Обществената поръчка за машини за гласуване ще бъде обявена на 8 февруари – идната сряда, реши ЦИК. Документи за участие ще се приемат до 15 февруари.
В Изборния кодекс е предвидено специално изключение за този търг – не се прилагат сроковете по Закона за обществените поръчки. Решенията за откриване на процедурите и за определяне на изпълнител може да се обжалват пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването, съответно от получаването на решението.

Обжалването не спира изпълнението. ВАС се произнася в срок до три дни от постъпването на жалбата с решение, което не подлежи на обжалване.