Правителството прие на днешното си заседание отчета за 2014 г. на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България (2012-2030 г.), както и тазгодишния план за мониторинг на неговото изпълнение. Това съобщиха от пресцентъра на кабинета.
&nbsp;По данни на НСИ към 31 декември 2014 г. населението на България е 7 202 198 души, което представлява 1,4% от населението на Европейския съюз и нарежда страната на 16-о място. През миналата година населението е намаляло с 43 479 души, или с 0,6 на сто.<br /> <br /> Румяна Кючукова е българската кандидатура за заместник-председател&nbsp;на УС на Международната инвестиционна банка, решиха още министрите.<br /> <br /> <u><strong>Ето и всички решения на кабинета от днес:<br /> </strong></u><br /> <em><strong>Броят на защитените училища в България<br /> е увеличен с три<br /> </strong></em><br /> <em>Правителството актуализира списъка на защитените училища в България като към досегашните 137 добави още три. Те са в селата Алеково и Ситово, област Силистра, и Антон, Софийска област. Така актуализираният списък на защитените училища за учебната 2015/2016 г. включва 140 училища от 140 населени места, от 94 общини и 26 области.<br /> За защитено се определя държавно или общинско училище, което, ако бъде закрито, поне 10 ученика в задължителна училищна възраст ще пътуват на не по-малко от 20 км до най-близкото друго училище. За планинските райони освен километрите се отчита разчлененост на релефа, обезопасеност на маршрута, налична пътна инфраструктура, денивелация. Статут на защитено училище придобива и училище, което, ако бъде закрито, неговите ученици няма да могат да се обучават в най-близкото средищно училище поради липсата на капацитет и невъзможност да бъдат изпълнени здравно-хигиенните изисквания в него.<br /> Актуализирането на списъка е направено на база на докладите от извършените проверки и направения анализ от междуведомствена комисия с представители на министерствата на образованието и науката, на финансите, на регионалното развитие и благоустройството и на здравеопазването и на Националното сдружение на общините в България.</em><br /> <br /> <br /> <em><strong>Оптимизират се сроковете за предоставяне<br /> на безлихвени заеми на общините по ПРСР</strong></em><br /> <br /> <em>Правителството удължи с по една седмица крайните срокове &ndash; до 18 декември и до 23 декември на текущата година, в които се предоставят безлихвени заеми на общините и се превеждат одобрените суми от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г.<br /> Като оптимизира тези срокове, решението осигурява възможност за всички общини да се ползват от средствата по безлихвен заем за погасяване на задълженията си по изпълнение на дейности по одобрени проекти за финансово подпомагане по Програмата. Административните структури на Разплащателната агенция ще имат допълнително време, за да обработят всички постъпили заявки за плащане в последната година от програмния период за усвояване на ресурса по ПРСР.<br /> </em><br /> <br /> <em><strong>Ще бъдат възстановени митни сборове и ДДС<br /> за техника, предназначена за борба с трафик<br /> на ядрени материали</strong></em><br /> <br /> <em>Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МВР в размер на 800 000 лв. Средствата са предвидени в централния бюджет и са предназначени за възстановяване на митните сборове и ДДС за доставена техника в изпълнение на Меморандума за разбирателство между МВР на България и Департамента по енергетика на САЩ за сътрудничество в преодоляването на незаконния трафик на ядрени и други радиоактивни материали.<br /> Приемането на постановлението осигурява изпълнението на задълженията на страната ни, произтичащи от членството й в Европейската общност за атомна енергия и от Закона за МВР, по силата на който полицейските органи от териториалните структури на ГД &bdquo;Гранична полиция&rdquo; контролират и извършват проверки за наличието на ядрени материали и други радиоактивни източници при преминаване на държавната граница. Използването на оборудването, предоставено от Департамента по енергетика, спомага за по-надежден контрол и пресича пренасянето на радиоактивни материали.