40 млн. лв. от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще бъдат пренасочени за борбата с коронавирус. Това реши правителството на заседания на Министерския съвет.

Парите ще бъдат дадени на лечебните заведения у нас, за да реагират ефективно в създалата се безпрецедентна ситуация. Финансирането ще бъде осигурено от недоговорен или спестен до момента ресурс по оперативната програма, който ще бъде пренасочен към приоритетна ос „Регионална здравна инфраструктура“.

Средствата ще бъдат използвани за купуване на оборудване за болнични инфекциозни отделения като инхалатори и респираторни апарати, както и за доставка на лекарства, консумативи, тестове, защитно облекло, лични предпазни средства, маски и други продукти и услуги, необходими за укрепване на капацитета на лечебните заведения в страната за реагиране на кризата с COVID-19.

Подкрепата ще се предостави на Министерство на здравеопазването, което ще определи вида и броя на необходимото оборудване и медицински консумативи, които да бъдат купени, на базата на текущ анализ на ситуацията, прогнозни данни за разпространение на заразата и планираните мерки от страна на правителството.

Изменението на програмата стана възможно в резултат на промените, предложени от страна на Европейската комисия в Общия регламент за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове във връзка със специфичните мерки за мобилизиране на инвестициите в здравните системи на държавите членки и в други сектори от техните икономики в отговор на разпространението на COVID-19.


Ето и останалите решения на Министерския съвет:

Правителството прие Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2020 г. 
Министерският съвет прие Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2020 г. Програмата е разработена от четири министерства - на вътрешните работи, на правосъдието, на труда и социалната политика и на финансите.

В документа са посочени дейностите, които следва да се реализират през тази година, отговорните органи, източници на финансиране, сроковете за изпълнение на тези дейности, както и очакваните резултати. Предложени са законодателни, институционални и организационни мерки, мерки за превенция, за обучение и квалификация, за защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие, както и мерки за контрол и оценка.

Съгласно чл. 6, ал. 6 от Закона за защита от домашното насилие, средствата за финансиране изпълнението на задълженията по приеманата всяка година национална програма следва да се определят ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година по бюджетите на съответните министерства, определени в програмата.
 
Правителството измени свое Решение № 686 от 1998 г. 
Министерският съвет прие промени в РМС № 686 от 1998 г. за организация на преминаване през ВИП „А“ - Правителствена зала на летище София, изменено с РМС № 979 от 2009 г. и с РМС № 241 от 2010 г.

С решението председателят и заместник-председателите на Държавна агенция „Разузнаване“ са включени в кръга на лицата, които имат правото да ползват ВИП „А“ - Правителствена зала на летище София при изпълнение на законово възложените им правомощия. Въвежда се и правна възможност представители на чужди, сродни на Държавна агенция „Разузнаване“, служби да ползват залата при официални посещения.
 
Сдружение „Център за психологически изследвания“ е признато за национално представителна организация 
Правителството призна Сдружение „Център за психологически изследвания“ за национално представителна организация за срок от четири години.

Сдружението осъществява дейност в обществена полза чрез информиране и кариерното консултиране на хора с увреждания за определяне на най-подходящите професии, специалности, области на образование и обучение. Организацията съдейства и при назначаване и започване на работа.

Сдружение „Център за психологически изследвания“ активно си партнира с всички заинтересовани страни, имащи отношение към живота на хората с увреждания на европейско, национално и местно ниво и работи активно за тяхното социално приобщаване.
 
Сдружение „Българската асоциация за невромускулни заболявания“ е признато за национално представителна организация 
Правителството призна Сдружение „Българската асоциация за невромускулни заболявания“ за национално представителна организация за срок от четири години.

Сдружението осъществява дейност в обществена полза като доброволна и независима организация, призвана да отговори на потребностите на болните от невромускулни заболявания. Акцент в дейността на Сдружението е подобряване на начина на живот и социалното включване на хората с увреждания в България, чрез дейности свързани с комплексното решаване проблемите на болните с невромускулни заболявания и техните семейства.

Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“ активно си партнира с всички заинтересовани страни, имащи отношение към живота на хората с увреждания на европейско, национално и местно ниво и работи активно за социалното приобщаване на хората с увреждания в България.
 
