Днес Министерският съвет прие Решение за одобряване на Споразумение за изменение и допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програмата „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” между Министерството на здравеопазването на Република България и Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.
Със същото решение Министерският съвет упълномощи министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев и министъра на извънредните ситуации Емел Етем да проведат преговорите с Глобалния фонд и да подпишат споразумението при условие за последваща ратификация.

Новото споразумение ще бъде подписано за първите три години от общия шестгодишен период на продължение на изпълнението на Програмата - за периода 2009-2011 г., на обща стойност 17 941 412 евро.
Координацията и контролът върху изпълнението на Програмата ще продължи да се осъществява и в бъдеше от Националния координационен комитет /НКК/ за борба със СПИН и туберкулоза. Като местен представител на Глобалния Фонд в България ще продължава да бъде KPMG България.

Основните целеви групи на Програмата и за следващите 6 години ще бъдат инжекционно употребяващи наркотици; мъже, които правят секс с мъже; млади хора от ромска общност (на възраст 15-25 г.); лица, лишени от свобода; млади хора в риск (на възраст 15-24 г.), хора, живеещи с ХИВ.

Главната цел на Програмата при продължаване на нейното финансиране е да допринесе за ограничаване на разпространение на ХИВ сред населението и подобряване на качеството на живота на хората, живеещи с ХИВ чрез:

• Нарастване от 37 % през 2007 г. до 60% през 2014 г. на обхвата на най-рисковите групи от населението с целенасочени, устойчиви и доказани в практиката интервенции за превенция на ХИВ с цел да се намали рискът за заразяване и предаване на ХИВ инфекцията.
• Увеличаване на обхвата на най-рисковите групи с доброволно изследване и консултиране за ХИВ от 33% през 2007 г. до 75%, с цел да се увеличи процентът на хората носители на ХИВ, които знаят своя статус.

Основен аспект при разширяването на интервенциите е укрепването на системата на общественото здравеопазване на национално и регионално ниво:

• Регионалните инспекции за опазване на общественото здраве ще бъдат поетапно включени в провеждането на интегрирани биологични и поведенчески проучвания, както и в цялостния механизъм за управление на местно ниво.
• Ще се подобри координацията на местно ниво чрез засилване на работата в мрежа и по-широкото въвличане на заинтересованите участници във вземането на решения, посредством изграждането на местни комитети по СПИН, туберкулоза и полово предавани инфекции.
• Ще се укрепи институционалната рамка на основните министерства, които имат отговорности по отношение на превецията на ХИВ.
• Ще бъдат изградени нови механизми за изпълнение на дейности, базирани в общността, чрез насочване на национални средства от централно към регионално и общинско ниво.
• На всички нива на здравната система ще бъде надградена Система за мониторинг и оценка на ситуацията и отговор по отношение на ХИВ/СПИН.

Първоначалното споразумение, сключено на 6.06.2003 г. между Глобалния фонд и Министерството на здравеопазването, в качеството му на Главен получател по споразумението, е за изпълнение на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” за петгодишен период от време (2004-2008 г.), като общата стойност на безвъзмездната помощ от Глобалния фонд възлиза на 15 711 882 щ.д.

В изпълнение на Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН» е постигнато следното: 
- Изградени са 10 местни координационни офиса по СПИН;
- 10 звена за второ поколение епидемиологичен надзор в РИОКОЗ
- 19 кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС)
- 5 нископрагови центъра за лицата, употребяващи венозно наркотици 
- 8 здравно-социални центъра в ромска общност
- 12 мобилни медицински кабинета
- 4 сектора за лечение на пациенти с ХИВ
- 3 центъра за психо-социална подкрепа за хората, живеещи с ХИВ и СПИН
- 156 училища и 14 пилотни общини развиват политики за здравно образование
- 3 442 лица са били обучени за предоставяне на услуги за превенция на ХИВ към 30.06.2008 г.
- Създадена е дирекция “Превенция и контрол на СПИН, туберкулоза и полово предавани инфекции” в МЗ. /БЛИЦ