</em><br /> <br /> <br /> <em><strong>Приети са промени в решението на МС<br /> за утвърждаване на класификация на разходите<br /> по области на политики и бюджетни програми</strong></em><br /> <br /> <em>Правителството измени РМС№468/2015 за утвърждаване на класификация на разходите по области на политики и бюджетни програми от компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции и на Държавен фонд &bdquo;Земеделие&ldquo; за периода 2016-2018 година.<br /> Изменението се налага заради структурни, организационни и функционални промени, които засягат областите на политики и бюджетните програми на отделни първостепенни разпоредители с бюджет, прилагащи програмен формат на бюджет, които налагат предефинирането/заличаването на съответни области на политики и бюджетни програми. <br /> Промените са свързани с приетите от Народното събрание Закон за предучилищното и училищното образование и Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, които налагат предефиниране на област на политика и бюджетна програма по бюджета на Министерството на образованието и науката, както и заличаване на бюджетна програма по бюджета на Министерството на икономиката. С актуализирането на утвърдената класификация по области на политики и бюджетни програми се постига съответствие на класификацията с промените в нормативната уредба и със заложените области на политики при подготовката на законопроекта за държавния бюджет на България за 2016 година.<br /> Правителството одобри също така вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджетите на министерствата на земеделието и храните, на външните работи и на финансите за 2015 г.<br /> В резултат от проведената административна реформа в системата на МЗХ е постигнато оптимизиране на разходите в администрацията, което позволява финансово обезпечаване на приоритетни за отрасъла дейности като &bdquo;Растениевъдство&rdquo;, &bdquo;Научни изследвания&rdquo;, &bdquo;Безопасност по хранителната верига&rdquo; и др.<br /> С промените по бюджета на МВнР се осигуряват необходимите средства за издръжка на задграничните представителства, за застраховки на имуществото на България зад граница и за отбелязването на 60-ата годишнина от членството на България в ООН и 70-ата годишнина от създаването на ООН.<br /> С вътрешнокомпенсираните промени по бюджета на МФ се осигурява финансиране за обезпечаване на дейността на приходните агенции в системата на министерството и за компенсиране на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.<br /> </em><br /> <br /> <em><strong>Община Трявна получи имот от държавата<br /> за рекултивация на депо за битови отпадъци</strong></em><br /> <br /> <em>Кабинетът прехвърли безвъзмездно на община Трявна правото на собственост върху терен с площ 1879 кв. м в землището на с. Черновръх. Той е необходим на местната власт за закриването и рекултивацията на депото за твърди битови отпадъци.<br /> С друго решение правителството разреши продажбата на недвижим имот, собственост на &bdquo;Рибни ресурси&rdquo; ЕООД, Созопол. Теренът &ndash; обществен парк с площ 3 дка, се намира във варненския район &laquo;Аспарухово&raquo; и не е свързан с пряката дейност на държавното дружество. С паричните средства от продажбата, която ще се извърши чрез търг при начална цена не по-ниска от пазарната стойност на имота, ще бъдат погасени стари задължения на &laquo;Рибни ресурси&raquo;.<br /> Кабинетът възложи на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата, който ще се ползва от регионалната служба на агенцията в Бургас. Помещението от 60 кв. м се намира в административната сграда на ул. &bdquo;Стефан Стамболов&rdquo; №120 в града. Пазарната му оценка, определена от лицензиран експерт, е 65 730 лв.<br /> Министерският съвет отне от Агенцията по геодезия, картография и кадастър правото да управлява имот &ndash; публична държавна собственост, поради отпаднала необходимост за ведомството. Двуетажната сграда се намира на ул. &bdquo;Александър Стамболийски&rdquo; №8 в Ямбол и ще бъде предоставена за управление на областния управител.<br /> С друго решение от публична в частна държавна собственост беше променен статутът на четири имота с отпаднала необходимост за Българската армия. Единият от тях (с площ 82 дка и застроен с 15 сгради) се намира в местността &laquo;Черниче&raquo; край пазарджишкото село Паталеница, а другите три (с обща площ 53 дка и застроени с 10 сгради и две сгради незавършено строителство) са в землището на с. Факия, община Средец. Промяната в статута на имотите ще позволи с тях да бъдат извършвани разпоредителни дейности по реда на Закона за държавната собственост.<br /> Със същия аргумент в частна държавна собственост беше променен статутът на терен от 10 дка, предоставен за управление на Опитната станция по земеделие &ndash; Кърджали. Имотът се намира в землището на с. Глухар, община Кърджали.<br /> Обратната промяна &ndash; от частна в публична държавна собственост, беше направена по отношение на имот в землището на с. Пет кладенци, община Бяла. Теренът с площ 780 кв. м ще се ползва от Областната дирекция на МВР &ndash; Русе.<br /> </em><br /> <em><strong>Одобрен е нов Меморандум за сътрудничество между България и Грузия в областта<br /> на европейската и евроатлантическата интеграция<br /> </strong></em><br /> М<em>инистерският съвет одобри проект на междуправителствен българо-грузински меморандум за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция.<br /> Меморандумът ще замени аналогичния документ от 2012 г., чийто срок на действие изтече в първата половина на 2015 г. Сключването му ще позволи сътрудничеството по въпросите на европейската и евроатлантическата интеграция на Грузия да продължи на осъвременена основа с отчитане на промените в международните реалности. Той ще допринесе и за задълбочаване на двустранните отношения в духа на последователната подкрепа на нашата страна за Грузия по пътя й за сближаване с европейските и евроатлантическите структури и интегриране в НАТО и в ЕС.<br /> </em><br /> <br /> <em><strong>България ще си сътрудничи със Словакия<br /> в областта на образованието и науката</strong></em><br /> <br /> <em>Правителството одобри проект на Програма за сътрудничество между българското Министерство на образованието и науката и Министерството на образованието, науката, изследването и спорта на Словашката република. Документът обхваща периода до 2020 година.<br /> Програмата е израз на стремежа на двете страни да подкрепят и развиват двустранното сътрудничество в областта на образованието и науката. Предвижда се подкрепа за дейността на българското училище &bdquo;Христо Ботев&ldquo; в Братислава. Двете страни ще си обменят ежегодно на реципрочна основа студенти за обучение във висши училища за срок до 20 месеца и специализанти за следдипломна квалификация или стаж за срок до 24 месеца. Ежегодно ще се разменят по петима студенти и преподаватели за летни езикови курсове по българистика, словакистика и славистика, организирани от висши училища на двете държави.<br /> </em><br /> <br /> <em><strong>Направени са промени в състава на българската делегация за Министерската конференция на СТО</strong></em><br /> <br /> <em>Кабинетът направи промени в състава на българската правителствена делегация, която от 15 до 18 декември ще участва в Десетата сесия на Министерската конференция на Световната търговска организация в Найроби, Кения. За участие е предложен един нов член от Министерството на икономиката поради обективна невъзможност двама от първоначално определените членове да участват.<br /> По време на сесията ще бъдат обсъдени въпроси относно одобряването на Работна програма на СТО за приключване на многостранните търговски преговори от кръга Доха, изпълнението на решенията на Деветата сесия на конференцията, проведена през декември 2013 г. в Бали, Индонезия. <br /> </em><br /> <br /> <em><strong>Правителството се запозна с резултатите<br /> от четири заседания на Съвета на ЕС</strong></em><br /> <br /> <em>Правителството се запозна с доклади за резултатите от четири заседания на Съвета на Европейския съюз.<br /> На 10 ноември в Брюксел беше срещата на финансовите министри от ЕС. Те приеха проекта на заключения за плана за действие на ЕК за изграждане на съюз на капиталовите пазари и направиха преглед на изпълнението на законодателните инициативи, свързани със създаването на банковия съюз. Постигнат беше напредък по отношение на мостовото финансиране на Единия фонд за преструктуриране чрез предоставянето на индивидуални национални кредитни линии. ЕК направи представяне и ЕКОФИН обмени мнения по пакета от инициативи в областта на икономическото управление в контекста на &bdquo;Доклада на петимата председатели&ldquo;. Приет беше и проект на заключения за климатичните изменения с цел предоставяне на мандат и приемане на позиция на ЕС за 21-ата конференция в Париж, която се провежда в периода 30 ноември &ndash; 10 декември.