Супер любопитна и неочаквана ситуация се разигра в началото на днешното правителствено заседание. Както БЛИЦ вече писа премиерът Бойко Борисов и министрите му дебатираха по 21 важни теми.

Преди минути пък от правителствената информационна служба оповестиха всички решения, които бяха взети.

Ето ги и тях:

Одобрено е правителственото становище по конституционно дело №9/2018
 
Правителството одобри становище по конституционно дело № 9 за 2018 г. Делото е образувано по искане на тричленен състав на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 225, ал. 3 от Закона за съдебната власт.
В становището на правителството е застъпена тезата, че оспорената разпоредба не противоречи на Конституцията, защото тя не ограничава по недопустим от Конституцията начин правото на труд и свободата да се упражнява определена професия, в съответствие е с принципа на правовата държава и не представлява ограничение, надхвърлящо необходимото за осъществяване на правосъдието.
 
Правителството прие Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2017 г.
 
Правителството прие Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2017 г. В документа са представени резултатите от изпълнението на мерките за подобряване на политиките за подкрепа на децата и семействата и осигуряване на равен достъп до образование и здравеопазване. В доклада са отчетени и дейностите за повишаване на ефективността на мерките за защита на децата от насилие и други форми на злоупотреба, насърчаване на участието на децата и други.
Специален акцент е поставен върху мерките, свързани с мониторинг и подобряване на работата на системата за закрила на детето. Направени са изводи и препоръки за оптимизиране на провежданите политики с оглед осигуряване на най-добрия интерес на децата и спазване на техните права.
 
Изменя се правителственото постановление за създаване на Съвет за развитие
 
Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на ПМС № 110 от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет. С промените се допълват функциите на Съвета по координация, мониторинг и контрол на разработването, изпълнението и отчитането на Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. Новите функции засягат изпълнението на мярка 251 „Приемане на национална стратегия за развитие България 2030“ от Цел 68 „Осигуряване на условия за висок, устойчив, балансиран и включващ икономически растеж“ на Програмата и представляват организиране и координиране на разработването на проект на националния стратегически документ.
Измененията ще подпомогнат по-активно работата на Министерския съвет и на всички институции, които имат отношение към разработването на националния стратегически документ до 2030 г., включително органите на изпълнителната власт, представители на други държавни институции, на икономическите и социалните партньори и неправителствени организации. Дейностите по осигуряването на подготовката на проекта на национален стратегически документ на страната до 2030 г. ще бъдат осъществявани от Координационния комитет към Съвета за развитие, функциите на който също се допълват с приетите промени.
Определя се срок за разработване и внасяне на Проекта на Националната програма за развитие: България 2030 за приемането му от Министерския съвет до 31 декември 2020 г.
 
Освободени резерви от минерална вода ще бъдат предоставени на центровете за трансфузионна хематология и домовете за медико-социални грижи за деца
 
Правителството взе решение освободени държавни резерви от минерална вода да бъдат предоставени на Министерство на здравеопазването за нуждите на центровете за трансфузионна хематология, държавните психиатрични болници, държавните белодробни болници, домовете за медико-социални грижи за деца и центровете за спешна медицинска помощ. Решението ще спомогне за своевременното удовлетворяване на увеличените потребности на посочените бюджетни организации през летния сезон.
 
Правителството отпусна 1 612 510 лв. за откриване на посолство в Рияд
 
Правителството отпусна 1 612 510 лв. за откриване на Посолство на Република България в Рияд, Кралство Саудитска Арабия.
В рамките на визитата на министър-председателя Бойко Борисов в Кралството през ноември 2017 г. бяха изразени конкретните измерения за откриване на българско посолство в саудитската столица.
Приоритет в двустранните отношения между Република България и Кралство Саудитска Арабия е привличането на инвестиции в България, както и стимулирането на контактите между представителите на бизнеса на двете държави. За да бъдат изпълнени заложените цели, посолството ни в саудитската столица ще се състои освен от политическа и консулска служба, и от служба по търговско-икономическите въпроси.
 
Правителството се разпореди с имоти
 
Правителството промени статута на имот, управляван от Министерството на земеделието, храните и горите, Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Лесидрен“, от публична в частна - държавна собственост. Имотът се намира в с. Лесидрен и представлява терен с площ 4883 кв. м и четири сгради в него. Промяната на статута ще позволи учредяване правото на строеж в имота, с което ще се постигне по-ефективното му стопанисване, тъй като той не се използва от години от горското стопанство.
Част от имот - публична държавна собственост се предоставя безвъзмездно за управление на  Изпълнителна агенция „Борба с градушките“. Обектът се намира в землището на гр. Шумен, м. „Илчов баир“ и е необходим на Изпълнителната агенция за разполагане на нов радар за наблюдение на метеорологичната обстановка в Северна Централна и Североизточна България.
Агенция „Пътна инфраструктура“ получава безвъзмездно право на управление върху част от имот, намиращ се в град София. Имотът представлява четвърти и пети етаж от шестетажна административна сграда и се намира в район Овча купел на бул. „Никола Петков“ № 36. Той се обявява от частна държавна в публична държавна собственост и се изважда от капитала на „Научноизследователски строителен институт – НИСИ“ ЕООД. Промяната се прави с цел осигуряване на допълнителен сграден фонд за разполагане на специализирана техника и работни места за служители на агенцията. По този начин ще се обезпечи дейността по проект за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа. Капиталът на „Научноизследователски строителен институт – НИСИ“ ЕООД ще бъде увеличен със стойността на извадения имот чрез собствени средства на дружеството.
ДП „Транспортно строителство и възстановяване“ ще ползва имот в гр. Аксаково, който представлява три етажа от сграда. Имотът е собственост на „Летище Пловдив“ ЕАД, но е с отпаднала необходимост за летищния оператор. С решението на кабинета едновременно се намалява и увеличава капитала на „Летище Пловдив“ ЕАД със стойността на правото на собственост върху недвижимия имот, в размер на 60 250 лева. Сумата е осигурена от други резерви на дружеството.
Отчуждават се части от имоти — частна собственост, в землищата на селата Розово, Равногор и Фотиново в Област Пазарджик, за въздушна линия от ВЕЦ „Въча 1“ до ВЕЦ „Цанков камък“. Терените ще бъдат използвани за изграждане на нов електропровод, представляващ втора връзка на съществуваща ВЕЦ „Цанков камък“ с електроенергийната система на България, по която трябва да се изнася произведената електроенергия от централата. Средствата за отчуждаване на имотите се осигуряват от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София. Решението на МС може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.
Безсрочно право на строеж се учредява върху поземлен имот в горска територия - публична държавна собственост, в землището на гр. Шумен, община Шумен. Имотът е с площ 1 000 кв. м и се намира в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Шумен“ към ДП „Североизточно държавно предприятие“ - Шумен. Той ще бъде използван за изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура към него на обект: „SHU0129. A Дивдядово – Нова“. „А1 България“ ЕАД ще заплати по сметката на ДП „Североизточно държавно предприятие“ - Шумен цена за учредяване безсрочно право на строеж в размер на 15 515,50 лв., цена на дървесината на корен в сегашна възраст за оценяваното насаждение - 32,40 лева и цена за компенсационно залесяване - 336,04 лева. На Изпълнителна агенция по горите ще бъдат заплатени режийни разноски на стойност 310,31 лева. По сметката на община Шумен ще бъде заплатен данък за придобиване на ограничено вещно право в размер, определен от общинския съвет.
Правителството реши също да бъде учредено безсрочно ограничено вещно право - сервитут, върху част от поземлен имот - публична държавна собственост, находящ в област София, община Столична, район Лозенец, местност НПЗ „Хладилника-Витоша“, за изграждане на отливен канал. Съоръжението представлява част от Главен канализационен клон I, обслужващ три района на Столична община - „Триадица“, „Витоша“ и „Лозенец“.

Правителството ще предложи Марияна Кънчева и Александър Корнезов да бъдат преизбрани за съдии в Общия съд на Европейския съюз
 
Правителството ще предложи съдия Марияна Кънчева и съдия Александър Корнезов да бъдат преизбрани като кандидати на Република България за съдии в Общия съд на Европейския съюз. Кандидатурите им бяха одобрени днес по време на заседание на кабинета.
Повторната номинация на двамата съдии се налага заради изтичането на мандата им на 31 август 2019 г. Съдия Марияна Кънчева и съдия Александър Корнезов притежават необходимата правна експертиза и богат професионален опит. Те са личности, които могат да представят всички гаранции за своята независимост и отговарят на условията за заемане на висши съдебни длъжности у нас, което е и изискване към членовете на Общия съд съгласно чл. 254, ал. 2 от ДФЕС.
Съдия Марияна Кънчева завършва право в Софийския университет и допълнителна магистратура по европейско право в Института за европейски изследвания към Брюкселския свободен университет, както и специализации по икономическо право и по право на интелектуална собственост. Работила е като стажант-съдия в Софийски окръжен съд, правен съветник, адвокат в Софийската адвокатска колегия, генерален директор на Бюрото за обслужване на дипломатическия корпус при Министерство на външните работи, адвокат в София и в Брюксел.
Съдия Александър Корнезов е завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Международно право“. Притежава образователна степен LL.M по европейско право от Колежа на Европа, Брюж, Белгия, както и научна степен „доктор по право“ със специалност „Международно частно право“ от Института за правни науки към Българска академия на науките.
Работил е като адвокат в адвокатска кантора „Van Bael & Bellis” в Брюксел, една от водещите кантори в областта на европейското право на конкуренцията и европейското анти-дъмпингово право. Повече от 9 години е работил като реферандер в Съда на ЕС. Доцент,
д-р Александър Корнезов има и богата научна и преподавателска дейност.
 
България ще е домакин на втория Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на СОТ
 
Правителството одобри проект на Споразумение между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм (COT) към ООН за провеждането на втори „Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути“.
Целта на конгреса е да обърне внимание върху връзката между световните цивилизации и историческите маршрути, представяйки съвременните възможности за създаване на многообразни туристически продукти. Събитието ще открои водещата роля на историческите маршрути за създаване на нови социално-икономически възможности за развитие на местно, регионално и национално равнище.
Предвижда се форумът да се проведе от 14 до 16 ноември 2018 г. в София. За участие в него са поканени 158-те министри, отговарящи за туризма в страните-членки на Световната организация по туризъм. Провеждането на събитие от такъв мащаб ще допринесе за утвърждаването на България като атрактивна туристическа дестинация с огромни възможности за развитие на културно-историческия туризъм.
Република България е член на COT от 1976 г. и зам.-председател на Регионална комисия „Европа“ на организацията за периода 2018-2019 г.
 
Одобрен е новият текст на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на България и Департамента по отбраната на САЩ
 
Правителството одобри новия текст на проекта на Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Департамента по отбраната на САЩ относно реципрочни каталожни услуги, одобрен като основа за водене на преговори с Решение № 165 от 16.03.2018 г.
В хода на преговорите по подписване на Меморандума от страна на САЩ беше изразено желание за включване в него на някои допълнения и изменения на първоначално одобрения текст. Промените засягат т. 1 3, 5 7 и 9 в предложения проект на меморандум. С оглед разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от Закона за международните договори на Република България, в този случай се наложи одобряване от Министерския съвет на новия текст на проекта на Меморандум.
С подписването на настоящия Меморандум Министерството на отбраната на Република България ще получава безвъзмездно от Департамента по отбраната на САЩ всички необходими каталожни продукти и услуги, необходими за нормалното функциониране на Националната кодификационна система, съвместима с Кодификационната система на НАТО. Това е едно от необходимите и задължителни условия за постигане на пълна оперативна и техническа съвместимост със страните-членки и партньори на НАТО в процеса на управление на материалните средства за отбрана на страната и оптимизация на разходите за доставка на необходимото въоръжение и техника при участие на въоръжените сили в многонационални операции и програми.
 
