Община Бургас съобщава, че в Държавен вестник бр.31 от 04.04.2014г. са обнародвани следните съобщения за изготвени проекти :
- Проект за изменение на Подробен устройствен план &ndash; План за улична регулация на улица с о.т.34б &ndash; о.т.35а в кв.1 по плана на к-с &bdquo;Лазур&ldquo;, гр.Бургас, с който отпада връзката на локала с бул.&ldquo;Стефан Стамболов&ldquo; при о.т.34б и се обособява нова обслужваща улица от о.т.5А до о.т.5Н, обособява се нов кв.1б и нов УПИ ХVІІ-517,84 в кв.1, отреден &bdquo;за озеленяване и благоустрояване&ldquo;. Проектът е изложен за разглеждане в ТД&ldquo;Зора&ldquo; ; <br /> <br /> - Проект за Подробен устройствен план &ndash; План за улична регулация за нова обслужваща улица от о.т.76-o.т.77-о.т.78-о.т.79-о.т.80-о.т.81-о.т.82-о.т.83-о.т.84-о.т.85-о.т.86-о.т.75 за обслужване на имоти в с.о.&ldquo;Острица 2&ldquo;, землище кв.Банево, гр.Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в ТД&ldquo;Освобождение&ldquo; ; <br /> <br /> - Проект за Подробен устройствен план &ndash; Парцеларен план за трасе на кабел НН за външно ел.захранване на базова приемно-предавателна станция на &bdquo;БТК&ldquo;ЕАД в имот пл.№144 в землището на с.Брястовец, Община Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в кметството в с.Рудник ; <br /> <br /> - Проект за Подробен устройствен план &ndash; План за регулация и застрояване за имоти, находящи се в кв.4 по плана на в.з.&ldquo;Росенец&ldquo;, землище кв.Крайморие, гр.Бургас, Община Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в ТД&ldquo;Приморие&ldquo;, гр.Бургас. <br />