Сдружение „Асоциация на родители на деца е епилепсия“ e признато за национално представителна организация 
Правителството призна Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ за национално представителна организация за срок от четири години.

Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като съдейства за социалното приобщаване на децата, младежите и възрастните, страдащи от епилепсия и за подобряването на техните условия на живот. Организацията осигурява подкрепа на хора, които са били обект на дискриминация поради заболяването епилепсия или други заболявания и подпомага страдащите от епилепсия и техните семейства.
 
Правителството одобри намерението на България за придобиване на статут „Участник“ в Комитета по екологична политика към ОИСР 
Правителството одобри намерението на Република България за придобиване на статут „Участник“ в Комитета по екологична политика (КЕП) към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), считано от 1 януари 2021 г. Решението упълномощава министъра на околната среда и водите да подпише и изпрати заявление до генералния секретар на ОИСР за придобиване на статут „Участник“ в КЕП.  
   
Присъединяването на Република България към ОИСР е дългосрочен национален приоритет. Страната ни полага последователни усилия за получаване на покана за иницииране на преговори за членство в ОИСР. Участието в КЕП ще осигури видимост на България в организацията, ще допринесе за издигане авторитета й и ще повлияе положително върху вземането на решение по отношение на българската кандидатура за членство.        
 
България дава 195 583 лв. помощ за възстановяването на Албания 
Правителството одобри предоставянето на 195 583 лева допълнителна хуманитарна помощ за възстановяване на Албания след земетресението от 26 ноември 2019 г. Решението е израз на солидарността на България с Албания и на всеобхватния ни ангажимент в подкрепа на приоритетния за нас регион на Западните Балкани. Досега България е отпуснала хуманитарна помощ за Албания в размер на 200 000 лева през ноември 2019г.
 
Правителството прие постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство 
Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България. С проекта на Постановление се изменят таксите за услуги, предоставяни от Патентното ведомство, установени в чл. 4 от Закона за марките и географските означения.

С приемането на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство се постига привеждане на подзаконовата нормативна уредба, свързана със заплащането на дължимите държавни такси в производствата по закрила на марките и географските означения в съответствие с приетия нов Закон за марките и географските означения.

Една от съществените промени, които този закон внася в уредбата на обществените отношения, свързани със закрилата на регулираните от него обекти на индустриална собственост, се отнася до вида на дължимите държавни такси, които се събират за предоставяните от Патентното ведомство услуги, посочени в чл. 4 от ЗМГО. Досега съществуващият модел, съгласно който заплащането се извършва на всеки един от етапите на процеса по регистрация, е заменен с едно заплащане за обединена услуга, наречена „такса за заявяване и експертиза, дължима при подаване на заявката.

С новия ЗМГО е въведена и една нова държавна такса, която се заплаща от потребителите при подаване на искане за възстановяване на срок. Размерът по нея е определен в Тарифата по реда на Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Същевременно, във връзка с предвиденото обжалване на решенията за прекратяванe на производствата по заявки за регистрация на географско означение или за отказ от вписването на ползвател, което вече ще става само по съдебен ред, предвидените за тези производства държавни такси отпадат.

Преодолява се и правната несигурност относно дължимите държавни такси в производствата по закрила на марките и географските означения по заявки, попадащи в обхвата на § 5 от ПЗР на ЗМГО, както и възможността от объркване на потребителите относно вида и размера на дължимите държавни такси.
 
На ММС се предоставя безвъзмездно за управление имот в София 
Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне на имот - публична държавна собственост за управление на Министерството на младежта и спорта.

Обектът на безвъзмездното предоставяне се намира в област София, гр. София, Столична община, район „Слатина”, бул. „Асен Йорданов” № 1, и представлява част от 9 - етажна сграда, с предназначение - хотел, със застроена площ 227 кв. м и съответните идеални части от общите части на сградата.
 
Без визи за Еквадор за дипломатически и служебни паспорти 
Министерският съвет одобри Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Еквадор за освобождаване от изискванията за визи за притежателите на дипломатически, служебни и официални паспорти.

Българските граждани със служебни паспорти ще могат да пътуват без виза до Еквадор.

Споразумението ще бъде подписано в края на март 2020 г. от заместник-министъра на външните работи Георг Георгиев и Мария дел Кармен Гонсалес Кабал, извънреден и пълномощен посланик на Република Еквадор в Република България със седалище в Будапеща.
 
Одобрено е присъединяването на България към програмно споразумение относно Програмата „Финансов механизъм за коопериране“ 
Министерският съвет прие решение, с което одобри присъединяването на Република България към Програмно споразумение между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република Кипър, Министерството на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбраната на Република Гърция, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската Република, Правителството на Република Литва, Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на националната отбраната на Португалската република, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Кралство Испания, Европейската агенция по отбрана, Европейската инвестиционна банка относно Програмата „Финансов механизъм за коопериране“ (Програма CFM).

Финансовият механизъм за коопериране е програма със специфична цел, която поддържа отбранителното сътрудничество. Механизмът осигурява поддръжка в случаите когато липсата на синхронизация на отбранителните бюджети пречи на стартирането на нови съвместни проекти или програми на сътрудничество, свързани със закупуване на въоръжение и разработване на нови способности или научни изследвания. Финансовият механизъм за коопериране може да се използва за подпомагане на страни-членки в случаи на спешни оперативни и други нужди или да се обезпечи сигурността на доставките.
 
Правителството одобри резултатите от Смесената българо-сръбска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество 
Правителството одобри резултатите от Третата сесия на Смесената българо-сръбска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество. Тя се проведе на 27-28 ноември 2019 г. в София под председателството на министъра на икономиката на Република България Емил Караниколов и на министъра без портфейл, отговарящ за иновациите и технологичното развитие на Сърбия Ненад Попович.

По време на сесията бяха обсъдени въпроси свързани с двустранното икономическо сътрудничество в областта на икономиката и инвестициите, енергетиката, транспорти, туризма, селското и горското стопанство, регионалното развитие и трансграничното сътрудничество и др.

В рамките на сесията Комисията набеляза мерки за разширяване на сътрудничеството и деловите връзки между двете страни в областите от взаимен интерес.
 
Одобрени са резултатите от проведената сесия на българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество 
Министерският съвет одобри резултатите и протокола от Седемнадесетата сесия на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество, проведена на 16 януари 2020 г. в гр. Пекин.

Българската делегация за Междуправителствената смесена комисия беше ръководена от Марияна Николова, заместник-министър председател по икономическата и демографската политика. Китайската делегация бе ръководена от г-н Ю Дзянхуа, заместник-министър на търговията на Китай и представител на Китай по въпросите на международната търговия.

По време на сесията бяха обсъдени важни въпроси от дневния ред на българо-китайските отношения в областта на инвестициите, търговията, инфраструктурата и транспорта, земеделието, туризма, информационните технологии, както и засилване на сътрудничеството във формат „17+1“. В рамките на сесията беше проведен и двустранен бизнес форум с участието на 20 български компании и над 80 фирми от Китай.
 
България приветства постигнатото съгласие за започване на преговори с Република Северна Македония и Република Албания за присъединяване към ЕС 
България приветства приемането на положително решение за започване на преговори с Република Северна Македония и Република Албания, което е важно както за сигурността на региона, така и за доверието на гражданите на тези страни в европейските институции.
Единодушното съгласие бе постигнато на 24 март 2020 г. по време на видеоконферентна връзка на министрите, участващи в Съвета „Общи въпроси”, а днес Министерският съвет одобри доклада на вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева с резултатите от заседанието.

България е последователна в подкрепата на европейската перспектива на всички шест държави от Западните Балкани. Тази подкрепа ще остане наш дългосрочен външнополитически приоритет, който отстояваме и като съпредседател с Република Северна Македония на Берлинския процес.

Същевременно, ключов принцип в процеса на разширяване продължава да бъде напредъкът според собствените заслуги. Очакваме страните да продължат с реформите и да показват съществени резултати. За България водещ ще бъде принципът за добросъседски отношения като хоризонтален критерий на всеки етап от преговорния процес.

В процеса на преговорите ЕС ще следи и напредъка в процеса на разширяване с постигането на осезаеми резултати от Република Северна Македония в изпълнението на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България, а по отношение на Република Албания - защитата на правата на българското национално малцинство.

