Трите вещи лица, назначени от Върховния административен съд, не са открили съществени несъответствия във вписаните в протоколите от секционните избирателни комисии данни. Това сочи протоколът от последното заседание по делото „Шоуто на Слави“ срещу резултатите от референдума, публикуван със закъснение заради премахването на лични данни.
Експертите не са открили никъде липсващи в три от оспорваните 44 секции бюлетини и пликове, а в други отделни чували са намерили книжата в насипно състояние, вместо подредени според изискванията на ЦИК. Въпреки това те са установили само три бюлетини без плик, а в останалите случаи става дума за очевидни грешки в протоколите, които са поправени.
 

Според протоколите, които са официално удостоверителните документи на СИК, в урните са намерени 12481 броя бюлетини без пликове, настоява адвокат Христев, който представлява шоумените. Същото изтъква и заместник-главният прокурор Ася Петрова. Тяхната теза е, че тези бюлетини не са отчетени в избирателната активност, а заедно с тях решенията на референдума стават задължителни.
 
Безспорно е, че тези бюлетини, които са намерени в кутията без плик, са недействителни. Спорният момент е в това дали в тези СИК, в които са записани в протоколите, че са намерени такива бюлетини действително са намерени и това касае грешка на самите СИК или на разбиране на протокола, гласи основният аргумент в защитата на ЦИК. От всички проверени 44 секции не са намерени бюлетини без плик, с посоченото едно изключение.
 
Делото вече се води в съдебния регистър свършено и се очаква съдът да обяви решението си. То може да се обжалва пред петчленен състав на съда.
 
 
 
Пълният текст на протокола
 
П Р О Т О К О Л
 
София, 31.01.2017 година
 
Върховният административен съд на Република България – Четвърто отделение, в съдебно заседание на тридесет и първи януари две хиляди и седемнадесета година в състав:
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НИНА ДОКТОРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ТАТЯНА ХИНОВА
КРАСИМИР КЪНЧЕВ
при участието на секретаря Татяна Щерева
и с участието на прокурора Ася Петрова
сложи на разглеждане дело № 12987 по описа за 2016 година Document Link Icon,
докладвано от съдията КРАСИМИР КЪНЧЕВ
 
На поименното повикване в 11.27 часа страните се представиха така:
 
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: [Ю Л] – редовно призован, представлява се от адв. Христев с пълномощно по делото.
 
ОТВЕТНАТА СТРАНА:
Централна избирателна комисия – редовно призована, се представлява от упълномощени представители М. Б. и Р .М. съгласно Решение № 9 от 23 март 2014 г. на ЦИК.
Л. К. Д. – явява се.
Б. И. Р. – явява се.
Н. А. З. – явява се.
 
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:
АДВ. ХРИСТЕВ: Да се даде ход на делото.
М. Б.: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.
 
СЪДЪТ НАМИРА, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА, че днешното съдебно заседание е второ по реда си, след възобновяване на производството, като съобщава че междувременно към настоящия момент до днешното съдебно заседание са постъпили по делото писмени доказателства, които следва да бъдат приети, поради което
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
ПРИЕМА протокол от РИК № 26 от 06.11.2016г. приложен към молбата на жалбоподателя от 16.12.2016г. с числовите данни (стр. 322-327 от делото).
ПРИЕМА обобщена справка за броя на нарушенията, с които са сезирани СИК, РИК и ЦИК по повод на произвеждането на Националния референдум на 06.11.2016г. (лист 349-360).
ПРИЕМА писмо на Министерски съвет №03-07-109 от 17.11.2016, с което е даден достъп по Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ) (362-363 от делото).
ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило искане с дата от 18.01.2017г. от законния представител на жалбоподателя за предоставяне на справка в ексел вариант, съдържаща числовите данни обобщаващи резултатите от протоколите на всички ЦИК от референдума (лист 372-373). В отговор на това искане е постъпило становище от ЦИК като в него се посочва, че информацията, която се съдържа в ексел формат е публична и е достъпна на сайта на ЦИК, като тя е включена в данните на обжалваното решение. В отговора е посочено, че жалбоподателят не обосновава искането си за предоставянето на тази информация като доказателство по делото, а само като основание за поставяне на въпроси към вещи лица. По това искане съдът ще се произнесе след изслушване на вещите лица.
ПРИЕМА постъпило писмо от ЦИК на 23.01.2017г., към което са приложени писмени доказателства под опис в 34 пункта (от лист 385 до 534 по делото).
ПРИЕМА и ПРИЛАГА адм. дело №12774/2016 г. по описа на ВАС, към което е приложено и решението по адм. дело № 13487 от същата година на 5-членен състав на ВАС, ведно с приложенията към него.
СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към проверка самоличността на вещите лица, като вещите лица са посочили своите индивидуализиращи данни в заключението си.
АДВ. ХРИСТЕВ: Нямам искания за отводи към вещите лица.
М. Б.: Нямаме искания за отводи към вещите лица.
СЪДЪТ ПРЕДУПРЕЖДАВА вещите лица за наказателната отговорност, която носят по Наказателния кодекс за даване на невярно заключение, до пет години лишаване от свобода.
ВЕЩО ЛИЦЕ ЛОЗАН ДОЙЧЕВ: Поддържам заключението.
ВЕЩО ЛИЦЕ НИНА ЗОИЧКИНА: Поддържам заключението.
ВЕЩО ЛИЦЕ БОРИСЛАВ РАДАЙСКИ: Поддържам заключението.
Представили сме писмено заключение на тройната съдебна математико-статистическа експертиза вярна и без пристрастие в съответния срок. Във връзка с изготвената от нас обективна експертиза, която изцяло поддържаме, представяме и справки декларации от името на трите вещи лица за вписванията, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.
СЪДЪТ ДОКЛАДВА, че експертизата е постъпила в деловодството на съда на 23.01.2017г.
АДВ. ХРИСТЕВ: В определението на съда от 19.12.2016г. съдът е указал на вещите лица да вземат под внимание, да съобразят представен и приет днес в съдебно заседание протокол на РИК София окръг. Въпросът ми е съобразено ли е от вещите лица и в каква връзка е съобразено?
ВЕЩО ЛИЦЕ ДОЙЧЕВ: Конкретният протокол не е обсъждан в експертизата, поради простата причина, че не е упоменат в задачата. Това е един частен протокол, в който се говори за някакви аритметични грешки, които ние не сме обследвали. Ние сме работили най-вече СИК и ЦИК. РИК не сме работили. Нямаме в задачата изискване да обобщаваме, да обработваме протоколите на РИК.
АДВ. ХРИСТЕВ: На стр. 46 от заключението, това е по първата задача, вещите лица са дали отговор, че не откриват съществени несъответствия във вписаните в протоколите от СИК данни. Какъв критерий използвахте, за да установите, че тези несъответствия са несъществени и как стигнахте до този извод, че установените от вас грешки и несъответствия в тези 12341 протокола са несъществени?
ВЕЩО ЛИЦЕ ДОЙЧЕВ: Стигаме до този извод, поради математическият модел на самия протокол на секционните избирателни комисии, където има равенство трябва да бъде запазено равенството между отделните точки. Давам пример. Броят на гласувалите не може да бъде по-малък от броя на далите отговор „да” по някои от въпросите и поради тази причина най-големите корекции, които са правени от трите лица, които предават протокола, са именно в т. 5-1, 5-2, 5-3 и съответно буквите „а”, „б” и „в”, и в т. 6, като имаме няколко случая, когато е пипната и т. 2, които ние не сме отразили в експертизата, защото това не е предмет на нашата задача, но следвайки логиката, решението ни е че тези поправки са несъществени, защото се касае за вътрешно аритметични размествания. Няма влияние върху крайния резултат.
АДВ. ХРИСТЕВ: Нямам други въпроси.
Р. М.: При проверката на документите предоставени ли ви бяха от ЦИК оригиналните протоколи на тези 44 секции, за които извършихте проверка на чувалите?
ВЕЩО ЛИЦЕ ДОЙЧЕВ: Протоколите, 44 на брой, описани в Приложение 1 на Решение № 3999 на ЦИК, ни бяха предоставени в оригинал. Сравнихме с това, което е публикувано в страницата на интернет на ЦИК, абсолютно идентични са. Няма никаква намеса от страна на служители на ЦИК в самите протоколи. Има намеса на съответната тройка, която е донасяла протоколите заедно с документите от СИК, които съгласно методическите указания имат право на това.
Р. М.: В описанието по втората задача, от стр. 10 нататък, във всеки един от чувалите, за които е извършено повторно преброяване, описвате какво е намерено в съдържанието на чувалите и накрая описване общо изброени пликове и бюлетини. Това са използваните пликове и бюлетини при гласуването без да са броени останалите неизползвани пликове и бюлетини. Така ли да го разбираме записа?
ВЕЩО ЛИЦЕ ДОЙЧЕВ: Това е така. Използваните бюлетини, дори на едно или две места преброихме и неизползваните, за да можем да засечем контролно. Пакетите, които бяха в пликовете, в по-голямата си част имаше изключения, бяха окомплектовани, обвързани, както са инструкциите на ЦИК за предаване на изборните книжа и тяхното съхранение. Имаше и изключения, където бяха в насипно състояние, но в по-голямата си част бяха спазени. За да се контролираме на няколко пъти преброихме и празните пликове. Става въпрос, когато те са били някаква по-малка бройка, защото при предадени 1500 плика, използвани само 240 е безсмислено да се броят останалите пликове, а и те бяха съответно маркирани и отразени в пакет като неизползвани пликове. Налагало се е някой път да правим и видимо използвани и неизползвани, имаме един-два случая такива, когато в чувала всичко е било ей така.
Р. М.: В тези 44 чувала имаше ли секция, чувал, в който намерихте пакет с надпис „бюлетини без плик”? Страница 24-25 от заключението.