<br /> Ден преди ЕКОФИН, в Брюксел се проведе и извънредно заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност. Обсъдена беше кризата в стоманодобивния сектор на ЕС, факторите за нейното развитие и възможните стъпки за опазване и развитие на този важен отрасъл на икономиката. За първоизточник на проблемите бе посочено наличието на излишен капацитет за производство на стомана в световен мащаб, който води до нелоялна конкуренция, като европейската индустрия с по-големите си разходи, особено за енергия, трудно се конкурира с производителите на стомана от трети страни. Повечето държави-членки, в това число и България, заявиха очакванията си за предстояща ревизия на схемата на ЕС за търговия с емисии и за това как да се избегне негативното й въздействие върху енергийно интензивните индустрии, в частност и стоманодобива. Подчертано бе, че са необходими подходящи мерки за търговска защита на индустрията, като например по-ефективно и бързо прилагане от ЕК на антидъмпинговите мерки, извършване на &bdquo;ех officio&ldquo; разследвания, реформа на инструментите за търговска защита и др., които следва да бъдат обсъдени от Съвета на ЕС по търговски въпроси.<br /> По време на заседанието на Съвета по земеделие и рибарство, проведено на 22 октомври в Люксембург, министрите постигнаха политическо споразумение за възможностите за риболов през 2016 г. за определени рибни запаси в Балтийско море. Министрите обмениха мнения за това как земеделието да смекчи измененията в климата. От дебата стана ясно, че агросекторът допринася за намаляване на ефектите от климатичните промени. Много държави-членки отбелязаха, че за тази цел реформираната Обща селска политика (ОСП) предлага редица инструменти, които позволяват да се работи по ефективен начин чрез Първи и Втори стълб на ОСП. Предложени бяха нови мерки като, например, т. нар &bdquo;4 на 1000 инициатива за почвите&ldquo;, представена на Съвета през юли от френската делегация.<br /> Правителството одобри и резултатите от заседанието на Съвета по околна среда на ЕС от 26 октомври, на което бе обсъдено предложението за ревизия на схемата за търговия с емисии на ЕС. Министрите изразиха виждането, че количествата безплатни квоти следва да се определят въз основа на най-актуалните данни и производствените нива. Като ключов елемент в новото предложение се очертаха мерките срещу изтичането на въглерод. Акцент в дебатите бе поставен също върху нивото на амбицията на предложението, както и заложените механизми за финансиране на иновациите и модернизацията. Министрите се съгласиха, че е необходимо постепенно премахване на вредните за околната среда субсидии. Изразена бе подкрепа за изместване на фокуса върху правилното прилагане на съществуващото екологично законодателство вместо върху разработването на ново.<br /> <br /> <br /> </em><em><strong>Нови 42 390 лв. се отпускат за насърчаване<br /> на децата с изявени дарби</strong></em><br /> <br /> <em>Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 42 390 лв. за изплащане на стипендии на ученици от държавни и общински училища по Програмата за закрила на деца с изявени дарби.<br /> Програмата, приета от правителството през м. февруари, предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на учениците, заели призови класирания на конкурси, олимпиади и състезания с доказан висок критерий при излъчване на победителите, чрез еднократно финансово подпомагане в размер до 195 лв. и едногодишни стипендии в размер на 135 лв. месечно.<br /> </em><br /> <br /> <em><strong>Отбелязва се положителна тенденция<br /> за увеличаване на броя на живородените деца<br /> и нарастваща средна продължителност на живота на населението<br /> </strong></em><br /> <em>Правителството прие отчета за 2014 г. на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България (2012-2030 г.), както и тазгодишния план за мониторинг на неговото изпълнение.<br /> По данни на НСИ към 31 декември 2014 г. населението на България е 7 202 198 души, което представлява 1,4% от населението на Европейския съюз и нарежда страната на 16-о място. През миналата година населението е намаляло с 43 479 души, или с 0,6 на сто.