Приключи комплексната проверка на общините от Ямболска област за готовността им при бедствия, аварии и катастрофи,съобщи кореспондентът на Агенция БЛИЦ в града.
По заповед на областния управител Николай Пенев комисия от служители на Териториална дирекция „Гражданска защита”-Ямбол извършиха проверки по места в периода 23 -26 септември. Комисията е готова с констатациите и препоръките към общините. Протоколът е предоставен на областния управител. След направената проверка на готовността за действия при бедствия, аварии и катастрофи в община Ямбол комисията установи, че общината има разработен план за защита при бедствия, но той не е утвърден от Общински съвет. Има разработени планове на потенциално опасните обекти. Препоръките към община Ямбол са да извърши актуализация на училищните планове за действия при бедствия, както и да се предостави на областния управител, в срок до 28 ноември, годишен доклад за дейността на общината по защита при бедствия. След проверката на територията на община „Тунджа” проверяващите установяват, че складът за съхранение на негодни пестициди в с. Тенево е в сравнително добро състояние, но не се охранява и не са поставени знаци за съответната опасност. И на община „Тунджа” е дадена препоръка ОбС да утвърди плана за защита при бедствия. Проверката на територията на община Елхово показва, че има разработен и утвърден план. Складът за съхранение на негодни пестициди е добре обезопасен. Община Елхово, също трябва да представи годишен доклад до 28 ноемри. В общините Стралджа и Болярово проверяващите констатират не разработени в пълен обем планове за защита при бедствия. На склада за взривни материали в Каменец, трябва да се разработи външен авариен план, в който да се уточнят действията при кризисна ситуация. Направени са предписания и за по-добро обезопасяване на склада за негодни пестициди в Болярово. Крайният срок за изпълнение на предписанията е 30 декември 2008 година. /БЛИЦ