ВЕЩО ЛИЦЕ ДОЙЧЕВ: Имаше една секция. Две могили, Русенско. Намерени без плик десет броя недействителни бюлетини. Да така е, но опаковката, за която казах по-рано, че са опаковани спрямо изискванията на ЦИК, беше надписан тъй, но когато разнесохме съответните документи, защото ние работихме само по представените документи, се оказа че възможните бюлетини без плик са само 3 броя, а не 10. Разнасяйки ги, защото ние ги намираме, броим ги и действаме като самата избирателна комисия в момента, ние не знаем сега дали са били вътре или не са, но когато разнесохме данните, математическите засечки, които отговарят на самия протокол на СИК, се установи че де факто 3 бюлетини е можело да бъдат без плик, а не 10, както е написано. Отразили сме го в 22 ред на таблицата в брой бюлетини без плик.
Р. М.: В същата таблица, в тази колона, отразените от вас брой бюлетини без плик са тези, които вие сте констатирали, че нямат пликове, които да съответстват на тези бюлетини, нали така?
ВЕЩО ЛИЦЕ ДОЙЧЕВ: Точно така, но тук проблемът е друг, че дори и след вашето разрешение да отворим допълнително чувалите с президентските избори, не успяхме да намерим и там пликове, ползвани за това, и за да може да излезе нашата таблица, която представяме пред вас, ние сме вкарали тези, които липсват пликовете, дори и след отварянето, сме ги вкарали и те излизат и сме ги сборували на 1174. Влизат в изчисленията.
Р. М.: В тази връзка в заключението сте посочили 1159, че са тези бройки. Дали е някаква грешка?
ВЕЩО ЛИЦЕ ДОЙЧЕВ: Не е грешка, защото намаляваме тези 3, на друго място имаме 4, и от такива дребни неща се получава тази разлика между 7459, говоря за последните цифри.
Р. М.: Тези два чувала, в които изобщо не бяха намерени пликове – Монтана и Мюнхен, те са под номер 17 в Приложение №2 и под № 43 в Приложение №2. Става въпрос за 315 и 712 плика не са открити бюлетините, с които е гласувано, въпреки че няма пликове, сте ги разнесли като действителни в 5.1, 5.2 и 5.3. Те са намалени?
ВЕЩО ЛИЦЕ ДОЙЧЕВ: Не, не са намалени, включени са в общия брой.
Р. М. Нямам други въпроси.
ПРОКУРОРЪТ: Казахте, че има случаи, които сте констатирали, в които е пипната т. 2 от протоколите на СИК. Да уточните какво имате предвид под пипнати?
ВЕЩО ЛИЦЕ ДОЙЧЕВ: Това не влиза в задачата на експертизата, но ще изясня. Най-вече в районите в чужбина. Когато вземем протокола брой гласували според подписите в избирателните списъци. Това е записът в самия протокол. В чужбина 32 избирателен район, както го водят, няма списъци. Там се заявява секцията спрямо декларации и след това започва гласуването, и тези които са изготвили протоколите в много голямата си част са написали 0, защото те наистина нямат избирателен списък и корекциите, за които казвам, че са правени след това, те са именно за това, че там са сложени действително колко са гласували спрямо броя на декларациите, които са подадени, а не заявени.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да кажете дали сборът от числата посочени в т. 4 от протокола на СИК участва в някакви контроли, например, свързани с броя на недействителните бюлетини и изобщо?
ВЕЩО ЛИЦЕ ДОЙЧЕВ: Участва. Аз затова казвам, че това е една математическа последователност. Как участва? Имате брой гласуване, след това имате отговорите „да” и „не” съответно въпросите и като се сумират тези неща – 5.1, 5.2 и 5.3, т. 6, когато я няма и това нещо е по-малко от т. 2, разликата отива в т. 4. Значи за случая говорим за т. 2. Тя е водещата и тя не може да бъде по-малка от сбора на т. 5.1,5.2 и 5.3 и т. 6.
ПРОКУРОРЪТ: А в същото време т. 3 трябва да е равна на т. 2?
ВЕЩО ЛИЦЕ ДОЙЧЕВ: По принцип да. По принцип, защото не всички се разписват. Оттам тръгва следващата контрола, която вече касае т. 3 и останалите точки, за да се извадят пак недействителните пликове и недействителните бюлетини.
ПРОКУРОРЪТ: Разбрах, но отговорът на моя въпрос, вашият отговор променя ли се от факта, че в т.3 броя на гласувалите е според намерените в кутията за гласуване пликове, а не бюлетини?
ВЕЩО ЛИЦЕ ДОЙЧЕВ: Да, пликове.
ПРОКУРОРЪТ: А тогава бюлетините без плик?
ВЕЩО ЛИЦЕ ДОЙЧЕВ: Значи пликовете са гласували. Точка 3 и точка 2 би следвало да бъдат равни в идеалния случай. След това вече вървейки нататък говорим за действителни и недействителни бюлетини, като отиваме на точка едно и шест две и съответните точки 5.1, 5.2 и 5.3, всичкото това трябва да даде точка 3.
ПРОКУРОРЪТ: При изготвянето на експертизата запознахте ли се с методическите указания, които ЦИК е утвърдил с решение?
ВЕЩО ЛИЦЕ ДОЙЧЕВ: Позоваването е вписано в заключението изрично.
ПРОКУРОРЪТ: Нямам други въпроси.
ВЪПРОС НА СЪДА: Представена ви е числова справка в ексел формат относно резултатите от секционно избирателните комисии. Тя различава ли се от публичната част на протоколите?
ВЕЩО ЛИЦЕ ДОЙЧЕВ: Не се различават числовите данни в ексел формат, които са ни предоставени от ЦИК, от публичните данни от протоколите на СИК.
СЪДЪТ НАМИРА, че заключението на вещите лица следва да бъде прието ведно с дадените устни отговори днес в съдебно заседание от вещите лица, поради което
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
ПРИЕМА ЗАКЛЮЧЕНИЕТО на вещите лица, така както е депозирано и ведно с дадените днес устни отговори.
ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ на всяко едно от вещите лица в размер на 4000 лв. (четири хиляди лева).
ИЗДАДОХА се три броя разходни касови ордери за общата сума от 12000 лв. (дванадесет хиляди лева).
По искането на жалбоподателя за предоставянето на справката в ексел формат съдът намира същото за неоснователно, поради което го оставя без уважение.
АДВ. ХРИСТЕВ: Нямам други искания по хода на делото.
Р. М.: Представяме протокол за предаване и приемане на протоколи и други материали от РИК в ЦИК, с което удостоверяваме, че е представено записващо устройство на технически носител с данните от 26 РИК, с препис за другата страна, което представяме и в разпечатана форма като междинни данни от преброяването, което съдържа междинните данни от преброяването на 26 РИК за изборите и за президент и вицепрезидент, и за национален референдум, от което се установява, че при попълване на протокола на РИК е допусната грешка. При попълване на протокола за национален референдум от 26 РИК погрешно са вписани в т. 1 брой на гласоподавателите в района според избирателния списък данните за изборите за президент и вицепрезидент и в т. 2 за брой на гласувалите според подписите също погрешно са записани данните, които касаят изборите за президент и вицепрезидент. Впоследствие тази грешка е отстранена с подписите на членовете на РИК.
Другата грешка, която удостоверяваме с доказателствата, които представяме и която се установява и от Приложение 5 на Решение 3999 в частта за РИК 26 е, че при въвеждане на данните в РИК в секционен протокол № 262000006 в т. 1, брой на гласоподавателите, вместо числото 949 е въведено погрешно 9490. При анализа на несъответствието ние сме проверили това обстоятелство на оригиналния протокол и сме записали в числовите данни 949, каквото е вярното число в протокола и когато се извади математически цифрата от 9490 949 и се прибави към броя на избирателите се получава числото, което е посочено в числовите данни от ЦИК, а именно 206212 и това е грешката, която се е получила с 26 РИК.
