Министърът на правосъдието Данаил Кирилов предложи на членовете на ВСС съдия Андон Миталов, на когото САЩ наложи забрана да влиза в страната, да бъде освободен от длъжност. Като мотив министър Кирилов посочва, че с действията си магистратът е накърнил престижа на съдебната власт. 

Припомняме, че в сряда държавният секретар на САЩ Майк Помпео съобщи, че съдията от Специализирания наказателен съд Андон Миталов е участвал в сериозна корупция.

"В качеството си на длъжностно лице Миталов е участвал в корупционни действия, които подкопават върховенството на закона и сериозно компрометират независимостта на демократичните институции в България", написа в изявлението си Помпео.

„Неблагоприятният резултат за авторитета на съдебната власт и за българската държава е налице, като се засяга доверието и независимостта на съдебната ни система, както и международната оценка за възможността да се прилага принципът на върховенството на правото в нашата държава.

В този смисъл, отражението на вредата не е само в българо-американските ни двустранни отношения, а е и сред държавите-членки на ЕС и всички партньори на РБ, работещи за утвърждаването на този ключов принцип на правовата държава”, се казва в изявлението на Кирилов до ВСС. 

Ето и пълния текст на писмото на Данаил Кирилов до ВСС: 

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ
 
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ НА СЪДИЯ , на основание чл.130в, т.З от Конституцията на Република България
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

В изпълнение на конституционното ми правомощие и на основание чл.130в, т.З от КРБ отправям настоящото предложение за освобождаване от длъжност на съдия Андон Георгиев Миталов, поради това, че с действията си е накърнил престижа на съдебната власт - основание за освобождаване съгласно чл.129, ал.З, т.5, предл. последно от КРБ.

През изминалата седмица публично се обяви изявлението на държавния секретар на САЩ Майк Помпео за налагане на забрана за влизане в САЩ заради участието му сериозна корупция" на съдията от Специализирания наказателен съд Миталов, който в качеството си на длъжностно лице е участвал в корупционни действия, които подкопават върховенството на закона и сериозно компрометират независимостта на демократичните институции в България".

Неблагоприятният резултат за авторитета на съдебната власт и за българската държава е налице, като се засяга доверието и независимостта на съдебната ни система, както и международната оценка за възможността да се прилага принципът на върховенството на правото в нашата държава.

В този смисъл, отражението на вредата не е само в българо-американските ни двустранни отношения, а е и сред държавите-членки на ЕС и всички партньори на РБ, работещи за утвърждаването на този ключов принцип на правовата държава.

Този резултат е постигнат и със следните действия на съдията от Специализирания наказателен съд Миталов, който в качеството си на длъжностно лице се е произнесъл не по искането за цялостна отмяна на мярката, а е разрешил нещо, което не е било поискано от защитата, а именно позволил е на обвиняем да напусне страната за конкретни дати и събития.

Освен това, в нарушение на разпоредбите на НПК не е поискано становището на прокурора. Еднократното разрешение за напускане на страна е направено, без да има произнасяне на прокурор под формата на отказ и без съдът да е сезиран с жалба срещу такъв отказ.

Образувал е частно наказателно дело, без да има процесуална компетентност за това и е „иззел" компетентността на водещия досъдебното производство орган.

Поначало тези допуснати от съдията нарушения на материалния и процесуалния закон при осъществяване на правораздавателната функция не са предмет на инстанционен контрол. В конкретния случай, разгледани в логическата им обвързаност, действията на съдия Миталов демонстрират неизпълнение на служебни задължения.

Поради това е допустимо да бъдат основание за освобождаване от длъжност, тъй като не се обхващат от защитата на независимостта на съдията да прилага закона.

Действията на съдия Миталов по администриране и разглеждане на делото са довели до накърняването на престижа на съдебната власт и представляват основание за освобождаване от длъжност.

Умишленото нарушаване на служебните му задължения, които налагат при постановяване на актовете си съдията да се основава на закона и събраните по делото доказателства, както и да изпълнява функциите си безпристрастно, осъществява основание за освобождаване от длъжност на съгласно чл.1ЗОв т.З от Конституцията на РБ.

ПРЕДЛАГАМ:
Да се освободи от длъжност съдия Андон Миталов от Специализирания наказателен съд на основание чл.129, ал.З, т.5, предл. последно от КРБ -поради накърняване престижа на съдебната власт.

Като предвид изложеното и на основание чл. 312, ал. 1, т.5 вр. с чл. 310, ал.3 ЗСВ за допуснати от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т.З и т.4 ЗСВ, му се наложи най-тежкото дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т.6 от ЗСВ - дисциплинарно освобождаване от длъжност.

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО:
ДАНАИЛ  КИРИЛОВ
 


ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