В динамично развиващата се и изпълнена с предизвикателства обстановка на световните финансови пазари, страните в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) запазват доброто си икономическо представяне. Разликите в стандарта на живот на домакинствата от тези държави и западните им съседки намалява, а корпоративният сектор се радва на ползите от направените през последните няколко години инвестиции. Това сочат данните от традиционното годишно проучване на банковия сектор на ЦИЕ, направено от икономистите на УниКредит Груп.
Зависимостта на икономическия растеж от способността на страните в региона да привличат чуждестранни спестявания, заедно с глобалната инфлация, са основните предизвикателства за иначе относително доброто представяне на региона.

Икономическата активност в ЦИЕ остава висока, въпреки увеличената цена на риска на международните финансови пазари. Основната заплаха за региона представлява зависимостта на икономическия растеж в страните от ЦИЕ от способността им да привличат чуждестранни спестявания, но дори в контекста на сценария на намаляване на входящите капиталови потоци, икономическият растеж ще остане над 4% годишно за периода 2008 – 2010 г., прогнозират икономистите на УниКредит Груп.

България попада сред държавите, които биха били засегнати в най-голяма степен от евентуално намаляване на притока на чуждестранни спестявания, става ясно от проучването на УниКредит. Според изчисленията на анализаторите на Групата темпът на растеж на брутния вътрешен продукт на страната би могъл да намалее с над 2% годишно при спад на финансирането отвън. В тази група от страни са и Румъния, Украйна и Турция.
Въпреки потенциалните рискове от забавяне на входящите капиталови потоци в комбинация с нарастващата цена на капитала ръстът на реалния БВП в ЦИЕ ще продължи да е в пъти по-голям от този в Еврозоната. Прогнозите на икономистите на УниКредит са, че в следващите три години (в периода 2008 – 2010) годишното нарастване на реалния БВП в Централна Европа ще е 4.5%, и 5 на сто в Югоизточна Европа. За сравнение същият показател в Еврозоната ще е 1.7%.

Във все по-сериозна заплаха за страните в ЦИЕ се превръща и инфлацията, особено като се има предвид, че в някои страни високата цена на храните и горивата се пренася и върху заплатите и цените на останалите стокови групи. Инфлацията е глобално предизвикателство, което силно ограничава възможностите за противодействие на местните власти, смятат икономистите на УниКредит Груп. Независимо от напредъка по отношение на приближаване на реалните доходи на домакинствата в ЦИЕ и западните страни, все още над 60% от месечния разполагаем доход на домакинствата от ЦИЕ отива за стоки от първа необходимост.

България е „водач” в тази своеобразна класация, като почти 80 на сто от доходите на населението от средната класа се използват за покупка на стоки от първа необходимост. За сравнение, в Латвия, Словакия и Хърватия например този показател е около 60 на сто, а в западните страни обикновено е под 50%.
Задълбочаването на финансовото посредничество способства за процеса на изравняване в стандартите на живот, но страните от ЦИЕ, в които ръстът на кредитирането изпреварва този на депозитите, трябва да са внимателни, предупреждават експертите на УниКредит Груп.

Като цяло обаче, нарастването на кредита за страните от ЦИЕ – с около 25% (СГКР – средногодишен кумулативен ръст), ще продължи да изпреварва ръста на депозитите - с 21% (СГКР), през следващите три години.
Според експертите на „УниКредит” такова развитие може да бъде източник на риск в случай на рязко забавяне на външното финансиране, като последица от продължаващата глобална финансова криза. Този риск обаче се балансира от присъствието на големи международни групи в банковите сектори на страните от ЦИЕ.

„Поддържането на стабилни източници на финансиране е ключов приоритет, както за местните банкови сектори, така и за икономиките като цяло”, казва Дебора Револтела, главен икономист на УниКредит Груп за ЦИЕ. Балтийските страни, Казахстан и Украйна вече са изправени пред предизвикателствата на свиване на външното финансиране – намаляващи капиталови потоци и респективно забавяне на кредитния ръст и икономическата активност. Въпреки предизвикателствата, капитализацията на банковия сектор в ЦИЕ остава висока и представлява добър буфер за абсорбиране действието на евентуални бъдещи рискове. Средногодишният кумулативен ръст (СГКР) на печалбата на банковия сектор в региона се очаква да бъде около 17% за периода 2008-2010.

