Патентно ведомство на Република България съобщи, че в рамките на изпълнението на Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C04 от 12.10.2020 г. са въведени в реална експлоатация още 55 нови електронни услуги.

Те дават възможност за подаване по електронен път на искания за Промяна на представител за патент, полезен модел, европейски патент; Промяна на адрес за кореспонденция за патент, полезен модел, европейски патент; Жалба срещу отказ/прекратяване за патент; Обявяване в недействителност на издаден патент; Подновяване на полезен модел; Оттегляне на заявка за патент; Оттегляне на заявка за Европейски патент; Отказ от право върху издаден патент; Отказ от право върху регистриран полезен модел; Отказ от право върху ЕП за Република България и други искания за патенти, полезни модели и европейски патенти.

Новите електронни услуги ще облекчат значително работата на малките и средни предприятия и гражданите по отношение на управляваните от тях обекти на индустриална собственост.  

През последната една година ведомството внедри 76 нови електронни услуги. С този подход максимално се улесняват гражданите и бизнеса, като им се предоставя възможност за дистанционно подаване на искания и заявки, при липсата на физически контакт, което от своя страна свежда до минимум риска от заразяване с COVID – 19.

Стремежът на ведомството е да удовлетвори в максимална степен нуждите на гражданите и обществеността, свързани с достъпност на обслужването, по-добра организация и въвеждане на нови технологии.

Услугите са достъпни през портала за електронни услуги https://portal.bpo.bg/  и през сайта на Ведомството www.bpo.bg  за заявяването им ще се изисква подписване с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Техническа информация за използване на електронните услуги можете да намерите в ръководствата за потребителя, налични на Портала за електронни услуги на ведомството.