По време на видеоконферентното заседание на Съвета „Общи въпроси“ бе обсъдено и координирането на усилията в борбата срещу разпространението на Ковид-19.

Министерският съвет одобри също резултатите от участието на министъра на вътрешните работи в извънредното заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“, формат „Вътрешни работи“ на 4 март в Брюксел и от участието на българска делегация в редовното заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“, формат „Вътрешни работи“ на 13 март 2020 г. в Брюксел. В докладите са представени резултатите от дискусиите относно миграционната ситуация по външните граници на ЕС с Турция, Стратегическите насоки в областта на правосъдието и вътрешните работи, както и възможностите за подкрепа по линия на гражданската защита на ЕС в отговор на заплахата от коронавируса (COVID-19).
 
Открива се процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Обзор - централен“ 
Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Обзор - централен“, община Несебър, област Бургас. С нея се цели обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесията да е 20 години. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 128 123,38 лева без ДДС. Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

С настоящото решение се цели да се обезпечи морски плаж „Обзор - централен“, община Несебър, област Бургас, със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.
 
Определен е концесионер на морски плаж „Черноморец-юг“ 
Определен е концесионер на морски плаж „Черноморец-юг“, община Созопол, област Бургас. След проведена открита процедура, Министерският съвет упълномощава Министъра на туризма да сключи договор за концесия със „Сискор“ ЕООД, в едномесечен срок от влизане в сила на Решението на Министерския съвет за определяне на концесионер на морския плаж.

Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 8 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 8 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 11,60 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 136 018,29 лв. без ДДС.

Предложеният от концесионера размер на инвестиции за организация на спортно-развлекателни дейности на морския плаж за целия срок на концесията е 216 216 лв. с включен ДДС. Началната дата на концесията е датата на влизане в сила на концесионния договор.
 
Осигурява се субсидия за изплащане на брутните трудови възнаграждения и за начисляване на дължимите осигурителни вноски от работодател на работещите в държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства 
Министерският съвет прие допълнение на ПМС № 31 от 2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства.

На държавните културни институти в областта на сценичните изкуства се предоставя субсидия за изплащане на брутните трудови възнаграждения и за начисляване на дължимите осигурителни вноски, считано от 13 март 2020 г. до месеца, в който се достигне нивото на приходи за бюджетна програма „Сценични изкуства“ за същия период на миналата година за всеки държавен културен институт, но за не повече от 6 месеца.

В рамките на предлагания срок ще се осъществи както временната мярка за подкрепа на държавните културни институти, така и осигуряване на условия за възстановяване на творческата дейност, обусловена от готовността и възможността на зрителите да посещават публични събития, в това число спектакли и концерти в сценични пространства.
 
Министерството на финансите ще се присъедини като пълноправен член към Международната мрежа за финансово образование на ОИСР 
Министерският съвет одобри присъединяването на Министерството на финансите като пълноправен член към Международната мрежа за финансово образование (International Network on Financial Education - INFE) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и упълномощи министъра на финансите да предприеме необходимите действия за кандидатстване.

Членството в INFE е на ниво институции. Към настоящия момент в нея участват около 270 публични организации от 123 държави.
С присъединяването към Международната мрежа за финансово образование на България ще бъде предоставен достъп до различни международни формати, на които се идентифицират добри практики и се обменя опит в областта на финансовата грамотност. Това ще допринесе за изграждането и успешното прилагане на един работещ механизъм за подобряване финансовата грамотност на населението.

Участието на страната ни в INFE е залегнало и като мярка в Плана за действие за присъединяването на България към ОИСР (2019-2020 г.).
 
Изменя се Правилникът за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили
Министерският съвет прие Постановление на за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление на Министерския съвет № 46 от 2010 г.

Правят се изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, позволяващи чрез мотивирано предложение да се определят кандидати за назначаване на длъжности, свързани с изпълнение на най-важните програми и/или проекти за инвестиционни разходи за придобиване и/или модернизация на въоръжение, техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили, а именно приетите от Народното събрание по чл. 16, т.7а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България или от Министерския съвет по чл. 22, ал.2, т.11а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Целта е да се осигури прецизен подбор на кандидатите за заемане на тези длъжности, изискващи специфични познания и опит. Както и да се гарантира в максимална степен изпълнението на поставените цели при заемане на длъжността и да се предотврати загуба на инвестираните от държавата средства, свързани с реализацията на програмите и/или проектите за инвестиционни разходи за придобиване и/или модернизация на въоръжение, техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили.

