Народното събрание прекрати работа и излезе във ваканция до 5 септември. Преди това народните представители приеха на първо четене законопроекта за културното наследство, внесен от Нина Чилова и група народни представители. 140 депутати подкрепиха проекта, трима бяха против.
В закона се предвижда идентификацията на културните ценности да се извършва от държавните и регионалните общински музеи. Регламентира се фигурата на собственик, държател и колекционер на културни ценности, предоставя се възможност за извършване на сделки с движими културни ценности, само ако са идентифицирани и регистрирани. Предвидено е археологическите културни ценности да не могат да бъдат предмет на сделки. Ще се поддържа и регистър на колекциите, като мярка за въвеждане на информираност и ред по отношение отговорното притежаване и разпореждане с движими ценности, както и за проследяване на тяхното движение.
Идентифицираните движими археологически културни ценности, които не са национално богатство, ще се продават само на търг по ред, установен от закона, с цел да се осигури възможността на държавата да упражнява правото си на първи купувач. Организаторът на търга ще може да приема за продажба идентифицираните движими археологически културни ценности, които не са национално богатство, само при представяне на удостоверението за тяхната идентификация. /БЛИЦ