Синдиците на КТБ публикуваха анализ на информацията относно собствеността върху активи със значителни размери на длъжници на банката, в т.ч. и на търговски дружества, придобити с имущество с произход от банката, която информация е публично оповестена в изпълнение на законови разпоредби или е придобита от публични регистри.
От изнесените данни стана ясно, че две от най-доходоносните предприятия, свързани с банкера-беглец Цветан Василев - "Дунарит" и "Петрол" са източили милиони левове. Подозира се, че именно с пари от двете предприятия се финансират тайно новите проекти на Иван Костов - "ДАЙ България" и "Нова република".

На ход е прокуратурата, която най-накрая трябва да направи разследвания на кръга "Агнешките главички", които продължават да дерибействат и да ни учат на морал от телевизионните студия.

Синдиците на КТБ си свършиха работата, въпреки яростната атака, на която бяха подложени от посмешището Христо Иванов и кликата му.

В изпълнение на своите задължения на основание чл.62, ал.12, т.5 от Закона за кредитните институции синдикът на „Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност) – КТБ АД (н), изготви списък на физическите и юридическите лица и размера на техните кредити, по които има просрочени задължения.
Срещу длъжниците на КТБ АД (н), които са получили значителни суми от банката и отказват да ги възстановят, синдикът КТБ АД (н) е предприел всички допустими от закона действия с цел възстановяване отпуснатите от банката кредити.

Въпреки предприетите действия, някои длъжници на КТБ АД (н) освен че не погасяват доброволно своите задължения към банката, са предприели и продължават да извършват действия, включително и прехвърляне на активи към трети лица и/или създаване на фиктивни задължения към трети лица, с които затрудняват действията на банката по принудителното събиране на дължимите кредити и попълването на масата на несъстоятелността.
Видно от Търговския регистър по партидите на някои от длъжниците на КТБ АД (н) се заявяват за вписване промени в собствеността на дружествата, промени на управителните им органи, както и се учредяват нови обезпечения върху активи на длъжниците в полза на трети лица. От справки в Имотния регистър пък се установяват разпореждания и/или обременяване с вещни тежести на активи на длъжниците на КТБ АД (н).

Настоящият анализ показва движението на някои съществени активи, на длъжници на КТБ АД (н), както и конкретните действия на длъжници на банката по отношение на такива активи, насочени основно срещу действията на КТБ АД (н) за принудително изпълнение върху активите и за попълване на масата на несъстоятелността, както и крайния контрол (собственост) върху дружествата длъжници. В анализа са включени дружества, настоящи или бивши собственици на съществени активи, като – недвижими имоти и/или дялови участия в предприятия, имащи значение за попълване на масата на несъстоятелността.
 
Целият анализ, публикуван на сайта на КТБ:
1. „Петрол“ АД и дружествата от икономическата група „Петрол“
Дружествата от групата „Петрол“, които имат задължения по активни кредити към
КТБ АД (н), са: „Нафтекс Петрол” ЕООД, който е длъжник на КТБ АД (н) по 3 договора
за кредит с общ размер на задълженията от около 140 млн. лева (за част от дълга
солидарни длъжници са „Елит Петрол“ АД и „Варна Сторидж“ ЕООД) и „Арвен” АД,
който е длъжник на КТБ АД (н) по договор за банков кредит за сумата от около 53 млн. щ.
долара (по дълга поръчители са „Нафтекс Петрол” ЕООД и „Елит Петрол” АД, а заложен
длъжник е „Петрол Транс Експрес” ЕООД).
„Елит Петрол“ АД и „Варна Сторидж” ЕООД също са били кредитополучатели по
договори с КТБ АД (н), но задълженията им са погасени чрез прихващане (осчетоводени
през периода на квестурата на банката). Също през периода на квестурата са освободени
всички учредени в полза на КТБ АД (н) обезпечения, като залог на търговското
предприятие на „Елит Петрол“ АД и на „Варна Сторидж“ ЕООД, ипотеки върху
недвижимите имоти – бензиностанции и петролни бази и особени залози върху
находящите се в имотите съоръжения. Следва да се има предвид, че именно в
имуществото на „Елит Петрол“ АД са се намирали повече от бензиностанциите на
групата, а в имуществото на „Варна Сторидж“ ЕООД – основната петролна база на
групата в гр. Варна. Освобождаването на обезпеченията е отворило възможността за
изваждането на активите в нови търговски дружества и отдалечаването им от кредитора
КТБ АД (н).
Икономическата група „Петрол” към 30.11.2016 г. включва посочените по-долу
дружества и е структурирана по описания начин, като може да се изведе следната обща
характеристика на всяко едно дружество – всички дружества от Групата са регистрирани,
или адресът им на управление е преместен след 20.06.2014 г. (датата на поставяне под
специален надзор на КТБ АД (н)), в гр. Ловеч, ул. ”Търговска” №12 (на този адрес се
намира хотел „Ловеч“). Предприетите действия от страна на длъжниците за смяна на
управлението или собствеността на дружествата, или за прехвърляне или обременяване на
активите им, са следните:

1.1. „Петрол” АД
„Петрол“ АД е публично акционерно дружество. От 2014 г. дружеството е със
седалище в гр. Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12. Част от акциите на това дружество
(52,60%) са заложени в полза на (или се притежават от) КТБ АД (н), както следва:
а) 28,85% са собственост на „Алфа Кепитъл” АД. От 2014 г. дружеството е със
седалище в гр. Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12. След преместване на седалището в
Ловеч самото дружество е подало молба за обявяване в несъстоятелност и е обявено в
несъстоятелност на 10.07.2015 г. Акциите му в „Петрол” АД са заложени в полза на КТБ
АД (н) по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) за обезпечаване на невърнат заем по
договор за кредит от 110 млн. лева (отделен кредит, който не е посочен по – горе), но
поради производството по несъстоятелност, КТБ АД (н) не може да насочи изпълнение
върху тях;
б) 18,31% са собственост на „Корект Фарм” ЕООД. От 2014 г. дружеството е със
седалище в гр. Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12. След преместване на седалището в
Ловеч самото дружество е подало молба за обявяване в несъстоятелност и е обявено в
несъстоятелност на 18.12.2014 г. Акциите му в „Петрол” АД са заложени в полза на КТБ
АД (н) по реда на ЗОЗ за обезпечаване на невърнат заем по договор за кредит от 43 млн.
лева (отделен кредит, който не е посочен по-горе), но поради производството по
несъстоятелност, КТБ АД (н) не може да насочи изпълнение върху тях;
в) 5,50% са собственост на самата КТБ АД (н);
„Петрол“ АД има Надзорен съвет, избран на 14.10.2014 г., в състав: „Петрол Асет
Мениджмънт” ЕООД, което дружество е еднолична собственост на Тодор Иванов;

3 „Петрол Корект” ЕООД, което дружество е еднолична собственост на Николай Гергов
(бивш – до 24.07.2014 г.) – собственик на „Корект Фарм” ЕООД) и Иван Алипиев
Войновски;
Дружеството се управлява от Управителен съвет, избран на 27.10.2014 г., в състав:
Гриша Данаилов Ганчев; Милко Константинов Димитров; Георги Иванов Татарски;
Лъчезар Николов Граматиков и Кирил Емилов Шилегов. „Петрол“ АД се представлява от
Милко Константинов Димитров и Георги Иванов Татарски – заедно.
През м.март 2014 г. „Петрол“ АД е заложило всички свои 10 търговски марки на
„Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД. През м.май 2015 г., като втори заложен кредитор,
„Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД (след залога на банката) е продало по реда на ЗОЗ
всички тези 10 броя търговски марки на „Петрол“АД, на купувача „Прима Консулт
Индъстри“ ЕООД (еднолична собственост на Чавдар Йорданов Йорданов), за сумата от
около 500 хил. лева.

1.2. „Нафтекс Петрол” ЕООД
„Нафтекс Петрол” ЕООД, е 100% собственост на „Петрол” АД. С договор от
11.12.2015 г. с нотариална заверка на подписите всички дружествени дялове с номинална
стойност 262 757 330 лева са прехвърлени на „Олимп Спорт Тетевен“ ООД за цена от 1
лев, но прехвърлянето не е вписано в Търговския регистър поради предприети от КТБ АД
(н) действия за спиране на вписването. „Олимп Спорт Тетевен“ ООД, с управител
Николай Василев Райков, е собственост на община Тетевен (7,35%) и на „Вулевич
Корект“ ЕООД (92,65%). „Вулевич Корект“ ЕООД е собственост на сръбския гражданин
Радоман Вулевич, учредено 2 месеца преди да придобие на 25.11.2014 г. дяловете в
капитала на „Олимп Спорт Тетевен“ ООД от прехвърлителя „Сана Спейс Хотел Хисаря“
АД.
От 20.11.2015 г. „Нафтекс Петрол” ЕООД се управлява от Николай Василев Райков,
който е и управител на „Олимп Спорт Тетевен“ ООД.
След преместване на седалището в Ловеч по искане на друг кредитор е образувано
дело за обявяване в несъстоятелност на „Нафтекс Петрол” ЕООД, по което КТБ АД (н) се
е присъединило като кредитор. С решение от 06.07.2016 г. дружеството е обявено в
несъстоятелност. По предявени от банката възражения на 18.11.2016г. Окръжен съд –
Ловеч е изключил от списъка на приетите вземания такива, на свързани с „Петрол“ АД
дружества, в размер на около 130 млн. лева.

