Община Пазарджик е с наложени общо 17 финансови корекции на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Това става ясно от отговор, даден от министъра на регионалното развитие и благоустройството на въпрос, зададен от един от народните представители от Пазарджик.

В отговора от 04.10.2019 година, министър Петя Аврамова посочва, че 17-те финансови корекции са наложени по 4 проекта за устойчиво интегрирано градско развитие с подкрепа за енергийна ефективност.

Като 10 корекции са в размер на 5% от стойността на договора със съответния изпълнител, 2 корекции са в размер на 10% от договора и 5 са в размер на 25% от съответния договор с изпълнител. По един проект, свързан с регионалната образователна структура са наложени общо 2 финансови корекции, които са в размер на 5% от стойността на съответния договор с изпълнител. Засегнатите от финансови корекции проекти са:

-Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата“ на град Пазарджик – със стойност на целия проект 6 796 650,67 лв.

- Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик – общежитие на СОУ „Г.Бенковски“, ОУ „Л. Каравелов“, СОУ „Д. Гачев“, СОУ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Хр. Ботев“ със стойност на целия проект – 7 635 378,34 лв.

- Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на НАП в гр. Пазарджик – със стойност на целия проект – 325 176, 02 лв.

- Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик - със стойност на целия проект 1 772 800 лв.

- Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“

- със стойност на целия проект 1 300 000 лева.

В отговора на министър Аврамова се посочва също, че установените нарушения при възлагането на обществени поръчки са за ограничителни критерии за подбор и незаконосъобразна методика за комплексна оценка, които попадат в най-често срещаните нередности при изпълнение на проекти, съфинансирани от Структурните инструменти на Европейския съюз.