Ле­че­ние­то на Хер­пес зос­тер е ком­плек­сно. То включ­ва пред­прие­ма­не на ка­ран­тин­ни мер­ки, об­лек­ча­ва­не на сим­пто­ми­те на за­бол­ява­не­то и ата­ку­ва­не на са­мия ви­рус, при­чин­яващ за­бол­ява­не­то.
В ­повече то от слу­чаи­те ле­че­ние­то се про­веж­да в до­маш­ни ус­ло­вия. Хос­пи­та­ли­зи­рат се (прие­мат се за ле­че­ние в бол­ни­ца) са­мо теж­ко про­ти­ча­щи­те слу­чаи или те­зи с раз­ви­тие на ус­лож­не­ния.

Ка­ран­тин­ни мер­ки - стра­да­щи­те от Хер­пес зос­тер трябва да из­бягват кон­такт с де­ца, не­бо­ле­ду­ва­ли от ва­ри­це­ла, и ли­ца с от­сла­бе­на иму­нна сис­те­ма (ра­ко­во бол­ни, транс­план­ти­ра­ни бол­ни, бол­ни на ле­че­ние с по­тис­ка­щи иму­ни­те­та ле­карс­тва и т.н.), до­ка­то ме­хур­че­та­та на об­ри­ва се пок­рият с ко­рич­ка.

За об­лек­ча­ва­не на бол­ка­та мо­гат да се при­ла­гат ле­карс­тва от гру­па­та на нес­те­роид­ни­те про­ти­во­въз­па­ли­тел­ни средс­тва (най-чес­то съ­дър­жа­щи па­ра­це­та­мол или ибу­профе­н, из­бягва се ас­пи­рин, по­ра­ди риск от раз­ви­тие на се­риоз­но със­тоя­ние, на­ре­че­но син­дром на Рей), а при мно­го сил­но из­ра­зе­ни бол­ка и ото­к за крат­ко вре­ме мо­же да се при­ло­жи ле­че­ние с кор­ти­кос­те­рои­ди (мощ­ни ле­карс­тва, по­тис­ка­щи въз­па­ле­ние­то, но има­щи и се­риоз­ни стра­нич­ни ефе­кти при дъл­гот­рай­но при­ло­же­ние).

За об­лек­ча­ва­не на сър­бе­жа мо­гат да се при­ла­гат спе­циал­ни ло­сио­ни или пуд­ри, как­то и ан­ти­хис­та­мино­ви ле­карс­тва. Час­тта от ко­жа­та, за­сег­на­та от об­ри­ва, трябва да се под­дър­жа чис­та (мие­не с хлад­ка во­да и са­пун) и пок­ри­та (при­ла­гат се под­су­ша­ва­щи ком­пре­си, до­ка­то ме­хур­че­та­та за­съх­нат). При мно­го сил­на бол­ка мо­гат да се при­ла­гат ло­кал­ни (мес­тни) фор­ми на обе­збол­ява­щи ле­карс­тва (напр. ли­до­каин-гел). Трябва да се из­бягва раз­чес­ва­не­то на об­ри­ва по­ра­ди рис­ка от бак­те­риал­но ин­фек­ти­ра­не на ме­хур­че­та­та.

Пос­тхер­пе­сна­та нев­рал­гия (про­дъл­жа­ва­ща­та бол­ка след от­шум­ява­не­то на об­ри­ва) се ле­ку­ва с нес­те­роид­ни бол­коус­по­коя­ва­щи, как­то и мес­тни обе­збол­ява­щи (ге­ло­ве или ле­пен­ки); пон­яко­га се при­ла­гат и ле­карс­тва, кои­то по прин­цип се из­пол­зват за ле­че­ние на епи­леп­си­я и деп­ре­сия (кар­ба­ма­зе­пин, три­цик­лич­ни ан­ти­деп­ре­сан­ти и др.) - в то­зи слу­чай до нас­тъп­ва­не на ле­че­бен ефе­кт мо­гат да ми­нат някол­ко сед­ми­ци.

Ет­ио­ло­гич­но ле­че­ние (ле­че­ние на­со­че­но сре­щу при­чи­ни­теля на за­бол­ява­не­то) - то се из­вър­шва с про­ти­во­ви­рус­ни ле­карс­тва, дей­ства­щи на ва­ри­це­ла-зос­тер ви­ру­са - при­ла­гат се ле­карс­тва­та Аци­кло­ви­р, Фам­цик­ло­вир и Ва­ла­цик­ло­вир - за пос­ти­га­не на же­ла­ния ефе­кт прие­мът на всяко от те­зи ле­карс­тва (ле­ку­ва­щият ви ле­кар ще пре­це­ни кое е най-под­ход­ящо за вас) трябва да за­поч­не не по-къс­но от 2-3 дни след поя­ва­та на об­ри­ва.
В гол­яма част от ле­ко про­ти­ча­щи­те слу­чаи то­ва ле­че­ние не се при­ла­га ру­тин­но. В слу­чаи­те, ко­га­то Хер­пес зос­тер въз­ник­ва при бол­ни с от­сла­бе­на иму­нна сис­те­ма, про­ти­во­ви­рус­но­то ле­че­ние е за­дъл­жи­тел­но за из­бягва­не на раз­прос­тран­ява­не на за­бол­ява­не­то. В по­ве­че­то слу­чаи хер­пес зос­тер се из­ле­ку­ва за 2-3 сед­ми­ци със или без ле­че­ние. В някои слу­чаи обаче об­ри­вът и по-чес­то бол­ка­та мо­гат да ос­та­нат по-дъл­го вре­ме. То­ва се наб­лю­да­ва по-чес­то при по-въз­рас­тни хо­ра (осо­бе­но над 50-го­диш­на въз­раст), как­то и при та­ки­ва със се­риоз­ни прид­ру­жа­ва­щи за­бол­ява­ния или със­тоя­ния, изи­сква­щи иму­но­по­тис­ка­що ле­че­ние.
Най-чес­то­то ус­лож­не­ние на хер­пес зос­тер е пос­тхер­пе­стната нев­рал­гия. Та­ка се на­ри­ча бол­ка­та, коя­то про­дъл­жа­ва след от­шум­ява­не­то на об­ри­ва. Тя се усе­ща на място­то, къ­де­то се е раз­по­ла­гал об­ри­вът й, оби­кно­ве­но про­дъл­жа­ва по­ве­че от ме­сец след поя­ва­та на об­ри­ва (въз­мож­но е да про­дъл­жи до 1 го­ди­на).

Отговорите подготвиха консултантите на “Доктор”