АДВ. ХРИСТЕВ: Не възразявам да се приемат доказателствата.
ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам, да се приемат доказателствата.
По представените в днешното съдебно заседание от представителите на ЦИК писмени доказателства СЪДЪТ
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
ПРИЕМА ПРОТОКОЛ от 07.11.2016г., протокол от „Информационно обслужване” АД от 07.11.2016 и протокол от РИК 26 от 14.11.2016г.
АДВ. ХРИСТЕВ: Нямам други искания по хода на делото.
Р. М.: Ще представим още едни доказателства. Това са доказателства за предадените изборни книжа и материали за двете секции Мюнхен и Монтана, които удостоверяват, че и на двете секционни комисии са предадени пликове за гласуване.
Няма да представяме други доказателства.
АДВ. ХРИСТЕВ: Да се приемат доказателствата.
ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се приемат доказателствата.
СЪДЪТ по представените доказателства от страна на ЦИК
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
ПРИЕМА протокол за предаване и приемане на книжа и материали на СИК от 5.11.2016, разписка от ЦИК от 05.11.2016, с приложен към нея протокол от същата дата.
СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
АДВ. ХРИСТЕВ: Моля да уважите жалбата на Инициативен комитет за организиране на национален референдум, проведен на 06.11.2016г. по подробно изложените в жалбата съображения като с оглед представените и приети по делото доказателства, моля, да имате предвид и следните аргументи и мотиви. По делото беше извършена експертиза, която според документалната проверка, която тя извърши се установи, че според протоколите, официално удостоверителните документи на СИК в урните са намерени 12481 броя бюлетини без пликове, обстоятелство записано в констативната и заключителната част на експертизата. По делото не е оспорен нито един протокол на СИК, поради което съдът е длъжен да съобрази формалната удостоверителна сила на тези протоколи и да зачете потвърденото от експертизата в т. 4 на всички протоколи число. Тук бих искал да обърна внимание, че всички извършени в протоколите на секционните избирателни комисии корекции, които са установени от експертизата, винаги или в много голяма част от случаите са свързани със занижаване на първоначално посочените в тях числа и в нито един случай нямаме такова, което да е коригирано нагоре. Освен това експертизата установи, че извършените от ЦИК корекции с Решение 3999 в т. 1 са направени, но не отговарят на фактическото положение. Експертизата установява, че в четири от протоколите на процесните 44 СИК числото по т. 4 е вярно или поне не е трябвало да се коригира по начин, по който го е направила ЦИК. Действията на ЦИК са неправомерни, което опорочава решението. Отделно следва да се зададе въпроса щом в седем от тези 44 секции има неправилни корекции на числа, в колко още случаи от тези 12341 протокола има такива грешки и отстранявания от възприетите от ЦИК за явни фактически числа без да се извърши повторно преброяване, за да се установи фактическото положение. В нито един от случаите на корекции в протоколи на СИК или на РИК не се установява съответната секционна комисия или районна избирателна комисия да е извършила повторно преброяване на гласовете, за да се установи дали корекцията е вярна или не. Разчита се само на софтуера и заложените в него контроли. В случая трябва да се отбележи, че съгласно Приложение 5 на Решение № 3999 в края е посочено, че са налице 345 сгрешени или липсващи протоколи, като според твърдението на ЦИК липсващи протоколи няма, но софтуера посочва, че това е налице и това е част от самото решение. Според посоченото Приложение 5 на Решение № 3999 тези сгрешени или липсващи протоколи в нито един от тези случаи не е извършено повторно преброяване. Считаме, че ЦИК е следвало да даде указания на РИК и във всички тези случаи е следвало съгласно чл.287 от ИК да се извърши повторно преброяване, тъй като в процесните 44 секции, онези несъответствия между т. 3 и т.4, които бяха коментирани в делото, очевидно са съществени, очевидно променят резултата, очевидно променят смисъла и крайния резултат от националния референдум. В тези случаи ЦИК погрешно е приложила чл.346 вместо да приложи чл.287 и вместо да се извърши повторно преброяване такова не е направено, а са коригирани според централната комисия явни фактически грешки. Експертизата установява също така, че четири броя от тези 44 секционни избирателни комисии, чувалите им не са запечатани по съответния ред, което позволява лесно манипулиране на тяхното съдържание. За периода от 06 ноември до превозването на тези чували до ЦИК е възможно да се извършат от трети лица манипулации на съдържанието на чувалите, в които се намират пликове и бюлетини на националния референдум. Известни са такива случаи на забравени бюлетини, на забравени чували, на случайно открити на следващия ден от чистачките бюлетини и пр. Освен това експертизата установява, че в три от чувалите за националния референдум изобщо липсват пликове, което е изключително странно при положение, че протоколите удостоверяват, че такива са преброени и сложени в чувалите.
На следващо място експертизата установява, че в част от чувалите за националния референдум от тези 44 липсват документи и бюлетини, и тези бюлетини не са включени в общия брой на гласувалите, което намалява общия брой на взелите участие в референдума. Според данните на ЦИК в голям брой секции от страната в този екселски файл, който и вие коментирахте днес, се установява, че в над 660 избирателни секции избирателната активност за референдума е драстично под средната за страната, с повече от 20% е надолу. Все секции, които са в районите на Кърджали, Шумен, Търговище, което също поражда въпроси как е проведен и дали е законосъобразно проведен избора и дали са спазени административнопроизводствените правила. Голям е броят на жалбите и сигналите, свързани с ограничаване правото на глас за референдума. Според регистъра на ЦИК в 66 случая има проблеми свързани с гласуването на референдума – било то забавяне, двойни опашки, липса на бюлетини или пликове, отказ да се дадат такива и пр., все обстоятелства, които пречат на избирателната активност на участието на избиратели в референдума и съответно неговия задължителен характер.
Накрая искам да посоча, че в Решение №4000, в общия брой на гласувалите на референдума не са включени онези 550 броя бюлетини според ЦИК, които са били без плик и са намерени в урната, а считаме, че това число е трябвало да се добави към крайния резултат на общо гласувалите в референдума, тъй като гласуването се определя от действителните и недействителните бюлетини. Законът не прави разлика между гласувал с действителна и гласувал с недействителна бюлетина. Тоест обжалваното решение е опорочено, посоченото в него число е неправилно, поради което следва да бъде уважена жалбата.
 