<br /> Средната продължителност на живота за населението на страната, изчислена за периода 2012-2014 г. по данни на НСИ, е 74,7 години. Спрямо предходния период се увеличава с 0,2 години. Средната продължителност на живота при мъжете е 71,2 години, докато при жените е със 7,1 години по-висока &ndash; 78,3 години.<br /> Увеличаването на броя на живородените деца и нарастващата средна продължителност на живота на населението са положителните тенденции, които отчита документът. Тенденциите сочат, че населението в страната се ориентира към семеен модел с повече от едно дете.<br /> Над 82% от децата, или над 241 000 деца, са настанени в детски градини през учебната 2014/2015 година.<br /> По Програмата &bdquo;Подпомагане на семейства с деца&rdquo; изплатените на семействата с деца средства през 2014 г. са в размер на 570 845 821 лева. Изплатените парични обезщетения за бременност и раждане за същия период са в размер на 297,5 млн. лв., което е с 26 млн. лв. повече от плана за годината по бюджета на Държавното обществено осигуряване.<br /> Към края на 2014 г. в България функционират 401 социални услуги за деца с общ капацитет 10 116 места.<br /> През 2014 г. чрез Фонда за асистирана репродукция са изплатени на 30 лечебни заведения за асистирана репродукция общо 11 177 776 лв. Броят на родените деца е 883, което е 30% успеваемост.<br /> През 2014 г. своя настоящ адрес от страната в чужбина са променили 28 727 човека. Над половината от заминаващите са на възраст между 20-39 години. Едновременно с това, се наблюдава процес на завръщане, т.е. на миграция от чужбина в страната. Освен завърнали се българи, местоживеенето си от чужбина в България са сменили и граждани на други държави, получили разрешение или статут за пребиваване в страната. През 2014 г. 26 615 човека са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България, показват данните в отчета.<br /> <br /> </em><br /> <em><strong>Дирекция в Министерския съвет<br /> е определена за Управляващ орган<br /> на ОП &bdquo;Добро управление 2014-2020&ldquo;</strong></em><br /> <br /> <em>Дирекция &bdquo;Добро управление&rdquo; към Администрацията на Министерския съвет е определена за Управляващ орган на Оперативна програма &bdquo;Добро управление 2014-2020&ldquo;, финансирана от Европейския социален фонд. Дирекция &bdquo;Национален фонд&ldquo; към Министерството на финансите ще бъде Сертифициращ орган по програмата.<br /> Оперативна програма &bdquo;Добро управление 2014-2020&ldquo; е с бюджет 657 млн. лв. и ще подпомогне реализацията на целите на Националната програма за развитие &bdquo;България 2020&ldquo; чрез подобряването на човешкия капитал в администрацията, разширяването на приложението на информационните и комуникационните технологии, внедряването на комплексното административно обслужване и разширяване на електронните услуги за администрациите за гражданите и бизнеса, както и повишаването на прозрачността на публичния сектор.<br /> Програмата е фокусирана върху въвеждането на електронно управление и електронно правосъдие в България, развитие на държавната администрация и гарантиране на стабилността на системата за управление на европейските структурни и инвестиционни фондове.<br /> </em><br /> <br /> <em><strong>Нормативни промени повишават защитата<br /> на водната среда срещу химическо замърсяване</strong></em><br /> <br /> <em>Правителството одобри промени в Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители. С тях се осигурява по-високо ниво на защита на водната среда срещу химическо замърсяване.<br /> Списъкът в действащата Наредба е допълнен с 12 нови приоритетни вещества. Стандартите за качество на околната среда (СКОС) са преразгледани за седем от съществуващите приоритетни вещества. Две от тях са определени като приоритетно опасни. Определени са и сроковете, в които следва да се вземат под внимание веществата и техните СКОС.<br /> В Наредбата са дефинирани изисквания към програмите за мониторинг и изпълнение на мониторинга на веществата във вода, седимент или биота. Посочени са нормите за изготвяне и прилагане на програми от мерки за тези вещества. Въведено е изискването за извършване на мониторинг на вещества от списък за наблюдение на нови вещества и замърсители по смисъла на Директива 2013/39/ЕС, за които наличните данни от мониторинг не са достатъчни.<br /> Промените в Наредбата произтичат от задължението на България да транспонира в българската нормативна уредба за водите изискванията на европейското законодателство.