Решението на Генерална Дирекция „Разширяване” на ЕК е разочарование за българските власти. През последните 6 месеца служителите в двете агенции положиха изключителни усилия, за да могат да отстранят допуснатите през годините слабости и да отговорят на изискванията на Европейската комисия, заяви вицепремиерът Меглена Плугчиева.
Последната мисия на ЕК в България оцени постигнатия напредък, но явно краткото време от половин година се е оказало недостатъчно, за да се предоставят достатъчно доказателства, за да бъдат възстановени акредитациите на двете изпълнителни агенции, отнети с решение на ЕК в последния доклад за България от месец юли.
Тогава в отговор на критиките, МС прие План за действие за отстраняване на констатираните пропуски и нередности при управлението на средствата от ЕС и за укрепване на административния капацитет на агенциите. Планът за действие доказва категоричната воля за разследване на допуснатите нарушения и търсене на отговорност от компетентните български власти. Планът бе разработен с конкретни мерки, целящи възстановяването на акредитацията на двете агенции по ФАР. Изпълнението на този план бе възложено на Националния ръководител, Ръководителите на двете агенции, националния координатор, старши програмните ръководители и други компетентни институции. Мобилизирането както на собствените ресурси на държавните институции, така и чрез използването на външни одитори за изпълнение на заложените в плана мерки, за да се отстранят установените слабости, доведоха до постигане на значителен напредък, който бе докладван на ЕК на 15.10.2008 г. Изпълнението на Плана по програма ФАР включва анализ на системата за управление и контрол при управлението на проекти, който оценява предишни слабости и съответствие с потенциалното и реалното им въздействие върху изпълнението на програмата, прави оценка на разкритите нередности, като отчита всички най-нови данни и резултатите от всички одити и разследвания, преценява целесъобразността и въздействието на вече предприети мерки и формулира допълнителни действия за овладяване на разкритите слабости. Въз основа на анализа е разработена методология с контролни листа за осъществяване на надзор с подробен списък с мерки, адресирани към управленски равнища, чиято цел е да гарантират, че системите функционират в съответствие с принципите за добро финансово управление.
С Постановление на МС № 243 от 8 октомври 2008 г., съгласувано с ЕК, българското правителство даде съгласие на ръководителите на Програма ФАР в МФ и МРРБ да сключват договори съгласно приложимите правила на Програма ФАР в размер до 336 424 470 лв. По тази причина във всеки един сектор бяха посочени важни проекти от национално значение - главно по финансови споразумения ФАР 2006; ФАР-Трансгранично сътрудничество България и Гърция, България и Румъния; ФАР - Добросъседство България и Македония, България и Сърбия и Черна гора, България и Турция, проекти за рехабилитация на пътя Ямбол-Елхово, Чепеларе-Соколовци и изграждането на околовръстен път, повишаване безопасността на движение по пътя Дупница-Кулата, подобряване на капацитета за прогнозиране на наводненията в басейна на р. Марица, модернизиране на българската полиция, подобряване капацитета на гранична полиция и др.
Макар решението на Главна Дирекция „Разширяване” да е неочаквано за България и за българската администрация, която положи огромни усилия и постигна добри резултати през последната половин година, българските власти ще продължат да работят със същото темпо и стриктно ще прилагат европейските правила и процедури. Така ще се гарантира правилното и прозрачно разходване на всички европейски средства, които постъпват по линия на предприсъединителните и оперативните програми и ще бъдат защитени интересите както на българските граждани, така и на европейските данъкоплатци.
В случая трябва да се отчетат и възможностите, които се предоставят на обществото по линия на оперативните програми, чрез които могат да се развият, реализират и продължат важни инициативи и проекти. /БЛИЦ