Частично бедствено положение е обявено със заповед на кмета на Община Белослав, обяви кмета, цитиран от Varna24.bg. 

Заповедта се позовава на Закона за защита при бедствия, и предвид провеждане на неотложни аварийно- възстановителни работи, с цел ограничаване въздействието и ликвидиране на последствията от възникналите обилни валежи от дъжд и силен вятър на 14.05.2022 г. на територията на община Белослав.

Предвид обстоятелствата кметът е обявил частично бедствено положение на територията на Община Белослав, за гр.Белослав, в района на открит отводнителен канал между ул."Трети март" и ул. "Гебедже", в района на отводнителен канал по ул. "Георги Бенковски“ и ул. Иван Вазов по КККР на гр. Белослав, считано от 14:00 часа на 16.05.2022 г.

Ето какво още се посочва в заповедта:

Частичното бедствено положение се налага поради възникване на следната ситуация:

На 14.05.2022 г. на територията на община Белослав е констатирано значително количество интензивни валежи, в резултат на което се е повишило драстично нивото на водите в отводнителния канал, находящ се в ПИ 03719.503.3344, заключена между ул."Трети март" и ул. "Гебедже", пропаднали са големи земни маси и скални късове в ПИ 03719.146.10, гр. Белослав, нарушена е и проходимостта в района на отводнителен канал в ПИ 03719.502.5112 (по ул. "Георги Бенковски“ и ул. Иван Вазов) по КККР на гр. Белослав.

Тези обстоятелства са довели до унищожаване на изградената зона за отдих около отводнителния канал, находящ се в ПИ 03719.503.3344, както и от наводняване на жилищни и обществени сгради в района на отводнителен канал в ПИ 03719.502.5112 и ПИ 03719.3197 (по ул. "Георги Бенковски“ и ул. Иван Вазов) и създава потенциална опасност от унищожаване на друго общинско и частно имущество при евентуални нови валежи.

II. Въвеждам следните временни ограничения, във връзка с извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи, ограничаване на последствията от възникналото бедствие и опазване живота и здравето на населението:

Забранявам движението в участък в района на открит отводнителен канал в ПИ 03719.503.3344, заключена между ул."Трети март" и ул. "Гебедже" и в района на имот ПИ 03719.146.10, гр. Белослав, с цел избягване на инциденти и извършването на спешни и неотложни дейности за ремонт и възстановяване на проходимостта на канала.

Въвеждам в действие Плана за защита при бедствия на Община Белослав;

Щабът за изпълнение на Плана за защита при бедствия на Община Белослав да премине на непрекъснат режим на работа;

При възникване на екстремни ситуации да се докладва незабавно;

Определям длъжностно лице отговорно за предприемане на необходимите действия -Ж.Д. - ОМП, ЗН и ССИ.

Копие от настоящата заповед да се изпрати незабавно на Министъра на вътрешните работи, Областния управител на област с административен център Варна, Началник УП Белослав- Аврен, Областно управление "ПБЗН" към МВР.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Д.М. – секретар на Община Белослав.