В следващите дни властта ще ни съобщи мерките, които взема за преодоляване на пандемията. Но дори и властта по време на пандемия трябва да спазва писаните правила. А кои са писаните правила за действия на държавата по време на пандемията? Това са правилата записани в Националния план за готовност на Р.България при пандемия, пише Петко Добрев за epicenter.bg. 

И какви са правилата записани там?

Ето някои от тях:

- За цялостната организация, координация и управление на дейностите по Националния план за готовност при пандемия се създава Национален пандемичен комитет (НПК), който одобрява мерки за ограничаване разпространението на пандемичния причинител и намаляване на социално-икономическите последици от възникналата ситуация. НПК трябва да определи ролите вътре в правителството, водещите служби, отговорностите и задълженията.

Съставът на НПК се утвърждава с заповед на МС и включва представители на МС и отговорните министерства и експерти с професионална компетентност от различни структури и организации.

- Представители на бизнеса също трябва да влязат в Националния пандемичен комитет и по този начин да участват в одобряването на мерките, които трябва да се предприемат.

- Информацията за брой заболели и умрели се дава в съотношение към 100 000 души от населението.

- Трябва да бъде изработена и приета Национална стратегия за управление на риска по време на пандемия на всички нива с включени междусекторни отношения.

Каква е действителността?

- Няма създаден Национален пандемичен комитет.

- Няма Национална стратегия за управление на риска по време на пандемия на всички нива с включени междусекторни отношения.

- Бизнесът вместо със свои представители в Националния пандемичен комитет да одобрява мерките, които трябва да се предприемат е принуден да научава решения, които не са одобрени от Националния пандемичен комитет.

- Информацията за брой заболели и брой умрели не се изнася съотнесена към 100 000 души от населението и звучи стряскащо. Например последните данни са малко повече от 2000 души заболели. Но отнесени към 100 000 души от населението е приблизително 30 души на 100 000 души от населението. Звучи различно.
Последните данни за умрели са 109 души. Но отнесено към 100 000 души от населението е приблизително 1,6 на 100 000 души от населението. Звучи различно.

Казано в едно изречение – властта дори не работи съгласно Националния план за готовност на Р България при пандемия.

Какъв е резултатът от това, че властта не работи съгласно Националния план за готовност на Р България при пандемия?

- Цените стремглаво вървят нагоре.
- Инфлацията убива бизнеса и прави живота на хората все по-труден.

Какво трябва да предприеме властта?

- Стриктно да спазва Националния план за готовност на Р.България при пандемия.

- Да има логика в мерките, които предприема. Защото ако има някаква логика, че струпването на хора е опасно, то следва да се затварят големите хипермаркети, а не малките ресторантчета и фитнеси.

- Властта трябва да остави хората да направят своя избор за това дали да се ваксинират или не и вместо това да се заеме с въпроса за цените и инфлацията.

Какво може да очаква властта, ако не спазва правилата, записани в Националния план за готовност на Р България при пандемия?
Повече от ясно е, че няма да е мед и масло.