Новите наематели на общински жилища в София няма да имат право да купят имота, в който са настанени да живеят. Това е заложено в нова наредба за управление на общинските жилища на общината, съобщиха от Столичния общински съвет (СОС).

Бъдещите наематели ще трябва и да застраховат жилището в полза на кметството за целия срок на договора, както и да платят еднократен депозит. С новите изисквания се забранява използването на отпадъци за отопление, както и притежанието на повече от едно МПС на домакинство. Разпоредбите са част от мерките, които Столичната община налага с цел опазване чистота на въздуха в града, посочват от СОС.

С новия документ обаче няма да има промяна при заварено положение. Настоящите наематели ще продължат да ги използват по реда, по който са настанени в тях, както и ще могат да използват всички регламентирани възможности за тяхното купуване. Няма промени и в наемната цена.
Създават се два жилищни фонда: „Настаняване под наем при условията на нормиран наем“ и „Настаняване под наем при условията на пазарен наем“.

Първият фонд, в който наемът е нормиран, е за лица и семейства, които са в риск от бедност и социално изключване. В тази група например са младежите, които напускат специализираните институции, хората с трайна степен на увреждания над 71 %, самотни родители, преподаватели във висши училища или научни институции до 35 - годишна възраст с образователна степен „доктор“ и други. Жилището може да се ползва само за срок от 5 години и това е част от политиката за стимулиране на хората да излязат от икономическо-социална изолация.

Това условие не важи за лицата с трайно намалена, над 71 %, работоспособност. Фондът за настаняване в жилища на пазарен наем е за домакинства, които могат да ги наемат чрез тръжна процедура по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси. Срокът за наемане на такова жилище е 7 години.

Проектът за наредба въвежда нов диференциран подход към начина на определяне на цената на нормирания наем, според спецификата на домакинството. За тези, които са по пазарен наем, цената се формира по наредбата за търговете. С новата наредба се определят резервни жилища за домакинства, пострадали при бедствия и аварии.

Променен е и реда за увеличаване на общинския жилищен фонд, има повече отговорности по контрола на районните кметове, както и е подобрена методиката за получаване на точки при класиранията.
Проектът за наредбата ще бъде публикуван за обществено обсъждане за срок от 60 дни.