Съпредседателят на ПП Кирил Петков наруши законите на страната – този път законите за защита на класифицираната информация и за НСО, коментираха юристи, цитирани от "Труд".

Те припомниха изявленията на Кирил Петков след катастрофата край Аксаково на 16 май, при която загина 63-годишен мъж. Петков обясни, че охраната му от НСО е била свалена през януари 2023 г, но после в МВР постъпили данни за директна заплаха за живота му и му била назначена охраната с решение на междуведомствена комисия, в която участват и другите служби.

"Знам, че заради промяната на нашата България, за която се боря, си навличам и много недоброжелатели. Моето семейство също е наясно с рисковете, които поемам. След този сигнал за заплаха се възложи и постоянно полицейско присъствие пред дома ми.

Така че тази охрана въобще не е "придобивка" от властта и не пожелавам на никого поради такава причина да му се назначава охрана. Не се правя на герой, просто спекулациите по тази тема бяха ужасяващи и искам хората да знаят истината", обясни Петков.

С това изявление Петков огласява класифицирана информация по следните причини:

За да бъде охранявано едно лице от посочените в Закона за НСО (извън императивно изброените в закона случаи) или да му се назначи допълнително охрана, следва да е налице решение на комисията по чл. 23 от Закона за националната служба за охрана (ЗНСО).

Съгласно чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗНСО, решенията на комисията се изготвят в един екземпляр и се маркират с гриф за сигурност на информацията съгласно Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и правилника за неговото прилагане.

Съгласно чл. 28, ал. 1, т. 3 от ППЗНСО фактическото основание за вземане на решение за охрана, както и други обстоятелства, свързани с назначената охрана, са задължителен реквизит на решението и съответно данните, отнасящи се до тях, имат защитата като класифицирана информация, определена за документа в неговата цялост.

Съгласно § 4 от Допълнителните разпоредби на правилника за приложение на закона за НСО, оперативна дейност на НСО по смисъла на чл. 119 от Правилника за прилагане на ЗЗКИ е дейност, която е елемент от дейността по защитата на националната сигурност и е пряко насочена към осигуряване безопасността на определените в ЗНСО лица, обекти и мероприятия.

Тази информация попада в обхвата на т. 9, Раздел II на Приложение № 1 към чл. 25 от ЗЗКИ – данни относно оперативната работа на службите за сигурност, каквато е и НСО по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗЗКИ.