Министър Джевдет Чакъров издаде днес заповед, с която разпореди да се ограничи водоползването от реки и подземни водоизточници по издадени разрешителни за водоползване в цялата страна с цел преимуществено да се осигури вода за битови нужди, съобщиха от министерството.
Басейновите дирекции на МОСВ ще определят по-малки количества вода, които ще имат право да ползват собствениците на съответните разрешителни. Разпореждането на министъра е във връзка с възникналите заради засушаването проблеми с осигуряване на вода в много райони на страната поради маловодие на реки и понижаване на дебита и нивата на подземните води.
Джевдет Чакъров възлага на Басейновите дирекции на МОСВ и на дирекция “Води” да направят анализ и да предприемат действия за ограничаване на водоползването по разрешителните там, където се налага с цел да се осигурят необходимите количества вода за питейно-битовите нужди на населението. Също така Джевдет Чакъров разпорежда да се ограничи издаването на нови разрешителни за водоползване до 30 септември, с изключение на такива за питейно-битови нужди.

В срок до два дни четирите Басейнови дирекции на МОСВ трябва да обявят по кои разрешителни и с колко се намаляват лимитите за ползване на вода от съответния водоизточник. /БЛИЦ