<br /> </em><br /> <br /> <em><strong>Одобрени са българските позиции за предстоящи заседания на Съвета на ЕС<br /> </strong></em><br /> <em>Правителството одобри позицията на България за участие в предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз &bdquo;Правосъдие и вътрешни работи&ldquo;, което ще се проведе на 3 и 4 декември в Брюксел. <br /> По време на форума министрите на правосъдието ще дискутират предложението за Регламент за създаване на Служба на Европейския прокурор, като страната ни ще подкрепи постигането на частичен общ подход по предложените разпоредби. По отношение на разпоредбата за съдебния контрол България ще сподели виждането си, че тя се нуждае от допълнително уточняване, а що се отнася до материалната компетентност, по която се наблюдават различия между държавите-членки, ще изрази подкрепа за динамична препратка към Директивата относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред. <br /> Сред темите, които ще бъдат дискутирани по време на заседанието, са и предложението за регламент за компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи, както и проектът на Регламент за компетентността, приложимото право и признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства. България ще изрази готовност за подкрепа на предложените текстове, тъй като счита, че продължителните и задълбочени дискусии по проектите са дали добър резултат и актовете отразяват взаимно уважение и зачитане на правните традиции на всички държави-членки.<br /> Предмет на дискусия на министрите на вътрешните данни ще представлява и съхраняването на данни от електронни съобщения в контекста на решението на Съда на Европейския съюз, с което той обяви за невалидна Директивата за запазване на данни, създадени или обработени във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи. България ще изрази подкрепа за изготвянето от страна на ЕК на нова правна рамка в областта на събирането на трафични данни за целите на борбата с престъпността, която да отчита необходимостта от спазване на човешките права и в същото време да представлява ефективен инструмент за борба с престъпността и тероризма. Министрите ще проведат общ дебат по изпълнението на Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС (2015-2020) и по текущите дейности, свързани с борбата с тероризма.<br /> На 7 декември в Брюксел ще заседава Съветът на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси. В част &bdquo;Заетост и социална политика&ldquo; ще бъде разгледано предложението за директива относно подобряването на баланса между половете сред директорите на дружествата, допуснати до борсовата търговия, и свързаните с това мерки. Ще бъде представен доклад за напредъка по предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Ще бъдат разгледани и няколко незаконодателни инициативи, между които предложението за препоръка на Съвета относно интеграцията на дългосрочно безработните на пазара на труда и проектът на Заключения на Съвета относно равенството между жените и мъжете в областта на вземането на решения.<br /> В част &bdquo;Здравеопазване&ldquo; се предвижда приемането на Заключения относно Стратегия на ЕС за намаляване на вредата от алкохола. Държавите-членки, включително България, подкрепят изработването на нова стратегия на ЕС за намаляване на вредите, свързани с употребата на алкохол, като считат, че сътрудничеството на ниво ЕС трябва да продължи най-вече по въпросите, при които ролята на ЕС може да има добавена стойност. Очаква се да бъдат приети още три заключения на Съвета: относно персонализирана медицина за пациентите; относно подкрепата за хората, живеещи с деменция &ndash; подобряване на политиките и практиките за полагане на грижи; и относно поуките за общественото здраве във връзка с епидемията от ебола в Западна Африка &ndash; здравната сигурност в ЕС. България ще подкрепи приемането на заключенията. <br /> Заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси ще се състои на 8 декември в Брюксел. Очаква се финансовите министри да постигнат общ подход по предложението за регламент за определяне на общите правила за секюритизациите. ЕК ще направи презентация и Съветът ще проведе ориентационен дебат относно изграждането на Европейска схема за гарантиране на депозитите. В рамките