Данъчна кампания 2020 г. ще започне на 10 януари. Това е първата най-ранна дата, на която могат да бъдат подадени декларациите за доходите на физически лица и тези за облагане с корпоративни данъци както по електронен път, така и на място в офисите на НАП.

Разлика в сравнение с миналата година обаче има при ползването на 5% отстъпка за ранно деклариране. Сега тя ще се ползва чак до 31 март, при положение че години наред се стимулираха единствено данъкоплатците, които се отчитаха онлайн до 31 януари, пише "Марица".


Отстъпката се начислява върху данъка за довнасяне, но не бива да превишава 500 лева. Има и още едно условие - да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

Причината за толеранса е, че чак в началото на март ще бъдат пуснати т.нар. „умни декларации”, които ще се попълват сами. Услугата обаче ще е достъпна само за гражданите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис.

 Данните от миналата година показват, че с ПИК са подадени повече от половината декларации, така че много хора отдавна ползват тази опция. При автоматичното попълване на декларацията ангажиментът на лицето е само да провери верни ли са данните, които НАП е заредила. Агенцията ще използва данните, които фирмите подават за изплатените възнаграждения на работниците и служителите си.

Срокът за работодателите е краят на февруари. Тук влизат заплати, хонорари и доходи от граждански договори. Информацията автоматично ще се зарежда в данъчните декларации на хората при онлайн подаването им, обясниха данъчните. Това е голямо облекчение за физическите лица, тъй като минимизира риска от грешки при попълването на документа.

Ако обаче имате допълнителни доходи от наеми например, ще трябва сами да си ги вписвате. Хората сами ще попълват в данъчната си декларация и облекченията, които искат да ползват - например за деца, за изплащане на ипотека за единствено жилище на млади семейства, за дарения и т.н. Условията по тези облекчения са непроменени от няколко години насам.

Така например младите семейства (за такива се считат до 35-годишни към датата на сключване на договора с банката) могат да намалят данъчната си основа с лихвените плащания по заема.  

Данъчното облекчение се ползва, след като към годишната данъчна декларация се приложи документ, издаден от банката, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище. 

Ставките при облекченията за дарения пък са различни в зависимост от адресата на дарението. До 5% от годишната данъчна основа се пестят, ако парите са дарени на лечебни заведения, до 15% - ако са предоставени за култура, и до 50%, ако са  в полза на Център "Фонд за лечение на деца" и/или "Център за асистирана репродукция”.

С промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица се намалява административната тежест при ползване на данъчни облекчения за лица с намалена работоспособност, за деца с увреждания и за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, като отпада задължението към годишната данъчна декларация да се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК и копия от документите, удостоверяващи направените вноски по реда на КСО, обясняват данъчните.

Причината е - НАП вече има достъп до базата данни “Единна информационна система на медицинската експертиза”.

Самата данъчна декларация изглежда точно като ланшната.