Институтът за модерна политика (ИМП) изпрати подробно становище до Конституционния съд, в което аргументира, че Истанбулската конвенция противоречи на Конституцията. ИМП беше определен за страна по това дело още при неговото образуване, а през последните няколко години, е участвал в повече от 30 конституционни дела.

„Аргументите ни са солидни и се надяваме, че КС ще ги вземе предвид“, заяви пред „Блиц“ Борислав Цеков, доктор по конституционно право и ръководител на Правния екип на ИМП. В становището подробно се обосновава, че Истанбулската конвенция, която предизвика остра обществена реакция, противоречи на конституцията. По съдържанието на термините „джендър“ и „джендърна идентичност“ няма научен консенсус, то не е ясно, точно и недвусмислено, заявяват конституционите експерти. Различните държави ги интерпретират различно – било като неразривно свръзани с биологичния пол, било като независими от него.

Това води до различна интерпретация в различните държави, които приемат различни закони и политики, в зависимост от това кой възглед получи политическо представителство. Неизясненото съдържание на тези термини нарушава принципа на правна сигурност, който е съществен елемент на правовата държава и повелява, че правните норми трябва да са недвусмислени, за да могат гражданите да предвиждат техните правни последици. Неясното им съдържание създава предпоставки органът по Истанбулската конвенция – GREVIO, да ги тълкува по свое усмотрение и така да заобикаля суверенната роля на държавите.

ИМП обосновава също, че чл. 12 и чл. 14 от Истанбулската конвенция противоречат на конституционните норми, които гаранитират неприкосновеността на личния живот, достойнството на личността и правата и отговорностите на родителите за възпитанието на децата. Според конституционните експерти, конвенцията се намесва по недопустим в личния живот на гражданите, като задължава държавите да изкореняват „стереотипни роли за жените и мъжете“, дори когато те не водят до насилие и други противоправни посегателства. В становището се изтъква, че милиарди семейства и двойки по света живеят в сговор, любов и съгласие, следвайки основния стереотип за жената, която се грижи за децата и мъжът, който осигурява прехраната, без това да води или да се основава на насилие.

Те живеят така, защото това повелява тяхната ценностна система и това е техен свободен избор как да уреждат своя личен живот. В същото време Истанбулската конвенция на общо основание задължава държавите да „изкореняват“ този начин на живот. Същите възражения буди и текстът, който насърчава включването в учебните програми  на “нестереотипните роли на пола”. От ИМП са категорични, че се нарушават и правата и отговорностите на родителите да осигуряват възпитанието на децата, които държавата може да подпомага, но не и да изземва.
Очаква се Конституционният съд да се произнесе по делото до края на юли.