Мнозинството отхвърли предложението на депутатите от "Атака" съдиите, прокурорите и следователите да не могат да образуват и да членуват в професионални и неправителствени организации с приетите окончателно на второ четене промени в Закон за съдебната власт.

Не бе приета и идеята на Валери Симеонов, Искрен Веселинов и Христиан Митев /"Обединени патриоти"/ източници на имуществото на професионалните организации да бъдат само членски внос, имуществени вноски и дарения от техните членове, както и средства по програми и фондове на Европейския съюз, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

НС реши също, когато съдия, прокурор или следовател е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер, съответната колегия на ВСС да може да го отстрани от длъжност до приключване на наказателното производство.

Главният прокурор по предложение на наблюдаващия прокурор прави мотивирано искане за временно отстраняване от длъжност като прилага достатъчно данни.

Съдебните заседатели, чийто мандат е изтекъл до влизане в сила на промените, ще изпълняват функциите си до попълване списъка на кандидатите за съответния съд с 50 на сто от определения брой.