на заседанието Комисията ще представи Годишния обзор на растежа и Доклада по механизма за ранно предупреждение за 2016 г., с публикуването на които се дава началото на Европейския семестър за 2016 г. България подкрепя приоритетните области, идентифицирани в Годишния обзор, като считаме, че трите основни приоритета адресират изцяло различните предизвикателства, пред които са изправени държавите членки. Страната ни подкрепя и основните послания от доклада, касаещи напредъка в различните области с дисбаланси. Очаква се финансовите министри да одобрят проекта на обща позиция относно гъвкавостта в рамките на Пакта за стабилност и растеж. България подкрепя общата позиция за прилагането на гъвкавост в рамките на превантивната част на Пакта за стабилност и растеж, свързана с икономическия цикъл, извършването на значими структурни реформи с дългосрочен положителен ефект върху бюджета и растежа, и правителствените инвестиции, насочени към големи структурни реформи. <br /> <br /> </em><br /> <em><strong>Подготовката за Българското председателство<br /> на Съвета на ЕС навлезе в активна фаза<br /> </strong></em><br /> <em>Подготовката на България за провеждане на ротационното председателство на Съвета на ЕС през втората половина на 2018 г. навлезе в своята активна фаза, като вече са реализирани редица основополагащи дейности по всички направления &ndash; административен капацитет, логистика и инфраструктура, комуникационна стратегия и културна програма, финансиране и обществени поръчки и приоритети и програма на председателството. Това е посочено в приетия днес от Министерския съвет първи тримесечен Отчет за изпълнението на Плана на подготовка на Българското председателство, изготвен от вицепремиера Меглена Кунева.<br /> Обобщението на данните за планираните заседания и срещи показва, че през второто полугодие на 2018 г. са предвидени около 2500 събития, към които България ще има ангажимент като ротационен председател. Около 80% от тях ще се проведат в Брюксел. Министерствата и другите ведомства планират да подготвят, проведат и да участват в 30 заседания, в т. ч. на Европейския съвет, 10-те състава на Съвета и шест срещи на високо ниво; в 215 подготвителни органа на Съвета на ЕС; в 35 комитета, комисии, срещи и форуми на високо ниво, в над 20 форуми на международни организации и около 95 форума, конференции, срещи, курсове и лекции на теми във връзка с Българското председателство. Предстои изготвянето на списък със събития, които да бъдат проведени в страната, в Брюксел, Люксембург и други градове.<br /> По отношение на административния капацитет е извършен предварителен общ анализ, от който става ясно, че към настоящия момент 1600 служители в държавната администрация се занимават пряко или косвено с европейски въпроси. Определени са функционалните групи в екипа на председателството, като поименно са идентифицирани близо 900 негови членове. В момента се разработва проект на централизирана програма за обучение, която обхваща периода 2016-2018 г. През 2015 г. започнаха пилотни обучения за експертите по европейските въпроси, както и провеждането на работни посещения и стажове за подготовка на администрацията по Комуникационната стратегия на България за ЕС. Обученията се организират от Института по публична администрация и Дипломатическия институт. До края на годината по тях ще минат над 260 човека.<br /> След оглед на подходящи сгради за нуждите на председателството бяха определени Националният дворец на културата и Резиденция &bdquo;Бояна&ldquo; в столицата. В процес на изготвяне е детайлна финансова обосновка относно дейностите за ремонт и преустройство на обектите.<br /> По отношение на Комуникационната стратегия и културната програма до края на годината ще бъдат реализирани следните подготвителни дейности: изработване на концепция за тема и визия на Председателството, провеждане на социологическо проучване за информираността и предварителните нагласи на българското общество и изработване на концепция за работа с медиите. До края на декември ще бъде проведено и първото пилотно обучение за журналисти. Проведени са срещи и с българските културни институти в чужбина.