В меж­ду­на­род­на­та кла­си­фи­ка­ция на бо­лес­ти­те дис­бак­те­ри­о­за­та не е оп­ре­де­ле­на ка­то за­бо­ля­ва­не, а са­мо ка­то ком­п­лекс от сим­п­то­ми. Почти 80 на сто от българите страдат от дисбактериоза.
Та­зи “не­съ­щес­т­ву­ва­ща” бо­лест не под­ми­на­ва ни­ко­го, за съ­жа­ле­ние - от мал­ки­те де­ца до стар­ци­те. Но как да се спра­вим с нея?

Спо­ред ня­кои дан­ни в ор­га­низ­ма на чо­ве­ка мо­же да при­със­т­ват до ки­лог­рам и по­ло­ви­на бак­те­рии.

До­ри и да е мал­ко пре­у­ве­ли­че­но (ни­кой не ги е мерил точ­но), все ед­но - в тялото ни жи­ве­ят го­ле­ми ко­ли­чес­т­ва мик­ро­ор­га­низ­ми.

Сред тях има ис­тин­с­ки вра­го­ве. То­ва са бо­лес­тот­вор­ни­те мик­ро­би, ко­и­то без­жа­лос­т­но уни­що­жа­ват на­ша­та имун­на сис­те­ма. Дру­га­та гру­па са т.нар. ус­лов­но па­то­ген­ни мик­ро­ор­га­низ­ми.

Те обик­но­ве­но “се дър­жат” ти­хо и пос­луш­но и ча­кат мо­мен­та, ко­га­то иму­ни­те­тът ще от­с­лаб­не и то­га­ва ярос­т­но да на­пад­нат.

Съ­щес­т­ву­ва оба­че и тре­та гру­па - най-го­ля­ма­та в на­шия ор­га­ни­зъм - лак­то- и би­фи­до­ба­кте­рии. С тях чо­век мо­же да жи­вее в пъл­но съг­ла­сие. Ние ги хра­ним, но и те ни хра­нят в зна­чи­тел­на сте­пен, за­що­то ни за­щи­та­ват от бо­лес­ти, по­ма­гат за пре­ра­бот­ва­не на хра­на­та, син­те­зи­рат ви­та­ми­ни­те, хор­мо­ни­те, ами­но­ки­се­ли­ни­те и дру­ги­те не­об­хо­ди­ми за чо­ве­ка ве­щес­т­ва.

По­лез­ни­те бак­те­рии под­дър­жат на­ша­та имун­на сис­те­ма.

НАТУРАЛНИТЕ КИСЕЛОМЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И ЧЕСЪНЪТ ПРЕДПАЗВАТ ОТ БОЛЕСТТА

За­що в ми­на­ло­то не е има­ло дис­бак­те­ри­о­за, или поч­ти не е има­ло? Как да се спра­вим с нея?

Стеф­ка Ди­мит­ро­ва, Хас­ко­во

За­що­то в ми­на­ло­то хо­ра­та са сла­га­ли бе­бе­то на гър­да­та на май­ка­та вед­на­га щом то се ро­ди. А се­га не е та­ка. Мал­ко­то чо­ве­че мо­же да су­че от май­ка­та ня­кол­ко ча­са и дори дни след ка­то е дош­ло на бял свят, а през то­ва вре­ме ве­че е при­до­би­ло иму­но­де­фи­цит и дис­бак­те­ри­о­за. То­ва во­ди след се­бе си ус­лож­не­ния впос­лед­с­т­вие - алер­гия, ди­а­те­за, не­по­но­си­мост към ле­кар­с­т­ва­та. С ед­на ду­ма, май­чи­на­та кър­ма е от­лич­но сред­с­т­во про­тив дет­с­ка­та дис­бак­те­ри­о­за.

А как е при въз­рас­т­ни­те? За нор­ма­ли­зи­ра­не на мик­роф­ло­ра­та тряб­ва да се из­пол­з­ват на­ту­рал­ни ки­се­лом­леч­ни про­дук­ти. На­у­че­те се да си ги при­гот­вя­те са­мос­то­я­тел­но. Мно­го е прос­то - под­к­вас­ва­те си чис­то на­ту­рал­но пряс­но мля­ко и след ед­на нощ то ве­че е го­то­во.

Ки­се­лом­леч­ни­те про­дук­ти са по­лез­ни за про­фи­лак­ти­ка на дис­ба­кте­ри­о­за­та. Но ко­га­то тя ве­че е на­ли­це, мо­же да ви по­мог­не друг ес­тес­т­вен и из­к­лю­чи­тел­но ле­ко­вит про­дукт - че­съ­нът. Той е по­ле­зен за мно­го бо­лес­ти - ате­рос­к­ле­ро­за и дру­ги за­бо­ля­ва­ния на сър­деч­но­съ­до­ва­та сис­те­ма.

