Народното събрание прие на първо четене Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител. Целта е да се насърчи наемането на хора с трайни увреждания в държавната администрация.
Основните промени са: Въвеждане на квота за назначаване на лица с трайни увреждания като държавни служители в администрацията
• При численост на персонала не по-малка от 100 души – определяне на поне 1% от длъжностите по служебно правоотношение само за хора с трайни увреждания
• При щатна численост от 26 до 100 служители по служебно правоотношение – назначаване на поне 1 служител с трайно увреждане
• Задължение за въвеждане на квотата в едномесечен срок от влизане в сила на ЗИД на ЗДСл от всички държавни администрации
• Длъжностите, заети по служебно правоотношение от хора с трайни увреждания, преди влизане в сила на закона, се включват в броя на определените по реда на чл. 85а, ал. 1 длъжности
Назначаването на хора с трайни увреждания като държавни служители да се извършва чрез централизиран конкурс за хора с трайни увреждания поне веднъж годишно.
 Регламентиране на назначаване на хората с трайни увреждания чрез отделни конкурси поне веднъж на 4 месеца при вакантни длъжности за хора с трайни увреждания
 Въвеждане на задължения за органите по назначаване за осигуряване на адаптирана работна среда за работа на хората с увреждания.
 Осигуряване на свободен достъп за хората с увреждания до сградите, в които администрациите осъществяват своята дейност в 6-месечен срок от влизане сила на ЗИД на ЗДСл
Адаптиране на работните места на хората с трайни увреждания в едномесечен срок от заемане на определените за тях длъжности
Налагане на глоби на органа по назначаването в размер от 2000 лв. до 5000 лв. в следните случаи:
• Когато не е определена квота или не е спазен срока за определянето й
• При недопускане до участие в конкурс на лице с трайни увреждания, отговарящо на обявените изисквания
• При необявяване на конкурси поне веднъж на 4 месеца за незаетите длъжности
• При отказ от назначаване на лице с трайни увреждания, класирало се на централизирания конкурс или на първо място на конкурс, обявен за хора с трайни увреждания
Регламентиране на по-голям размер на редовен платен годишен отпуск за лицата с трайно намалена работоспособност (26 работни дни)
Допълване на разпоредбата относно недопускане на дискриминация, привилегии или ограничения при заемането на държавна служба по признак „увреждане”
Други промени в закона предвиждат възможност за бързо кариерно израстване на млади хора в държавната администрация. С т.нар. „бърза писта” най-добрите служители ще могат да бъдат преназначавани на по-висока длъжност до „началник на отдел” включително и без да са налице условията за минимален ранг и професионален опит. /БЛИЦ