Пациентски организации отново алармират за проблеми с лекарства за онкоболни. От фондация "Утре за всеки" обясниха, че Министерство на здравеопазването отпуска лекарство за рак на гърдата на всеки 30 дни за даден пациент.
<p>&nbsp;Вливането на медикамента обаче трябва да се направи на 21-ия ден. Забавянето&nbsp;може да е фатално за пациента. &bdquo;Ако на 21-я ден вливането не се осъществи, на 23-я то вече е безсмислено&rdquo;, обясниха от фондацията.&nbsp; <br /> <br /> Отт Министерството на здравеопазването обясниха, че лечението с херцептин по Наредба №34 започва от 2005 г. при 11 жени с агресивен рак на млечната жлеза. <br /> Към момента МЗ осигурява лечение на 220 жени, което е близо 20 пъти увеличение на лекуваните болни. Същевременно е необходимо да се подчертае, че едногодишният курс на лечение с Херцептин възлиза на 72 000 лв. за една пациентка или общо близо 16 милиона лв. годишно само за този лекарствен продукт.<br /> През 2007 г., месеци след регистриране на новата индикация от Европейската агенция по лекарствата&ndash;лечение на неметастазирал агресивен рак на гърдата, тя влезе в критериите на МЗ за лечение на заболяването. В сравнение с 2008 г., през тази година броят на постъпилите протоколи за лечение с Херцептин е нараснал между 2 и 3 пъти и чувствително надхвърля изискуемото 10% увеличение на количествата на осигуряваните лекарства по Наредба №34.<br /> <br /> Необходимо е да се отбележи, че в редица европейски страни за започване на лечение с такива високотехнологични скъпоструващи медикаменти се чака с месеци и дори години, изтъкват от здравното ведомство. <br /> <br /> МЗ е бюджетна институция и лекарствата за 2009 г. са договорени съобразно бюджета за съответната година. В рамките на тези финансови средства са осигурени скъпоструващи лекарства за всички локализации на рака, както и за всички останали заболявания по реда на наредбата &ndash; трансплантирани пациенти, болни на хемодиализа, кръвни и редки заболявания, СПИН и туберкулоза. <br /> Доставките на лекарства се извършват регулярно от МЗ като лечебните заведения са задължени да въведат такава организация на дейността, с която да се осигури своевременна терапия на пациентите и да не се допуска нарушаване на схемите на лечение. <br /> Министерство на здравеопазването извършва непрекъснат контрол за навременното осигуряване на доставките на лекарства, от една страна, и от друга &ndash; контрол по изпълнение на дейностите на онкологичните лечебни заведения по осигуряване своевременния достъп на пациентите до лечение. Осъществяването на този контрол се извършва посредством изградената нова информационна система, която гарантира точност на информацията относно броя болни по съответните локализации на рака, необходимите количества лекарствени продукти и спазване схемите на лечение.<br /> Министерство на здравеопазването е предприело всички необходими мерки да осигури лечението на нуждаещите се пациентки, така че в рамките на следващите 1-2 месеца да не се допуска забавяне при започване на лечението с Херцептин. /БЛИЦ<br /> &nbsp;</p>