Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени решението от 30.05.2008 г. на Административен съд – София-град, с което бе обявена за нищожна нормата на чл. 41, ал. 1 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци за 2008 г., приета от Столичния общински съвет (СОС). Решението е окончателно, съобщиха от съда.
С чл. 141, ал. 3 от Конституцията, на общинските съвети е възложена компетентността да определят размера на местните данъци при условия, по ред и в границите, установени със закон. Налице е и изрична законова делегация в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Според съда, наредбата е издадена при спазване на регламентираните в закона разпоредби относно подготовката и приемането на нормативни административни актове. Проект на наредбата и доклад към него са внесени в СОС от кмета на Столична община. В доклада са посочени причините, които налагат приемането й, целите, които се поставят, и очакваните резултати във връзка с предложеното увеличение на данъците, поради което проектът отговаря на изискванията за съдържание, посочени в Закона за нормативните актове (ЗНА). По проекта са дали становища съответните комисии в СОС, а на гражданите е предоставена възможност да публикуват мнението си и да направят своите предложения в Интернет страницата на общината. Обстоятелството, че не е проведено детайлно обществено обсъждане на проекта, не е съществено нарушение на чл. 26, ал. 2 от ЗНА, като се има предвид краткият срок за определяне на размера на местните данъци за 2008 г. - 29.02.2008 г. В Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (ПОДСОС) е определен конкретният начин, по който да бъдат разгласявани актовете на СОС - чрез интернет страниците на СОС и Столична община и/или чрез средствата за масово осведомяване. В случая редът за разгласяване на наредбата е спазен чрез публикуването й на Интернет страницата на СОС на 07.02.2008 г.
Според съда са неоснователни доводите за противоречие с нормата на чл. 60, ал. 1 от Конституцията, с която се регламентира, че гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество. Данъците се установяват със закон, а какъв да бъде конкретният размер на данъка, при условие че той е определен в границите на закона, е въпрос на преценка на съответния общински съвет и не подлежи на съдебен контрол.
ВАС приема за неправилен извода на АС - София-град за нищожност на нормата на чл. 41, ал. 1, определяща за леките автомобили размера на данъка съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производството. Основните съображения на АС - София-град са свързани с практическата неприложимост на разпоредбата. В конкретната хипотеза, порочността е само в един от нейните елементи, а не в цялост, а противоречието с материалния закон е отстранено с последващото продължено заседание на СОС. ВАС приема за невярна направената констатация от първоинстанционния съд, че не е спазена процедурата на ПОДСОС. По предложение на общински съветник, което е гласувано и прието, е решено продължаване на заседанието в рамките на една и съща сесия. Наредбата е приета в срок, а впоследствие е направена корекция и са отстранени несъответствията й със ЗМДТ. /БЛИЦ