М.Б.: Моля да постановите решение, с което да оставите без уважение жалбата на инициативния комитет, представляван от С. Т. Т., срещу Решение №4000 на ЦИК като неоснователна и недоказана. Жалбоподателят твърди, че Решение №4000 на ЦИК е нищожно, тъй като е издадено въз основа на Решение №3999, което също е нищожно, като основните възражения изложени в жалбата за нищожност, е че ЦИК не притежава компетентност да направи анализ на несъответствията между повторно въведените данни в протоколите на СИК в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в РИК. Жалбоподателят счита, че ЦИК е постановила обжалваното решение след произвеждане на референдума и не може да се позове на §2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите, като счита, че основание евентуално за издаването му би могло да бъде разпоредбата на чл.57, ал.1, т.46. Вместо това като основание ЦИК е посочила чл.346. Тези доводи са неоснователни по следните съображения: ЦИК впоследствие чл.7, ал.1 от Закона за прякото участие е ЦИК, която изпълнява функциите на ЦИК за произвеждане на националния референдум, а съгласно чл. 22 от Закона за пряко участие именно ЦИК обобщава данните и обявява резултатите от гласуването в срок до 5 дни след приключване на гласуването. В специалния закон не е уредена процедура по обобщаването на тези данни и именно затова ЦИК се е позовала на разпоредбата на чл.346, ал.1 от ИК, където подробно е уредена регламентацията, във връзка с компютърната обработка на данните, както и обобщаването и съответно анализирането на цялата информация от повторно въвеждане на протоколите и съответно в разпоредбата на чл.346 са дадени правомощия на ЦИК след анализ на тази информация и откриване на очевидни фактически грешки същите да бъдат изправени с решения. От това произтича компетентността на ЦИК и тя правилно се е позовала на приложението на §2. Отделно от това ЦИК е приела и методически указания за РИК втора част, където изрично е регламентирана процедурата по вземането на решението на ЦИК за окончателните числови данни и обобщаването на тази база, въз основа на която да се вземе решението за обявяването на окончателните резултати от гласуването в референдума.
Жалбоподателят също така твърди, че ЦИК е променила съдържанието на протоколите, което всъщност не се установи от експертизата на вещите лица и е несъстоятелно твърдението на жалбоподателя, че ЦИК следва да си оспори протоколите, така че съвсем правилно тези протоколи служат като база данни. Те са официални удостоверителни документи и ЦИК абсолютно не е променяла никакви данни по тях.
Относно твърдението им, че тези бюлетини отразени в т. 4 от протокола, че са недействителни, да, те са недействителни съгласно чл.19, ал.1, т.1 от Прекия закон, но тъй като те не участват в определянето на резултатите от гласуването се отразяват в т.4 от протокола със заглавие бюлетини намерени в кутията без плик. Същите при отварянето на кутията следва да се отделят в отделна купчинка с надпис бюлетини без плик и те не участват в разпределението на тези гласове по точките от протокола, тъй като съгласно чл. 18, ал.1 от Закона за прякото участие гласуването се извършва като бюлетината се поставя в плик. Именно поради тази причина те са изведени в отделна точка, точка 4.
Предвид горното съображение неоснователно се явява твърдението на жалбоподателя, че ЦИК противозаконно от общия брой участвали в референдума е изключила гласоподаватели, чиито бюлетини са намерени в кутията без плик. Това не е така, тъй като същите тези гласоподаватели би следвало да са се подписали. Единственият и сигурен начин за удостоверяването на един избирател, че е гласувал, е именно положения подпис и както вещите лица казаха идеалният вариант е броя на подписите да е равен на броя на пликовете. Тъй като това не се е получило в действителност, все пак ЦИК е приела по-благоприятното решение за инициативния комитет, тъй като броя на пликовете са повече от броя на подписите и е постановила по-благоприятно решение, така че е неоснователно и несъстоятелно това твърдение, че броят на участвалите в референдума е един прост аритметичен сбор между действителни и недействителни гласове. В случая ЦИК е приела методика, която определя резултатите и е приела, че броя на участвалите се определя от броя на намерените пликове в кутията, следвайки от правилото, че един глас би следвало да бъде един плик. Както е отразено и в закона в протокола се отразява задължително броя на участвалите според подписите, както и броя на гласувалите според намерените пликове.
Относно възражението им, че има много секционни избирателни протоколи с поправки, видно от експертизата се установява, че всички протоколи са прегледани от тях и не са установили съществени нарушения. Има поправки в протоколите, които са извършени от трима членове и това е съгласно закона, съгласно разпоредбата на чл.287, ал.5 от ИК изрично допуска очевидни фактически грешки в протоколите да се поправят с подписите на трима членове на СИК. Това изрично е уредено в т.27 от нашите методически указания.
По отношение на направеното в жалбата възражение за липса на компетентност на ЦИК да определя оспореното решение коя от хипотезите на чл. 23 от Закона за пряко участие на лице по въпросите предмет на референдума считам същото за неоснователно. Както казах преди малко, съгласно чл. 22 ЦИК определя окончателните резултати, т.е. с решението, с което ЦИК обявява окончателните резултати от гласуването в националния референдум е едно и включва решение за приемане или неприемане на предложението предмет на референдума. Това е така, тъй като съгласно чл. 25 по Закона за прякото участие (ЗПУГДВМС) решението прието чрез национален референдум, след изтичане на срока за обжалване или влизане в законна сила на решението, ЦИК има задължение да го изпрати на Народното събрание.
Относно доводите за съществени нарушения от страна на членовете на СИК при произвеждането на референдума е неоснователно. Видно от справката приложена по делото за сигналите и жалбите те са много малко на брой, като в повечето случаи касаят това, че СИК не били давали автоматично бюлетините за двата вида избори иначе са питали избирателите дали желаят да гласуват за референдум. Видно е от страницата на ЦИК и от справката, че ЦИК е взела отношение по всички сигнали, както и РИК, правени са проверки на място и всъщност се установи, че много от сигналите са неоснователни и не са се доказали оплакванията в тях.
От изложеното следва изводът, че при произвеждане на референдума не се установиха нито многобройни, нито съществени нарушения, които да опорочат избора и гласуването до такава степен и естество, че да не е възможно да се установи действителната воля на гласоподавателите.
По горните съображения моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и потвърдите решението на ЦИК като правилно и законосъобразно, издадено от компетентен орган в кръга на неговите правомощия при спазване на всички административнопроцесуални правила, Изборния закон и ЗПУГДВМС.
Представям подробна писмена защита.
 