Правителството одобри резултати от провели се заседания на Съвета на ЕС
 
Правителството одобри  резултатите от две заседания на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), проведени на 22 юни в Люксембург и на 13 юли в Брюксел.
На заседанието през юни месец Съветът обсъди „бързите мерки“ за подобряване на системата за ДДС и постигна общ подход по мерките за засилване на административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност. Представен бе доклад за напредъка по изграждането на Европейската схема за гарантиране на депозитите и се състоя обмен на мнения по конвергентните доклади на ЕК и Европейската централна банка. Бяха приети решения и препоръки на Съвета относно изпълнението на Пакта за стабилност и растеж и бяха одобрени препоръки на Съвета относно Националните програми за реформи за 2018 г. на държавите членки, съдържащи становища на ЕКОФИН относно актуализираните програми за стабилност или конвергенция.
През юли в Брюксел ЕКОФИН обсъди общия механизъм за обратно начисляване в областта на ДДС за доставките на стоки и услуги, както и ДДС при електронните публикации. Австрийското председателство представи своите приоритети в областта на икономическите и финансови въпроси, както виждането си за продължаването на работата през следващите месеци в сферата на данъчното облагане и задълбочаването на икономическия и паричен съюз във връзка с последващите действия от заседанието на Европейския съвет от 28-29 юни. Съветът даде мандат на ЕС за срещата на Г-20 на 21-22 юли 2018 г. в Буенос Айрес, Аржентина.
Съветът на ЕС по земеделие и рибарство проведе заседание на 16 юли в Брюксел. Австрийското председателство представи своята работна програма в областта на земеделието и рибарството. Комисията предостави допълнителна информация относно опростяването на Общата селскостопанска политика след 2020 г.
По време на заседанието на Съвет „Общи въпроси“ (член 50), проведено на 20 юли в Брюксел, беше направен преглед на актуалното състояние на преговорите по оттегляне на Обединеното кралство (ОК) от ЕС. Главният преговарящ на ЕС Мишел Барние пожела успех на Австрийското председателство на Съвета на ЕС и благодари на Българското за съдействието, което му е оказало по време на своя мандат.
Правителството одобри също резултатите от неформалното заседание на Съвета на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи“ в част „Правосъдие“, което се проведе на 13 юли в Инсбрук. Министрите принципно подкрепиха необходимостта от уреждане на сътрудничеството между правоприлагащите органи и доставчиците на интернет услуги при изпълнение на европейските заповеди за предоставяне и запазване на електронни доказателства. По отношение на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела и засиленото използване на електронни средства за комуникация бе изтъкнато, че за изграждането на децентрализираната електронна система, неминуемо ще се наложи съществена финансова инвестиция с оглед техническото обезпечаване на предаващите, получаващите и централните органи. Министрите изразиха принципна подкрепа на предложенията за изменение на съответните законодателни актове по отношение на регламента за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела и регламента относно сътрудничеството между съдилищата на държавите-членки при събиране на доказателства по граждански или търговски дела. Бяха дадени и конкретни предложения за защита на правата на гражданите при електронно връчване на документи или разпит посредством видеоконферентна връзка.
Неформално заседание проведоха и министрите на ЕС по заетост и социална политика на 19 и 20 юли във Виена. Направен бе преглед на новите форми на заетост с фокус върху онлайн платформите за работа. Тема на обсъждане беше също дигиталната трансформация на заетостта и ролята на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в това отношение. Втората пленарна сесия на заседанието бе посветена на въздействието на роботизацията върху количеството и качеството на труда.
 
100 000 лева се предвижда да бъдат инвестирани за добив на гнайси от находище „Плаки“
 
„Геотул“ ЕООД, гр. София, ще добива скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище „Плаки“, разположено в землището на с. Кобилино, община Ивайловград. Концесионната площ е с размер от 28.6 декара. На база количествата на утвърдените запаси и ресурси и предвидения средногодишен добив, концесията се предоставя за срок от 35 години. За този период концесионните плащания ще надхвърлят 411 хил. лв. без ДДС. По закон те постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая Ивайловград. Кандидат-концесионерът предвижда инвестиции в размер на 100 хил. лв. за осигуряване на производствената си дейност.
 
