В последното "Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в България" от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия са посочени най-големите проблеми пред бизнеса през последните 2 години.
Законовата нормативна база на данъчната система се оценява най-силно&nbsp; като пречка за бизнеса според проведеното проучване в сравнение със законодателството в други области. <br /> <br /> Отговор &bdquo;по-скоро пречи&rdquo; за данъчното законодателство са дали 75% от микро и средните предприятия и 54% от средните пред-<br /> приятия. <br /> <br /> Сред данъците, които пряко влияят върху дейността на бизнеса, в най-голяма&nbsp; тежест е данък ДДС &mdash; посочен на първо място от 29% от предприятията.<br /> <br /> Пенсионните осигуровки се оценяват като затрудняващи бизнеса в най-висока&nbsp; степен от микро предприятията &mdash; посочени на първо място от 22% от тях, докато по-големите предприятия намират по-обременяващи другите видове данъци.<br /> <br /> В отношенията си с чиновниците, българският бизнес сочи за проблематични данъчната и общинската администрация. <br /> <br /> В тези два случая, както и в работата с централната администрация най- затруднени са микро и малките предприятия &mdash; съответно 23% и 19%, докато за средните предприятия делът на недоволните анкетирани от услугите е по-нисък. <br /> <br /> Проблеми с митниците имат в по-голяма степен малките предприятия &mdash; 18% от тях са посочили това сред грижите си в непосредствената си работа. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />