Правителството одобри проект на Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), съобщи правителствената информационна служба. Той предвижда по-либерален режим на свижданията и парво на телефонна връзка. С новия закон за първи път се регламентира забраната за изтезания, жестоко или нечовешко отношение в наказателно-изпълнителната дейност, което е и една от най-често даваните препоръки на правозащитните организации.
За изтезания, жестоко или нечовешко отношение се счита всяко умишлено действие или бездействие, извършено от длъжностно лице или от всеки друг, но с явното или мълчаливо съгласие на длъжностно лице, което причинява силна физическа болка или страдание. За изтезание ще се счита и умишленото поставяне в неблагоприятни условия за изтърпяване на наказанието - липса на достатъчно жилищна площ, храна, облекло, отопление, осветление, както и унизителното отношение, което уронва човешкото достойнство на осъдения, принуждава го да върши или да приеме действия против волята си, поражда чувство на страх, незащитеност или малоценност.

Спазването на законността при изпълнение на наказанията ще подлежи на системен контрол, както от държавните органи, така и от омбудсмана и от неправителствените организации. Констатациите за извършените проверки за състоянието и проблемите на системата ще се обявяват публично.

С проектозакона се създават нормативни гаранции за съобразени и близки до нормалните битови условия. Предвижда се всяка година приемането на инвестиционна програма за подобряване на материално-битовите условия в местата за лишаване от свобода и определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка на затворниците. В 6-месечен срок от влизането в сила на закона правителството трябва да приеме програма за подобряване на условията в местата за лишаване от свобода. Три години след това жилищната площ за един затворник не може да бъде по-малка от 4 квадратни метра, е посочено в проекта. В правилника за прилагане на закона ще бъдат определени и минималните санитарни изисквания към обитаваните помещения.

На омбудсмана се дава възможност да препоръчва закриването, реконструкцията или разширяването на определен затвор, затворническо общежитие или арест, където поради висока степен на пренаселеност или лоши хигиенно-битови условия не може да бъде осъществявано поправително въздействие или съществува опасност за увреждане на физическото или психическото здраве на
задържаните лица. До четири месеца след отправянето на препоръката, Министерският съвет трябва да обяви взетите мерки за решаването на проблемите.
В закона подробно е регламентирано медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода. Предвидените разпоредби са гаранция за опазване на физическото и психическото здраве на затворниците.
Предвижда се осъществяването на дългосрочни договорни отношения с частния сектор за финансирането, изграждането, реконструкцията и поддръжката на материалната база или предоставянето на услуги. Очакванията са, че публично-частното партньорство ще подобри значително цялостния облик на
пенитенциарните институции.
Законопроектът дава възможност за по-либерален режим на свижданията, който включва и удължено свиждане, възможности за контакт с близките в продължение на до 12 часа, месечен домашен отпуск. Въвежда се изрично правото на телефонна връзка и е вменено задължение на администрацията да го изпълнява.

Подробно е регламентирано правото на образование, обучение и квалификация на лишените от свобода, а за лицата до 16 години се въвежда задължително обучение в училищата към местата за лишаване от свобода. Усъвършенствана е регламентацията относно създаването на условия и подкрепата за развитие на творческите, културни и спортни дейности, както и религиозната подкрепа в затворите.

Подробно са регламентирани дисциплинарните мерки за поощрения и наказания, както и случаите, в които длъжностните лица могат да употребяват сила, помощни средства и оръжие.

С проекта се променя и системата на местата за лишаване от свобода. Посочва се, че местата за изпълнение на наказанието "Лишаване от свобода" са затворите и поправителните домове. Към затворите се създават затворнически общежития - от открит и от закрит тип, а към поправителните домове - само от открит тип.

Предвидено е в местата за лишаване от свобода да се прилагат четири вида режими на изтърпяване на наказанието, вместо досегашните пет вида. В затворническите заведения от закрит тип се прилага общ, строг и специален режим, а в тези от открит тип - само общ и лек режим. Първоначалният режим на изтърпяване на наказанието никога не е лек.

За първи път се определя ролята на пробационната служба в досъдебното производство, което е една от основните й функции в европейската практика. Въвежда се изготвянето на предсъдебен доклад от пробационните служители. Той ще се прави по искане на съда, за да подпомогне избора на подходящо наказание или пробационни мерки.

При изпълнение на наказанието "пробация" се предвижда задължителната регистрация по настоящ адрес и ограниченията за свободно придвижване да могат да се изпълняват чрез система за електронно наблюдение. Подробно са регламентирани правомощията на пробационните съвети, действащи на територията на всеки районен съд, в т. ч. за изготвяне на предложения за промяна на пробационната мярка, за предсрочно освобождаване и за налагане на принудителни медицински мерки по реда на Наказателния кодекс. /БЛИЦ