Правителството одобри проектозакон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права
 
Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права. С проекта на закон ще се въведе Директива (ЕС) 2017/1564. Крайният срок за това е до 11 октомври 2018 г.
С промените се въвеждат нови възможности за свободно използване на писмени произведения от незрящи лица или лица с физически увреждания, които възпрепятстват четенето или боравенето с печатни материали. Допуска се изготвянето на копия в алтернативен формат, достъпен за лицата с увреждания - Брайлов шрифт, едър шрифт, адаптирана електронна книга, звукозапис на съдържанието на писмено произведение (аудиокнига), радиопредаване и други.
Копията в достъпен формат могат да се изготвят от пряко от лица с увреждания, от техен асистент, или от организации, които са уведомили министъра на културата, че ще извършват такава дейност. Като такива организации законът предвижда да могат да работят юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, народни читалища, библиотеки или специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания - увреден слух или нарушено зрение. На интернет страницата на Министерството на културата се публикува списък на организациите, депозирали уведомление, а тези от тях, които и към момента на влизане в сила на закона извършват такава дейност, подават уведомлението в тримесечен срок.
За организациите е предвидено задължение да гарантират спазване на неимуществените авторски права, да предотвратяват неоторизирано използване от страна на лица, които не страдат от увреждане по смисъла на закона или по начини, извън допустимите от закона. Записано е и задължение за предоставяне на информация относно наличния каталог на копия в достъпен формат, поддържан от съответната организация.
Важно място заемат и разпоредбите, които предвиждат, че организации със седалище в Република България могат да предоставят копия в достъпен формат на лица с увреждания от други страни-членки на Европейския съюз, а лица с увреждания или организации от Република България имат право да получат копие в достъпен формат или достъп до такова копие от други държави - членки Европейския съюз.
 
България и Иран ще си сътрудничат в областта на младежта
 
Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на спорта и младежта на Ислямска република Иран в областта на младежта, като основа за водене на преговори.
Сферите на сътрудничество, залегнали в проекта на Меморандум, обхващат обмен на делегации от високопоставени служители и експерти по младежки въпроси; сътрудничество по отношение на активни международни организации в областта на младежта; обмен на информация; споделяне на образователен, изследователски, научен и културен опит; организиране на образователни и изследователски курсове и научни конгреси в областта на младежта; насърчаване на сътрудничеството между младежките организации; подпомагане при провеждането на международни прояви в областта на младежта, които се организират в някоя от двете страни.
Меморандумът влиза в сила при подписването му от двете страни и е валиден за срок от 4 години, като се подновява автоматично за същия период, освен ако някоя от страните не изпрати на другата по дипломатически път шестмесечно писмено предизвестие за намерението си да го прекрати.
 
Република България открива почетно консулство в Република Косово
 
Правителството прие решение, с което открива консулство на Република България в Република Косово, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице.
Почетен консул ще бъде Абедин Хасани, косовски бизнесмен, работещ активно с български фирми. Той се ползва с уважение и авторитет в местните политически и икономически среди и притежава нужните качества за ефективно изпълнение на задълженията на почетен консул на страната ни в Република Косово. Владее български.
Седалището на почетния консул на България ще е в гр. Призрен, а консулският окръг обхваща територията на общините Призрен, Драгаш, Сухарека и Мамуша.
 
Одобрени са промени в Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане
 
Правителството прие промени в Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане с цел синхронизирането му с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент за зашитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни. С измененията се постига по-добра ефикасност и ефективност във функционирането на администрацията.
Общата численост на общата администрация на Агенцията за социално подпомагане се намалява със седем щатни бройки. Числеността на специализираната администрация и общия брой дирекции „Социално подпомагане“ се запазва.
 