ЧЕ­СЪ­НЪТ ЛЕ­КУ­ВА И ПРЕД­ПАЗ­ВА ОТ ИН­ФАР­К­ТИ И ИН­СУЛ­ТИ

Свик­не­те да изяж­да­те по ед­на ски­лид­ка че­сън ве­чер пре­ди сън. На­у­че­те и де­ца­та. Мо­же и пре­сен че­сън. Но не пий­те теч­нос­ти в то­зи мо­мент. За да из­бег­не­те неп­ри­ят­ния дъх от ус­та­та, мо­же­те да стри­е­те ски­лид­ки­те, да ги сло­жи­те в пар­че хляб и да го глът­не­те. Те­зи, ко­и­то стра­дат от сто­маш­ни проб­ле­ми, мо­гат да по­лу­чат па­ре­не в хра­ноп­ро­во­да, но не тряб­ва да се стра­ху­ват. Пос­те­пен­но ли­га­ви­ца­та ще свик­не с че­съ­на.

Ос­вен че ще ви из­ле­ку­ва от дис­бак­те­ри­о­за, че­съ­нът ще ста­не ис­тин­с­ка про­фи­лак­ти­ка на ва­шия ор­га­ни­зъм по от­но­ше­ние на ин­фар­к­ти­те и ин­сул­ти­те. Във всич­ко оба­че тряб­ва да има мяр­ка, за­то­ва не зло­у­пот­ре­бя­вай­те с че­съ­на, осо­бе­но ако из­пит­ва­те неп­ри­ят­ни усе­ща­ния.

ПРОБИОТИЦИТЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ ИМУННАТА СИСТЕМА

Има ли не­що об­що меж­ду дис­бак­те­ри­о­за­та и бо­лес­ти­те на хра­нос­ми­ла­тел­на­та сис­те­ма?
 

Рад­ка Кой­че­ва, Раз­г­рад

Бо­лес­ти­те на хра­нос­ми­ла­тел­на­та сис­те­ма поч­ти ви­на­ги са свър­за­ни с дис­бак­те­ри­о­за­та. Но не­ка пър­во на­пом­ним, че ние са­ми­те сме ви­нов­ни за та­ко­ва със­то­я­ние. За­що­то ан­ти­би­о­ти­ци­те и хор­мо­нал­ни­те пре­па­ра­ти се от­ра­зя­ват па­губ­но вър­ху по­лез­ни­те бак­те­рии. А ние чес­то ги при­е­ма­ме без­раз­бор­но.

До­ка­то ор­га­низ­мът е здрав, по­лез­на­та мик­роф­ло­ра по­тис­ка рас­те­жа на вред­на­та. Но още щом крех­ки­те бак­те­рии, ко­и­то се на­ри­чат сим­би­он­ти, за­ги­нат, в ор­га­низ­ма се по­я­вя­ва ин­фек­ция. И с го­ля­ма ско­рост за­поч­ват да се раз­м­но­жа­ват ус­лов­но па­то­ген­ни­те мик­ро­ор­га­низ­ми. Те са мно­го по-ус­той­чи­ви към вън­ш­ни­те въз­дей­с­т­вия. Ус­лов­но па­то­ген­ни­те мик­ро­ог­ра­низ­ми са ста­фи­ло­ко­ки­те, про­те­и­те, ба­ци­ли­те, гъ­бич­ки­те и дру­ги. Те са вред­ни и опас­ни.

Не са­мо па­то­ген­на­та мик­роф­ло­ра, но и про­дук­ти­те от ней­на­та дей­ност от­ра­вят ор­га­низ­ма. По­я­вя­ва се ориг­ва­не, при­ло­ша­ва­не, по­ду­ва­не на ко­ре­ма, ди­а­рия или за­пек, лош дъх от ус­та­та, алер­гич­ни ре­ак­ции към безвред­ни про­дук­ти. И ос­вен сто­маш­но-чрев­ни­я тракт от­каз­ват да ра­бо­тят и чер­ни­ят дроб, бъб­ре­ци­те, зад­с­то­маш­на­та жле­за, имун­на­та сис­те­ма. Зна­чи е вре­ме да оти­де­те при гас­т­ро­ен­те­ро­лог. При не­об­хо­ди­мост, за­ед­но с ле­че­ни­е­то на ос­нов­но­то за­бо­ля­ва­не ле­ка­рят наз­на­ча­ва и т.нар. про­би­о­тич­ни пре­па­ра­ти. Те съ­дър­жат по­лез­ни­те лак­то- и би­фи­до­бак­те­рии. Ле­ка­ри­те оба­че смя­тат за без­с­мис­ле­но да ги при­е­ма­те с про­фи­лак­тич­на цел.

КАК ДА СЕ ХРАНИМ, ЗА ДА БЪДЕМ ЗДРАВИ

Тряб­ва ли да се спаз­ва ня­как­ва спе­ци­ал­на ди­е­та при на­ли­чие на дис­бак­те­ри­о­за?