В Устройствения правилник на Министерството на отбраната /УПМО/, приет с ПМС № 5 от 2014 г., се прецизират разпоредби, свързани с наименованието на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“, коригира се числеността на дирекциите в специализираната администрация на министерството и числеността на две от дирекциите в специализираната администрация - дирекция „Обществени поръчки в отбраната“ и дирекция „Политика по въоръженията“ без с това да се увеличава общата численост на ведомството, както и текстовете, свързани със създадената със ЗОВСРБ /обн. в ДВ бр. 42 от 2019 г./ нова структура в Българската армия - Съвместното командване на специалните операции.
 
Правителството прие Устройствен правилник на Агенция за публичните предприятия и контрол 
Правителството прие Устройствен правилник на Агенция за публичните предприятия и контрол в изпълнение на разпоредбата на § 3, ал. 1 от ПЗР на Закона за публичните предприятия /ЗПП/.

Основната цел на акта е да се създаде подзаконова уредба на структурата и дейността на Агенцията с цел ефективно и законосъобразно осъществяване на вменените й със Закона за публичните предприятия, Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за концесиите правомощия и функции.

В проекта на Устройствен правилник е предвидено да се запази настоящата структура на Агенцията, като се направят необходимите промени във функциите на някои дирекции, чрез въвеждането на допълнителни дейности, свързани с функциите на АППК, като координационно звено по ЗПП.
 
Наредба въвежда изменения в забраните за използване на олово и шествалентен хром в някои автомобилни компоненти 
Правителството прие промени в Наредбата за излезлите от употреба моторните превозни средства свързани с преразглеждане на забраните за използването на олово и шествалентен хром в някои автомобилни компоненти.

Оловото заедно с живака, кадмия и шествалентния хром са забранени в материалите, като се прави изключение само в случаите, където тези метали не може да бъдат заменени. Тези изключения са въведени в Приложение II на Директива 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства и се преразглеждат периодично от Европейската комисия.

В настоящото изменение се стеснява обхватът на освобождаване на използването на олово в електрически връзки в интегрални схеми с обърнат монтаж на кристала в корпуса за превозни средства, чийто тип е одобрен след 1 октомври 2022 г. Оловото ще може да се употребява и в припой за запояване на многопластови стъкла с определен ток на спойката, в превозни средства и резервни части към тях, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2024 г.

Съществуващите подходящи алтернативни вещества на шествалентния хром все още не могат да бъдат използвани в продукти, поради което е целесъобразно освобождаването за абсорбционни хладилници, проектирани да работят изцяло или частично с електрически нагревател да се определи за превозни средства и резервни части, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2020 г.

Промените в Приложение № 1 към наредбата се правят с цел транспониране на Директива 2020/362/ЕС и Директива 2020/363/ЕС, с които се изменя Приложение II към Директива 2000/53/ЕО.
 
Одобрени са кандидатурите на България за членове на Европейския икономически и социален комитет за периода 2020 - 2025 г. 
Правителството прие решение за одобряване на предложените от Икономическия и социален съвет и от Министерския съвет кандидатури на Република България за членове на Европейския икономически и социален комитет за периода 2020 - 2025 г.

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е консултативен орган на Европейския съюз, който дава становища по предложенията за законодателство на ЕС, както и такива по собствена инициатива по въпроси, които смята за важни. Неговите членове представляват широк кръг от икономически, социални и културни интереси в родните си страни. В работата си членовете са разделени на три групи: „Работодатели", „Работници" и „Други интереси" (земеделски стопани, потребители, защитници на околната среда, семейства, НПО и др.).

Броят на членовете на ЕИСК е 350, като броят на представителите на всяка държава членка е приблизително пропорционален на населението. За България определеният брой членове в Комитета е 12. Членовете на комитета се номинират от правителствата на държавите членки и се избират от Съвета на Европейския съюз за срок от 5 години, като мандатът им може да се подновява. Мандатът на настоящия Европейски икономически и социален комитет изтича на 20 септември 2020 г.