Съдийската колегия на ВСС образува второ дисциплинарно производство срещу бившия председател на Софийския районен съд, настоящ съдия там и кандидат за член на ВСС Методи Лалов, пише "Монитор".

Решението бе взето със 7 гласа „за“ и 6 „против“. Чрез жребий бе избран дисциплинарен състав – Димитър Узунов, Галина Карагьозова и Соня Найденова. За председател на състава, който е и докладчик, кадровиците на Темида определиха Галина Карагьозова.
Дисциплинарното дело е образувано по предложение на Инспектората към ВСС във връзка с констатации от извършена проверка, че като административен ръководител на СРС Методи

Лалов, който е протеже на рупора в Темида на задкулисния кръг „Агнешки главички“ -

шефа на ВКС Лозан Панов, не е осъществил в пълна степен правомощията си по Закона за съдебната власт.  От доклада за дейността на Инспектората към ВСС за 2016 г., качен на сайта на институцията вчера, става ясно, че през 2016 г.  са извършени 2 контролни проверки в СРС след заповед на главния инспектор на ИВСС Теодора Точкова за организацията на работата на съдебните състави във Второ гражданско отделение на СРС за спазване на началния час на съдебните заседания, за образуването, движението и приключването на делата по заповедното производство, както и организацията на административната дейност на СРС. Резултатите от проверките показали, че

продължава забавянето на дела, както и практиката неприсъствени решения

да се пишат в протоколите от открити съдебни заседания. На Лалов  било препоръчано да свика общо събрание на гражданските съдии в СРС, на което да се обсъди противоречивата практика, след което той в съответствие с взетото  решение да издаде заповед и да следи за нейното изпълнение. Трябвало да изиска от председателите на проверяваните състави, които не се справят с процеса на правораздаване и имат забавени дела, да изготвят индивидуални планове за бъдещата си работа, да следи за спазването им и при липса на положителни резултати да вземе мерки за дисциплинарна отговорност на виновните съдии.  
Проверката на Инспектората на ВСС показала още, че

преразпределението на делата в съда се извършва по неясен начин

и при неясни критерии. В някои от случаите делата се разпределяли между голям брой съдии, в други – казусите, с които се занимава един състав се преразпределяли със заповед на друг състав, а  трети – при  спазване на принципа за случаен подбор чрез електронно разпределение. Проверката констатирала още, че в СРС не са били изпълнени препоръките през 2014 г.  за предприемане на мерки за своевременно приключване на делата, образувани преди 2012 г., за подобряване на работата на конкретни съдии и ангажиране на дисциплинарната отговорност на други.
Лалов е направил възражение срещу резултатите от проверката, но с решение на главния инспектор Теодора Точкова от 23 февруари 2017 г.  едната част от възражението е оставено без разглеждане като недопустимо, а в другата е отхвърлено като неоснователно.
Първото дисциплинарно производство срещу Лалов също бе образувано по предложение на ИВСС. На 7 март 2017 г. съдийската колегия на ВСС му  наложи дисциплинарно наказание „забележка“ заради 22 забавени дела.