Започва строителството на пречиствателна станция за отпадни води в с. Мезек, Община Свиленград по проект „Да спасим света от самите нас”, финансиран по програма ФАР ТГС България – Гърция към МРРБ.
Проектът се изпълнява от Община Свиленград по схемата за безвъзмездна финансова помощ BG2005/017-454.03.03 – „Устойчиво развитие чрез защита и опазване на водите и биоразнообразието в пограничния регион между България и Гърция”. Общата стойност на проекта е 272 222 евро. В изграждането на пречиствателната станция и довеждащ колектор ще бъдат вложени 208 291 евро. Довеждащият колектор ще събира отпадните води от частичната канализация на селото.
Не случайно изграждането на първата в региона пречиствателна станция за отпадни води се осъществява в с. Мезек, което е едно от най-живописните села в общината. През последните години, благодарение на красивата природа и историческите забележителности, сред които е реставрираната наскоро средновековна крепост, селото се развива като интересна туристическа дестинация. С изграждането на локалното пречиствателно съоръжение ще се повиши жизнения стандарт на населението, а това от своя страна ще създаде условия за привличане на повече туристи, както от страната , така и от съседните държави. Едновременно с това ще се реши важен екологичен проблем – опазването на водните ресурси и биологичното разнообразие в региона.
Общата цел на грантовата схема е да популяризира разумното използване на естествените водни ресурси в пограничния район и да укрепи сътрудничеството между двете страни в областта на защита на биологичното разнообразие и това на ландшафта. По проекта е изготвена стратегия за управление на отпадните води на територията на Община Свиленград, в която се анализират вариантите и са предложени ефективни решения за пречистване на отпадните води в 24 населени места, включително и в Свиленград. Отпечатани са книжки „Проблеми на настоящото екологично състояние на планетата и начини за предотвратяването им” и наръчник „Ефективни решения за пречистване и оползотворяване на отпадните води във фамилния двор”, който ще бъде раздаден на жителите на с. Мезек. Предстои провеждането на Кръгла маса на тема: „Устойчиво управление на водите и новаторски пречиствателни технологии”, на която ще се разгледат предимствата и икономическата ефективност на възможни общински системи за пречистване на отпадните води. /БЛИЦ