Банковият пазар на страните от ЦИЕ продължава да бъде доминиран от големи международни играчи. Структурата на финансовия сектор от гледна точка на ключовите участници вече има завършен вид и възможностите за сделки по придобивания и сливания изглеждат ограничени.
„Нашето проучване потвърждава за пореден път, че процентът на чужда собственост в банковия сектор на ЦИЕ е значителен – измерено в активи, около 75% от кредитните институции в региона са собственост на международни играчи, а за Югоизточна Европа и Прибалтика този процент е още по-голям и надхвърля 80 на сто”, посочва Федерико Гицони, който ръководи дирекция „Полски пазари” в УниКредит Груп и отговаря за бизнеса на групата в ЦИЕ.
По тази причина, според Гицони, сегашните усилия на компаниите към придобивания и сливания са насочени към по-малки и специализирани сегменти, докато на глобално ниво стратегиите на растеж залагат най-вече на органичен растеж и откриване на клонове.
Общо на банковия пазар на ЦИЕ участват 2,609 банки с общи активи в размер на почти 2,000 млрд. евро. УниКредит Груп, с активи от 118 млрд. евро и нетна печалба от 2,125 млн. евро, е безспорен лидер в региона. Групата има най-силното присъствие с ЦИЕ със своите общо 3,900 филиала в 20 европейски страни.
От всички 4,100 нови клона, които водещите банкови групи планират да открият в ЦИЕ (повечето от тях на новите пазари на Русия и Украйна), около една трета ще са на УниКредит Груп. Плановете на групата са да се фокусира върху органичния растеж през следващите три години.

„Разликата в нивата на задлъжнялост на домакинствата в ЦИЕ и западните страни намалява, но кредитирането в региона все още крие големи възможности заради процеса на изравняване на жизнените стандарти. Така че и потребителското, и ипотечното кредитиране все още имат потенциал”, казва Револтела.

„Основните заплахи са свързани с потенциалните загуби в домакинските бюджети в случай на обезценяване на местната валута, както и с влошаване на качеството на кредитните портфейли на финансовите институции. Домакинствата в региона като цяло наистина не могат да спестяват колкото преди и са все по-зависими от заемите. Освен това голяма част от изтеглените кредити са в чужда валута, особено ипотечните кредити”, посочва Револтела.
По отношение на корпоративното банкиране, стабилизацията, резултат от циклични фактори, се балансира от подновеното нарастване в търсенето на кредити.

Кредитните институции, от своя страна, се състезават в предлагането на допълнителни услуги като лизинг, структурирано финансиране, управление на парични потоци и др., които са в основата на ръста в бизнеса с корпорации.
В края на миналата година структурата на финансирането, предоставено от банки на корпоративния сектор е изглеждала по следния начин – 59% кредити, 17% лизинг, 16% търговско финансиране, 5% факторинг и 3% овърдрафт.
Очакванията на икономистите на УниКредит Груп са, че до 2010 г. СГКР на заемите за домакинствата ще е около 28%, а за корпоративните задължения съответно 24%. В същото време депозитите на граждани ще се увеличават със СГКР от 20%, а тези на фирми с 22 на сто.

Икономистите на УниКредит Груп виждат възможности за по-нататъшно преструктуриране на финансовите активи на домакинствата въпреки волатилнoстта на световните фондови пазари. Според тях България е сред страните, в които предлагането на традиционните банкови продукти и кръстосаните продажби на финансови услуги имат най-голям потенциал. В тази група попадат и Румъния, Турция и Русия.
Прави впечатление, че очакванията на УниКредит Груп са, че през следващите три години делът на акциите и облигациите в семейните портфейли ще намалеят за сметка на вложенията във взаимни фондове. Ако в момента около 8% от активите на домакинствата в ЦИЕ са в акции, то през 2010 г. този процент ще е 6. Разликата ще бъде напълно компенсирана от увеличения дял на взаимните фондове. Банковите депозити ще запазят силната си позиция заради необходимостта от стабилизиране на традиционните източници за финансиране, пред която са изправени банките, и която ще доведе до по-високи лихви по влоговете, се посочва в доклада на “УниКредит”.
България се нарежда в т.нар. „първа вълна” от страни, в които ипотечното кредитиране вече е доста развито. Фактът, че могат да разчитат на банков кредит, кара около 4% от българските домакинства да планират закупуването на нов имот през следващите три години, въпреки постоянно растящите цени на този пазар.
Все пак, по този показател България не е сред първенците – най-оптимистично настроени са румънците, където 11% от домакинствата смятат да купят недвижима собственост в близко бъдеще. Най-скромни очаквания, че ще се сдобият с нов имот пък имат украинците – там едва 2% от семействата очакват да имат ново жилище до 3 години.
Освен при ипотечното кредитиране, България се нарежда на едно от първите места и по отпуснати потребителски заеми (като процент от БВП). Изследванията на УниКредит Груп сочат, че към 2007 г. ползваните потребителски заеми са представлявали около 13 на сто от БВП. Преди нас по този показател са само Хърватия и Румъния съответно с 23.5% и 14.9%. /БЛИЦ