Областният експертен съвет по Устройство на територията прие единодушно в Ямбол Проект за Подробен устройствен план за регулация и застрояване на Регионалното депо за твърди битови отпадъци на Ямбол в землището на селата Хаджи Димитрово и Дражево, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ.
Приетият Проект на ПУП се връща на община Тунджа за последващи действия. Областният управител Николай Пенев издаде допълнително разрешение № ДС 04/0118 от 24.10.08г., към разрешение № ДС 04/0223 от 25.11.05г. на ОУ за включване на още 9.681 дка в Подробния устройствен план за нуждите на Регионалното депо, на основание искане на възложителя община Ямбол от 22.10.08г. Проектът бе приет от Ескпертния съвет след отстраняване на констатираните във входа на заседанието на Ескпертния съвет миналата седмица, пропуски от възложителя. Съгласно изискванията на Закона за устройство на територията допълнително са предоставени 6 броя скици за допълнително включените имоти от землищата на Хаджи Димитрово и Дражево, в Проекта на ПУП. Община Ямбол предостави и изисквания втори екземпляр на Проект на ПУП в ОА. Така проектът е цялостно окомплектован, което обуславя приемането му от Областния експертен съвет. /Марина Шиварова, БЛИЦ