1.3. „Петрол Север” ЕООД
„Петрол Север” ЕООД е 100% собственост на „Нафтекс Петрол” ЕООД.
Дружеството не е длъжник на КТБ АД (н). „Петрол Север” ЕООД е учредено на
15.05.2015 г. със седалище в гр. Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12. От 08.02.2016 г.
„Петрол Север” ЕООД се управлява от управителя Николай Василев Райков.
В капитала му обаче са апортирани недвижими имоти, ипотекирани в полза на КТБ
АД (н), както следва: 1. Петролна база – Бургас с площ от 48 944 кв.метра и построените в
нея 7 сгради, както и находящите се в базата движими вещи – машини, съоръжения и
други активи; 2. Петролна база – Пловдив, представляваща 67,51% от 58 630 кв.метра и
построените там 38 сгради, 67,51% от 197 764 кв.метра и построените там 78 сгради,
както и находящите се в базата движими вещи – машини, съоръжения и други активи; 3.
Петролна база – Пиргово с площ от 232 036 кв.метра и построените на нея 16 сгради,
4
външно водоснабдяване с бункерни помпени станции, намиращи се в землището на с.
Пиргово, представляващи част от Петролна база – Пиргово (нова площадка), с обща площ
от 295 790 кв.метра, както и находящите се в базата движими вещи – машини, съоръжения
и други активи. Апортирани са и имоти, които не са обезпечение на кредити от банката: 1.
Петролна база – Благоевград с площ от 43 873 кв.метра и построените на нея 22 сгради,
както и находящите се в базата движими вещи – машини, съоръжения и други активи и 2.
Петролна база – Каспичан с площ от 42 000 кв.метра и построените на нея 10 сгради, както
и находящите се в базата движими вещи – машини, съоръжения и други активи;
1.4. „Елит Петрол” АД
„Елит Петрол” АД, 99,99 % от акциите на което са собственост на „Петрол” АД, не
е пряк длъжник по кредит на КТБ АД (н). От 2014 г. дружеството е със седалище в гр.
Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12. „Елит Петрол” АД се управлява от Изпълнителния
директор Станислав Васков Стоянов.
„Елит Петрол” АД обаче е бил кредитополучател от КТБ АД (н) по договор за
банков кредит с разрешен размер 15 млн. щ. долара и по договор за синдикиран банков
кредит с разрешен размер 86 млн. щ. долара, отпуснат от КТБ АД (н) и „ЦКБ“ АД. И двата
договора са погасени с прихващания срещу цедирани суми на вложители. След
погасяването на кредитите, със съгласие на квесторите на КТБ АД (н) Лютов и
Костадинчев е извършено заличаване на вписаните в полза на КТБ АД (н) обезпечения, а
именно – залози на търговското предприятие на „Елит Петрол“ АД и ипотеки върху
отделните имоти – бензиностанции, собственост на същото дружество. Веднага след това е
вписан особен залог на търговското предприятие на „Елит Петрол“ АД в полза на
дружеството „Кристъл Асет Мениджмънт” ЕООД, като „Кристъл Асет Мениджмънт”
ЕООД е с регистриран адрес гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ №3 (адресът, на който са
регистрирани дружествата от групата „Литекс“ – „Литекс комерс“ АД, „Литекс комерс“
АД, „Литекс Тауър“ ЕАД и други). В търговския регистър е вписан също така особен
залог на търговското предприятие на „Кристъл Асет Мениджмънт” ЕООД в полза на
„Първа Инвестиционна Банка“ АД за вземане по договор за кредит от 30.10.2014 г. за
28 млн. щ. долара.
1.5. „Елит Петрол – Ловеч” АД
До края на 2015 г. „Елит Петрол – Ловеч” АД е било 100% собственост на „Елит
Петрол” АД. От 17.11.2015 г. акционери са „Елит Петрол” АД и „Петрол Технолджис“
ООД, като последното също е със седалище в гр. Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12 и
99% от капитала му е собственост на „Петрол“ АД.
От учредяването си през 2015 г. „Елит Петрол – Ловеч“ АД е със седалище в гр.
Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12. В капитала му са били апортирани от „Елит Петрол”
АД 167 бензиностанции на „Петрол”. „Елит Петрол – Ловеч” АД се управлява от
Изпълнителния директор Станислав Васков Стоянов