Р.М.: Само в кратко допълнение, във връзка с доводите на колегата, които направи днес. Не е вярно твърдението му, че вещите лица са направили извод, че числото 12481, което е сбор от записите по т. 4 в тези 44 протокола, са намерени бюлетини без плик. Както всички разбрахме от въпросите зададени тук и от самото заключение, такива бюлетини не са намерени. Колегата Х. присъства в по-голямата част от преброяването и сам се увери в това, че е допусната грешка при попълване на т.4 в тези 44 протокола, още повече, ако действително е записано правилно числото в т. 4, това означава, че трябва да се намали броя на действителните гласове по т. 5.1, 5.2 и 5.3 и не може един и същи избирател, който според подписите записани в т.2 да е пуснал и плик в кутията, и празна бюлетина така че очевидно става въпрос за очевидна фактическа грешка.
Четирите протокола, които коментира колегата Х., че незнайно защо са попаднали в Приложение 1, от самото приложение е видно, че при въвеждане на данните в РИК в т. 4 погрешно са въведени други числа, докато в протоколите там е записано точката нула и при анализа на несъответствията ние сме го отразили и коригирали вярно и затова те са попаднали там.
 
Във връзка с манипулацията и твърдението за манипулация на чувалите, затова бяха представени всички протоколи, които удостоверяват как са съхранявани чувалите, че са доставени в ЦИК от длъжностни лица по чл.287, назначени със заповед на кмета, предадени са в ЦИК на дата и час удостоверени в протоколите и са прибрани в запечатано помещение също от ЦИК, извадени са оттам в присъствието на вещите лица, били са в запечатана зала докато е извършено преброяването, така че считам, че също са неоснователни твърденията за манипулация.
Относно твърденията за многобройните грешки. 12340 са секционните комисии, в които е гласувано. Грешки са открити в 345 протокола, видно от Приложение №5 на Решение №3999. Считам, че това е пренебрежимо малка цифра, за да даде отражение на резултата.
 
ПРОКУРОРЪТ: В качеството си на представител на ВАП, в ролята на контролираща страна ангажирам следното становище по основателността на жалбата – предмет на разглеждане в настоящия процес:
От прегледа на материалите по делото е видно, че правният спор е концентриран на приложението на чл. 23 от ЗПУГДВМС, като според оспорващите е налице хипотезата на ал.1 от същия текст, а според ЦИК – на ал.3 от същия.
Основен разграничителен критерий между двете алтернативи е броят на участвалите в референдума, сравнен с последните избори за НС.
За приемане на предложението, предмет на референдума, са необходими две кумулативни предпоставки – първо, в гласуването да са участвали не по-малко от участвалите в последните избори за НС и второ, с „да“ да са гласували повече от половината от участвалите в референдума избиратели. По изпълнението на второто условие не се спори.
 
По отношение на наличието на първата изискуема от закона предпоставка моля да се имат предвид следните съображения.
Участвали в референдума са всички избиратели, които са отговорили с „да“ „не“ или бюлетината им е недействителна по четирите критерия на чл.19 ал.1 ЗПУГДВМС, вкл. и когато намерената бюлетина е без плик и следва да бъде съобразена при формиране на общия брой бюлетини в кутията.
 
Съгласно заключението на вещите лица /стр.46/ общият брой на гласувалите е 3488551. Същевременно вещите лица изрично в отговор на поставения им първи въпрос на стр.47 са посочили, че при извършената документална проверка и анализ на всички данни на СИК общият брой бюлетини без пликове е 12 481.
Отсъствието на тези бюлетини без плик в общия брой на гласувалите е необосновано и незаконосъобразно.
Видно от материалите по делото, както и от Методическите указания на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс и ЗПУГДВМС, приети с Решение №3822-ПВР/НР от 20.10.2016год., тези 12 481 бр. бюлетини без плик т.е. недействителните не са включени в общия брой на гласувалите.
Тази позиция на ЦИК е необоснована и не съответства на разпоредбите на ЗПУГДВМС.
Според цитираните методически указания на ЦИК бюлетините без плик се отделят на отделна купчинка, преброяват се и числото им се въвежда в т.4 на черновата на протокола – приложение № 69-НР от книжата за референдума.
След това в купчинката с недействителни бюлетини се поставят:
– бюлетини, в които не е отбелязан нито един отговор и на трите въпроса /празнни бюлетини/.
– бюлетени, в които са отбелязяни и двата отговора на всички въпроси.
– повече от една бюлетина, намерени в един плик /брои се за една бюленина/.
– бюлетини, изцяло задраскани.
– бюлетини, които не са по образец.
Изброяването е крайно и в него не присъстват бюлетините без плик. А последните по изрично нормативно разпореждане /чл.19, ал.1, т.1 ЗПУГДВМС/ са недействителни.
Недействителни обаче не означава отсъстващи, тъй като и чрез тях е упражнено активно избирателно право /съображения в тази връзка са представени в изложенията до днес, като едва ли е необходимо да собосновавам разликата между плик без бюлетина – няма вот и бюлетина без плик – има недействителен вот/. Бюлетините без плик обаче не присъстват във въведените контроли и мястото им е категорично в т.6а от протокола, но пък не са сред лимитативно изброените хипотези на недействителност.
 
Нещо повече, при утвърждаване на изборните книжа /приложение № 69-НР/ са закрепени още изисквания – броят на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове трябва да е равен на броя на гласувалите според подписите в избирателните списъци. При положение обаче, че хипотетично сега, а по-нататък – и конкретно съществуват бюлетини без плик /защото от СИК е пропуснато да се връчи плик и/или от СИК е допуснато да се постави в изборната кутия бюлетина без плик/ последната контрола, след положен подпис за гласуване в избирателния списък, е обективно неосъществима. От друга страна, обаче „сработването“ на контролата е обективно задължително.
 
Ето така неудачите за отчитане на бюлетините без плик са заложени преди гласуването и се коренят единствено в процедирането на ЦИК. Последното не съответства на закона. При това подкрепянето на действията на ЦИК по същество води до положение фактическите основания за обосноваване на обуславящото решение да се събират вследствие на процедиране, откроняващо се от закона. Подобна ситуация е недопустима, поради противоречие с основен правен принцип. Отделен е въпросът и, че стореното от ЦИК се опровергава от заключението на вещите лица по математико-статистическата експертиза, според което броят на бюлетините без плик е поне три пъти по-голям.
 
И нещо много повече – в обсъжданите методически указания /стр.39/ е изведено с уедрен и подчертан шрифт, че един плик е равен на един глас. Отразеното съждение е във флагрантно противоречие с идентичните разрешения на чл.278, ал.1, чл.332, ал.1, чл.437, ал.1 ИК /посочените са разпоредби за установяване на резултатите от различни видове избори, за да се види, че това е последователна воля на законодателя/ и с пътя, който е избран да се следва занапред – арг. §145, ал.14, т.11, ал.19 ПЗРЗИДИК – ДВ, бр. 39 от 2016 г.
 
Евентуално „оправдание“, че съдържанието на протоколите на СИК съответства на чл.20, ал.1, т.6 ЗПУГДВМС не може да се сподели, защото въз основа на тях от РИК се обобщават данните за района. Впоследствие протоколът се изпраща в ЦИК, която обобщава данните и обявява резултатите от гласуването /чл.21, ал.1, ал.3 и ал.4 и чл.22 от закона/. А според чл.21, ал.1, т.6 от закона РИК отчита броя на гласувалите според намерените в кутията бюлетини /а не пликове – б. моя/. Законодателят акцентира на броя на бюлетините, не поставя никакви ограничения, затова очевидно се имат предвид бюлетини в плик /те са действителни или недействителни с оглед съдържанието им/ и бюлетини без плик /винаги недействителни, но съществуващи и част от числото на участвалите гласоподаватели/
 
Систематическото тълкуване на изброените разпоредби налага извод, че са нужни установени данни и за броя на бюлетините без плик.
В продължение се налага да се повтори, че бюлетини без плик са обективно налице и това е безспорно – от решение № 4000-НР/11.11.2016 г. /550/, от протоколите на СИК /12481 – вж. стр.47 от заключението на математико-статистическата експертиза/, от непосредствените констатации на вещите лица /1724 – стр.53 от заключението/.
Техният брой може да се изясни от информацията на СИК, като схващането се подкрепя от поне две съображения:
– в решение № 9/26.11.2009 г. на КС по конст. дело № 8/2009 г. е отразено, че в РБ преброяването на бюлетините от гласуването се извършва единствено и само ръчно от СИК след приключване на изборния ден и не се прилага какъвто и да е друг способ на преброяване освен този.
 
Актът на КС касае оспорване на резултата от избор на народен представител, но няма пречка да се прилага въобще за избори, защото е дадено генерално разрешение на много спорен въпрос;
– в съдебната практика е безспорно изяснен въпросът за характера на секционните протоколи, като официални документи, издадени от длъжностни лица по установения ред и форма и съставляващи доказателства за отразените в тях обстоятелства.
Т. е., тези документи имат обвързваща доказателствена сила по правилото на чл.179, ал.1 ГПК /приложим в съдебноадминистративното производство по препращането на чл.144 АПК/ и в тях са посочени 12481 бюлетини без плик. А, както вече се каза, параметрите на бюлетините без плик, приети от ЦИК, са отречени от вещите лица. Впрочем и контролите не са „сработени“ .
Прибавянето на числото от протоколите на СИК към броя на гласувалите, отразен в оспореното решение на ЦИК надхвърля броя на участвалите гласоподаватели в последните парламентарни избори.
Следователно, оспорването на инициативния комитет е основателно, макар и не по наведените в него съображения и затова решение № 4000-НР/11.11.2016 г. на ЦИК следва да се отмени, тъй като са налице кумулативните предпоставки за приложението на чл.23, ал.1 ЗПУГДВМС /за втората не се спори/.
РЕПЛИКА Р. М.: Моля да не споделяте становището на прокуратурата по няколко съображения. Моля да съобразите, че протоколът на СИК дословно повтаря изискването на чл. 20, ал.1 от ЗПУГДВМС от т.4 до т.10, с изключение на т. 4 бюлетини без плик, която ние сме добавили. Безспорно е за всички тук, че тези бюлетини, които са намерени в кутията без плик, са недействителни. Спорният момент е в това дали в тези СИК, в които са записани в протоколите, че са намерени такива бюлетини действително са намерени и това касае грешка на самите СИК или на разбиране на протокола, тъй като от всички тези 44 СИК протокола и всички тези 44 чувала, които бяха проверени от вещите лица се установява, че такива бюлетини, които са намерени в кутията без плик няма. Единствено в [населено място] са намерени свитък с 10 такива бюлетини, но както те казаха, се установи, че те неправилно са записани като такива, защото са недействителни. ЦИК при съставяне на изборната книга за протокола на СИК е предвидила т. 4, тъй като е възможно в кутията за гласуване да попадне бюлетина, която по незнание на избирателя да я е пуснал без плик. Възможно е от гласуване с плик и бюлетина да изпадне бюлетината от плика. Затова в цитираните от прокурора методически указания изрично е посочено, че при отварянето на кутията най-напред се отделят пликовете внимателно, за да не изпаднат бюлетини и бюлетините намерени в кутията без плик, които се преброяват и се опаковат отделно, и те оттам нататък не участват нито в броенето, нито в попълването на протокола, защото всички бюлетини, които тя цитира в т. 6, които се записват в протокола, са такива недействителни, ненамерени в пликовете, с които е гласувано. Освен това в чл. 18 от ЗПУГДВМС изрично се казва, че всеки избирател гласува като поставя в плик бюлетина. Действително има леко противоречие в закона между чл.20 и чл.21, като в чл.20 в секционния протокол се посочва, че гласуването става с пликове, броят на гласувалите според намерените в кутията пликове, докато в районния протокол следва да се отчита гласуването според броя на бюлетините, които са намерени. Само че гласуването се установява от СИК, които изваждат пликовете, съответно бюлетините от тях, в СИК обобщават резултатите и ги предават в РИК, която не извършва повторно броене. Членовете на СИК като длъжностни лица са удостоверили с подписите си верността на обстоятелствата, които са записали в протоколите и нито един от протоколите не е оспорен от жалбоподателя.
 
Ще дам пример защо не е възможно това, което поддържа прокуратурата. Става дума за [населено място], протокол № 273100032. Броят на избирателите в тази секция е 882. Според протокола са гласували 526, имаме намерени пликове с бюлетини 526 и бюлетини без плик отново 526. Т.е. това е невъзможно практически. Не може един избирател да гласува с плик и бюлетина в плика, която е разнесена в т. 5.1, 5.2 и 5.3 като действителна и едновременно с това да пусне и бюлетина без плик.
РЕПЛИКА АДВ. ХРИСТЕВ: С оглед спора за това по т. 3 и т.4, числата, отново искам да обърна внимание, че тези фактически констатации на СИК и корекциите им могат да извършат само членовете на СИК и то по реда на чл.287 от ИК, а не от ЦИК чрез отстраняване на явни фактически грешки, тъй като закона не дава такава възможност да се извършват корекции от ЦИК на цифри и факти, установени в протокол на СИК. Това е в правомощията на членовете на СИК, евентуално на членовете на РИК, които би трябвало да разпоредят ново преброяване при установени съществени различия.
 
СЪДЪТ ОБЯВИ, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ, СЛЕД СЪВЕЩАНИЕ.
 
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 12.36 часа.
 
 
Източник: „Труд”