Получих съобщение от районен съд с приложена заповед за изпълнение по гражданско дело за парично задължение - за неплатено парно за фиксиран период от време, Топлофикация. В срок внесох възражение в съда, за което все още нямам никаква информация. Разчитам на вашата компетентна консултация по случая. Горан МИНДОВ, Плевен
Монополистът - Топлофикация, е внесъл в съда заявление за издаване на заповед за изпълнение. След като сте я получили, в законоустановения двуседмичен срок сте възразили писмено срещу цялата заповед или част от нея. След това съдът е указал на заявителя, че може да предяви иск относно вземането си в едномесечен срок. Когато заявителят не е представил доказателства, че е предявил иска в посочения срок, съдът обезсилва заповедта за изпълнение частично или изцяло. 

Явно монополистът е затрупал съда със заявления за издаване на заповеди за изпълнения, като в по-голямата част от тях е принуден да заведе искове за претендираните вземания. Предполагам, че ще получите известие за насрочено гражданско дело, с приложена искова молба, доказателствата към нея и т.н. Нищо не пречи да направите справка, не очак-вайте ние да го направим вместо вас. Най-малкото защото това обективно е невъзможно. 

Фактът, че давностният срок на задълженията за топлинна енергия е три години, вече е добре известен, предвид трайната практика на Върховния касационен съд. Въпросът е, че при предприемане на действия от страна на Топлофикация за събиране на дължимите суми и особено при образуване на съдебно-изпълнителни дела и предприемане на определени действия по тях, давностният срок се прекъсва и спира да тече. Затова, без да знае какви действия и кога е предприела Топлофикация пред съда или пред съдебния изпълнител (не за всички предприети действия се уведомява длъжникът), потребителят не може да прецени дали част от вземанията му или всички са погасени по давност, или не. Съветвам ви в съдебното производство, ако е образувано такова, да направите възражение за изтекъл срок на погасителна давност. Вземанията на Топлофикация за непогасените задължения на абонатите са периодични и като такива се погасяват с кратка тригодишна давност, съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Не подценявайте проблема и ангажирайте адвокат. Ако отговаряте на предвидените условия в Закона за правната помощ, ще можете да ползвате безплатна адвокатска защита и съдействие.