Кръс­ти­на Кръс­те­ва, Вар­на

Ако из­хож­да­ме от струк­ту­ра­та на чо­веш­ки­те зъ­би, 28 от ко­и­то са ка­то на тре­во­пас­ни­те жи­вот­ни и са­мо 4 - ка­то на хищ­ни­ци­те, то­га­ва ще от­го­во­рим по след­ния на­чин. Съ­от­но­ше­ни­е­то меж­ду жи­во­тин­с­ки­те и растител­ните про­дук­ти тряб­ва да бъ­де 4:28, или 1:7. Ето та­ка­ва хра­на се пре­ра­бот­ва най-доб­ре от на­ша­та хра­нос­ми­ла­тел­на сис­те­ма. А жи­во­тин­с­ки­те про­дук­ти, за ко­и­то при­ро­да­та ни е да­ла те­зи 4 зъ­ба, тряб­ва да бъ­дат яй­ца­та и мля­ко­то, а не ме­со­то. Яй­ца­та и млеч­ни­те про­дук­ти са нуж­ни и мно­го по­лез­ни за чо­ве­ка. Но по­ве­че­то от нас ос­нов­но си ядем ме­со, кол­ба­си, крен­вир­ши... Та­ка на­ру­ша­ва­ме сво­е­то хра­нос­ми­ла­не, сво­я­та об­мя­на на ве­щес­т­ва­та. Та­ка раз­ру­ша­ва­ме и сто­маш­но-чрев­ния си тракт и под­гот­вя­ме поч­ва­та за дис­бак­те­ри­о­за.

В край­на смет­ка, да­ли не е по-доб­ре да за­пъл­ва­ме не­дос­ти­га от по­лез­на мик­роф­ло­ра, ка­то при­е­ма­ме го­ле­ми ко­ли­чес­т­ва пре­па­ра­ти на ос­но­ва­та на лак­то­бак­те­ри­и­те? Оказ­ва се оба­че, че те прос­то не се ус­во­я­ват от чер­ва­та, ако там ня­ма пряс­на рас­ти­тел­на съ­е­ди­ни­тел­на тъ­кан.

Опи­тът по­каз­ва, че за да бъ­дем здра­ви, три чет­вър­ти от на­ше­то ме­ню тряб­ва да се със­тои от прес­ни зе­лен­чу­ци, пло­до­ве, яд­ки и са­мо ед­на чет­върт - от тер­мич­но об­ра­бо­те­на хра­на.

СПЕЦИАЛИСТИТЕ НА “ДОКТОР” СЪВЕТВАТ

Кър­ме­те бе­бе­то по-чес­то. То­га­ва в мик­роф­ло­ра­та на чер­ва­та му ще пре­об­ла­да­ват би­фи­до­бак­те­рии, ко­е­то на­ма­ля­ва рис­ка от раз­ви­тие на чрев­ни за­бо­ля­ва­ния.

Жи­ва­та рас­ти­тел­на хра­на е ос­но­ва в ле­че­ни­е­то на дис­бак­те­ри­о­за­та. За пред­по­чи­та­не е да се ядат зе­лен­чу­ци и пло­до­ве, от­г­ле­да­ни във ва­шия ре­ги­он.

Ако стра­да­те от за­пек, кой­то е чес­то след­с­т­вие на дис­бак­те­ри­о­за­та, упот­ре­бя­вай­те по­ве­че рас­ти­тел­на съ­е­ди­ни­тел­на тъ­кан и во­да. Яж­те все­ки ден по ед­на ше­па си­ни сли­ви - през зи­ма­та су­ше­ни.

Мно­го е важ­но по кое вре­ме се хра­ни­те. От 4 ча­са сут­рин­та до един ча­са след обяд в на­шия ор­га­ни­зъм “се под­х­ран­ват” млеч­ни­те бак­те­рии; от 13 до 18 ча­са - ус­лов­но па­то­ген­ни­те, а по-къс­но - ис­тин­с­ки бо­лес­тот­вор­ни­те. Ако ве­че­ря­те по-ра­но и най-ве­че ако не пре­яж­да­те ве­чер, вие мо­же­те да нор­ма­ли­зи­ра­те мик­роф­ло­ра­та на чер­ва­та.

За ле­че­ние на дис­бак­те­ри­о­за­та мно­го по­ма­гат бул­гу­рът и три­ци­те, как­то и про­по­ли­сът. Мо­же прос­то да сла­га­те в ус­та­та си мал­ки пар­чен­ца про­по­лис и да ги сму­че­те, а мо­же да си нап­ра­ви­те и ек­с­т­ракт - за­лей­те про­по­ли­са с го­ре­ща во­да и ос­та­ве­те да се по­лу­чи нас­той­ка­та.

При­е­май­те от съв­ре­мен­ни­те би­о­ло­ги­чноак­тив­ни до­бав­ки, съ­дър­жа­щи лак­то- и би­фи­до­бак­те­рии.