<br /> В сферата на финансирането и обществените поръчки са планирани средства в централния бюджет за 2016 г. Те са насочени към модернизация на сградния фонд, за наемане, възнаграждения и обучение на служители, за организиране и провеждане на комуникационни кампании в страната и чужбина и др. В кратки срокове предстои изготвяне на план за обществените поръчки. <br /> По приоритети и програма на председателството са проведени първоначалните консултации с останалите две страни от тройката на председателството &ndash; Естония и Великобритания, както и срещи с представители на Европейската комисия и Европейския парламент. В началото на следващата годината предстои в рамките на Съвета по европейските въпроси към МС да бъдат обсъдени първоначалните предложения за приоритетни досиета и теми за 2018 г.<br /> Организацията на Председателството е мащабно начинание от гледна точка на логистика, човешки капитал, ресурси и не на последно място, политическа визия. Предстоят две години и шест месеца изключително интензивен режим на работа, като гаранция за успех е доброто партньорство и силния политически ангажимент, се казва още в отчета на вицепремиера по координация на европейските политики и институционални въпроси Меглена Кунева. </em><br /> <br /> <br /> <em><strong>Одобрена е наредбата за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата от фонд &bdquo;Сигурност на електроенергийната система&ldquo;</strong></em><br /> <br /> П<em>равителството одобри Наредба за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд &bdquo;Сигурност на електроенергийната система&ldquo;.<br /> С промените в Закона за енергетиката от месец юли тази година бе създаден Фонд &bdquo;Сигурност на електроенергийната система&ldquo; за управление на средствата за покриване на разходите, извършени от обществения доставчик, произтичащи от задълженията му по чл. 93а от Закона за енергетиката. С приетата днес наредба се предвижда уреждането на следните основни групи въпроси:<br /> източниците и механизмите за набиране на средства по Фонда, вкл. механизмите за събиране и проверка на информацията за определяне на размера на вноските, дължими от производителите на електрическа енергия и търговците за внесената и продадена на пазара в страната електрическа енергия;<br /> условията и редът за разходване на средства от фонда &ndash; предвижда се това да става въз основа на приет от Управителния съвет на Фонда бюджет, който подлежи и на актуализация при определени условия;<br /> отчитане на средствата по Фонда &ndash; предвидено е представянето на министъра на енергетиката на ежемесечна справка за набраните и разходваните средства и тримесечни отчети, придружени с доклади за дейността на фонда. Годишният отчет за дейността на фонда ще се одобрява от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката;<br /> контрол върху набирането, разходването и отчитането на средствата по фонда &ndash; съгласно текстовете на наредбата, текущият контрол ще се осъществява от председателя на УС на фонда, а последващият контрол &ndash; от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция. Предвижда се още бюджетът на фонда да подлежи на одит от органите на Сметната палата.<br /> След приемането на наредбата се очаква фонд &bdquo;Сигурност на електроенергийната система&ldquo; да започне изпълнението на функциите си и с постъпилите в него средства, както и със средствата, които ще постъпват в него ежемесечно, да се покриват разходите на обществения доставчик, произтичащи от задълженията му за изкупуване на електрическа енергия, включително за минали регулаторни периоди.</em><br /> <br /> <em><strong>Румяна Кючукова е българската кандидатура<br /> за заместник-председател<br /> на УС на Международната инвестиционна банка<br /> </strong></em><br /> <em>Правителството одобри кандидатурата на Румяна Кючукова за заместник-председател на Управителния съвет на Международната инвестиционна банка (МИБ) със седалище в Москва. Според Устава на банката членовете на УС се назначават на ротационен принцип за пет години.<br /> Румяна Кючукова е висококвалифициран специалист с богат професионален опит и широка експертиза, като е заемала отговорни позиции в компании и финансови институции с международно участие.<br /> В качеството си на заместник-председател на Управителния съвет на МИБ, представителят на България ще взима активно участие в оперативната дейност и управлението на банката и ще отстоява финансово-икономическите интересите на страната.<br /> </em><br /> <br /> <br />