България и Казахстан ще си сътрудничат в областта на спорта
 
Правителството одобри проект на Споразумение за сътрудничество в областта на спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на културата и спорта на Република Казахстан.
Сферите на сътрудничество, залегнали в проекта на Споразумение, обхващат осигуряване на необходимите условия за участие на спортисти и треньори в състезания, тренировъчни лагери и други спортни прояви, провеждани в двете държави, с цел повишаване нивото на тренировките и спортната подготовка; сътрудничество между спортни специалисти и изследователи, участващи в научни конференции, форуми и семинари, организирани във всяка държава по въпроси на физическото възпитание, спортни въпроси и спортна медицина; обмен на опит и добри практики между съответните антидопингови организации на двете държави с цел да допринесат за глобалната борба срещу употребата на допинг в спорта.
Със Споразумението страните ще насърчават установяването на контакти между националните им спортни организации с цел развитие на физическото възпитание и спорта в техните държави. Страните също така насърчават и обмена на треньори и други спортни специалисти.
 
Приета е програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2018 г.
 
Правителството прие Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2018 г., както и Отчет за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2017 г.
С Програмата се определят приоритетните цели за 2018 г. на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), акцентира се върху изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за неурбанизираните територии, като се ползват данните от картата на възстановената собственост (КВС), възлагане създаването на нови КККР, подобряване на качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и качеството на предоставяните кадастрални услуги и поддържане и развитие на информационна система на кадастъра.
През 2018 г. ще продължи надграждането и развитието на информационно-комуникационната среда в АГКК и интеграция на информационните процеси. Това е една от основните предпоставки за успешно реализиране на електронното управление и предоставянето на електронни административни услуги. Административната информационна система КАИС трябва да се развие до среда, която обхваща и контролира всички процеси по достъпа до данните и предоставяне на услугите от всички ресурси.
С Програмата се предвижда Агенция по вписванията да продължи доразвитието на Интегрираната информационна система, обслужваща дейността на службите по вписванията към Агенция по вписванията и адаптирането й към промените в нормативната уредба. Предвижда се и продължаване на дейността по въвеждане на стари актове в информационната система за попълване на информационния масив.
В тази връзка, Агенция по вписванията ще реализира обществена поръчка за извършване на анализ на текущото състояние на архивите, на процесите по цифровизация. Обхватът на обществената поръчка включва извършването на детайлен анализ на данните в информационната система на Имотния регистър, както и информацията, налична само на хартиен носител в 113-те служби по вписванията.
В подсистема „Имотен регистър“ на интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър се предвижда да бъдат извършени дейностите по осигуряване на поддръжка, повишаване ефективността на служителите, повишаване сигурността на информацията и оптимизиране на работния процес.
Агенция по вписванията е стартирала проект по ОПДУ - „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“. Чрез него ще бъдат реализирани минимум 9 нови електронни услуги, както и разработването на проекти на Наредба за двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър и проект на Наредба за създаване, поддържане и ползване на информационните системи за кадастъра и имотния регистър, както и за прекия достъп до данните в тях.
 
Приет е план за изпълнение на интегрирано решение за административно и социално обслужване на хората с увреждания
 
Правителството одобри план за изпълнение на интегрирано решение за административно и социално обслужване на хората с увреждания. Предвижда се създаване и управление на регистър - профил на хората с увреждане на база информация от различни административни източници, на различно административно подчинение с възможност за достъп по електронен път. Целите са:
  • Постигане на интегрирано решение за административно и социално обслужване на хората с увреждания;
  • Надграждане на информационната система на Агенцията за хората с увреждания и на административните източници на данни, с които взаимодейства. Интеграция на системата с хоризонталните системи за електронното управление на МЗ, НЗОК, ГРАО, МОН;
  • Надграждане на Единната информационна система на медицинската експертиза на Националната експертна лекарска комисия и на административните източници на данни, с които взаимодейства - НЗОК, АХУ, ГРАО и общини.
  • Проследяване и контрол чрез извършване на статически анализ и отчетност като инструмент за формиране на хоризонталната държавна политика за хората с увреждания.
Допълнително ще се автоматизира процесът по предоставяне на необходимите медицински и други документи за определяне степента на неработоспособност и ще бъде осигурен достъп до данни в регистрите с възможност за едновременна работа на участниците в процеса (граждани и администрация).