Днес, в съответствие с чл. 1, ал. 2 и във връзка с чл. 50 и чл. 51 от Закона за БНБ, управителят на БНБ внесе в Народното събрание на Република България Годишния отчет на БНБ за 2020 година.

Разпространението на пандемията от COVID-19 през 2020 г. и въведените навсякъде противоепидемични мерки породиха значителни негативни ефекти за икономическата активност в България по линия както на по-слабото външно търсене, така и на наложените ограничения върху дейността на фирмите в някои сектори на икономиката.

По-строги мерки за Резюме 11 ограничаване на разпространението на коронавируса в страната бяха наложени в края на първото и през второто тримесечие на 2020 г., последвано от частичното им смекчаване през третото тримесечие и ново затягане в края на годината, се посочва в отчета. 

В резултат верижният растеж на реалния БВП на България през първото тримесечие на 2020 г. се забави до 0.4%, последвано от силен спад (-10.1%) през второто, частично възстановяване на икономическата активност с 4.3% през третото тримесечие и ново забавяне на верижния растеж в края на годината до 2.2%. За цялата 2020 г. реалният БВП се понижи с 4.2%.

За ограничаването на спада на икономическата активност допринесе антицикличната фискална политика чрез увеличените нетни трансфери към икономическите агенти, програмите за запазване на заетостта и по-голямото правителствено потребление и инвестиции.

През годината броят на заетите в икономиката се понижи с 2.3% спрямо 2019 г. главно поради намалението им в най-засегнатите от мерките срещу COVID-19 сектори: търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство.

Въведените от правителството социално-икономически мерки повлияха за частично ограничаване на спада в броя на заетите.

По данни от Наблюдението на работната сила на Националния статистически институт (НСИ) равнището на безработица се повиши до 5.2% средно за 2020 г. (4.3% през 2019 г.), докато данните на Агенцията по заетостта отчетоха средно за 2020 г. по-високо равнище на регистрираната безработица – 7.4% (5.6% през 2019 г.).

Одобреният от БНБ частен мораториум върху задълженията по кредити имаше важно значение за смекчаването на ликвидните затруднения на фирми и домакинства през годината.

Икономическите ефекти от разпространението на COVID-19 и мерките за ограничаването му предизвикаха забавяне в темпа на растеж на потребителските цени и в края на 2020 г. годишната инфлация възлезе на 0.0% (3.1% в края на 2019 г.). Забавяне в темповете на нарастване или понижение на цените на годишна база през декември се наблюдаваше при всички основни групи на ХИПЦ.

Базисната инфлация се забави до 0.5% (1.8% през декември 2019 г.) най-вече поради негативното влияние на въведените ограничителни мерки и отслабването на търсенето от страна на домакинствата. 

Годишният отчет на БНБ за 2020 г. може да видите ТУК