Център за обществена подкрепа на деца и семейства в риск предстои да бъде разкрит в Асеновград. Проектът, изработен от фондация ЕКИП и община Асеновград, е с продължителност 12 месеца и се финансира по Програма ФАР 2006 на Европейския съюз, предаде кореспондентът на БЛИЦ.
Проектът е насочен към деца, отглеждани в специализирани институции, жертви на насилие, извършители на престъпления и противообществени прояви, деца на улицата, отпадащи от училище и т.н. Целта е да се повиши благосъстоянието на децата и деинституционализацията им посредством предоставяне на услуги в общността, създаване на възможности за достоен и пълноценен начин на живот и подпомагане на личностната и социална им интеграция. Като друга цел в проекта е заложено осъществяване на подходяща закрила на 60 деца и семейства в риск чрез устойчиво предоставяне на комплексни услуги и обучение на специалисти, работещи с деца. Предвижда се в рамките на проекта да се изгради Център за обществена подкрепа, в който квалифициран персонал ще полага грижи за децата в риск и техните семейства. Очакваните резултати са повишаване капацитета на община Асеновград за разработване и управление на социални услуги в общността, както и развито публично-частното партньорство в областта на социалните услуги в Асеновград. Градската администрация е готова да предостави общинска сграда, която ще се ремонтира и оборудва по подходящ начин.
Проектът бе представен пред обществеността в Асеновград днес. „Създаването на Център за обществена подкрепа за деца поставя началото на нови форми на услуги за деца в общността“, коментира Силвия Хубенова, зам.-кмет по социалните въпроси в община Асеновград. Авторите на проекта бяха поздравени от заместник-министъра на труда и социалната политика Светлана Дянкова. „Осигуряването на условия за спазване правата на всички деца в България, намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции и повишаване на качеството на социалните услуги за деца и техните семейства са водещи приоритети на държавната политика за закрила на детето.“, пише в поздравителния адрес.
Димана Тодорова, БЛИЦ