В Търговския регистър е вписан особен залог на търговското предприятие на това
дружество (както и на дружеството – майка „Елит Петрол“ АД) в полза на „Кристъл Асет
Мениджмънт” ЕООД. Залогът обезпечава вземане по договор за синдикиран банков
кредит, придобито чрез суброгация в правата на „ЦКБ” АД.
На 13.05.2015 г. заложният кредитор е вписал пристъпване към изпълнение към
отделни активи на предприятието, като всички са прехвърлени в периода м.юни –м.юли
5
2015 г., в полза на „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД (еднолична собственост на Чавдар
Йорданов Йорданов).
1.6. „Варна Сторидж” ЕООД
„Варна Сторидж” ЕООД е 100% собственост на „Елит Петрол” АД (предишен
собственик е „Петрол“ АД). От 2014 г. дружеството е със седалище в гр. Ловеч и адрес ул.
”Търговска” № 12. „Варна Сторидж” ЕООД се управлява от Управителя Методи
Грозданов Пенев.
„Варна Сторидж” ЕООД е било пряк кредитополучател по договор с КТБ АД (н),
но също е погасило своите задължения чрез прихващане. „Варна Сторидж“ ЕООД е
солидарен длъжник и по кредит от КТБ АД (н) на „Нафтекс Петрол“ АД.
В Търговския регистър по партидата на това дружество са вписани два особени
залога на търговското предприятие на дружеството в полза на „Недош Трейдинг” ЕООД,
собственост на сръбския гражданин Небойша Дошен от град Сомбор, за вземания,
прехвърлени му от „Литекс Трейд” ЕАД, от продажба на 100% от акциите на „Петролна
база Варна” ЕАД и 5 млн. лева от продажба на недвижим имот във Варна. На 09.04.2015 г.
заложният кредитор е вписал пристъпване към изпълнение към отделни активи на
предприятието – акции, представляващи 100% от капитала на „Петролна база – Варна”
ЕАД и акции, представляващи 100% от капитала на „Петролна база – Петрол Варна” ЕАД.
И двата актива са продадени по реда на ЗОЗ от заложния кредитор „Недош Трейдинг”
ЕООД на „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД (с едноличен собственик Чавдар Йорданов
Йорданов).
1.7. „Петролна база Варна” ЕАД
„Петролна база Варна” ЕАД до 05.10.2015 г. е било 100% собственост на „Варна
Сторидж” ЕООД, като от тази дата 100% от акциите са собственост на „Прима Консулт
Индъстри“ ЕООД, което е придобило акциите от заложния кредитор на „Варна Сторидж”
ЕООД – „Недош Трейдинг” ЕООД при изпълнение по реда на ЗОЗ. От 2014 г. „Петролна
база Варна“ ЕАД е със седалище в гр. Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12 и се управлява
от изпълнителния директор Чавдар Йорданов Йорданов.
„Петролна база Варна” ЕАД не дължи на КТБ АД (н) суми по договор за банков
кредит. В капитала на дружеството е апортирана част от петролната база в гр. Варна с
площ от 13 275 кв.метра и построените в тази част сгради.
1.8. „Петролна база – Петрол Варна” ЕАД
„Петролна база – Петрол Варна” ЕАД до 05.10.2015 г. е било 100% собственост на
„Варна Сторидж” ЕООД, като от тази дата 100% от акциите са собственост на „Прима
Консулт Индъстри“ ЕООД, което е придобило акциите от заложния кредитор на „Варна
Сторидж” ЕООД – „Недош Трейдинг” ЕООД при изпълнение по реда на ЗОЗ. От
създаването си през 2014 г. „Петролна база – Петрол Варна“ ЕАД е със седалище в гр.
Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12 и се управлява от изпълнителния директор Чавдар
Йорданов Йорданов.
„Петролна база – Петрол Варна” ЕАД не дължи на КТБ АД (н) суми по договор за
банков кредит. В капитала на дружеството е апортирана останалата част от петролната
база в гр. Варна с площ от 91701 кв.метра и построените в тази част сгради.
6
1.9. „Арвен” АД
„Арвен“ АД е собственост на Александър и Валентин Иванови. Дружеството е със
седалище в гр. Бургас и адрес „Александровска“ №21. „Арвен” АД е длъжник на КТБ АД
(н) за сумите по Договор за банков кредит от 12.02.2013 г. с разрешен размер 62 млн. щ.
долара, предназначен за оборотни средства. По кредита поръчител и залогодател са
„Нафтекс Петрол” ЕООД и „Елит Петрол” АД, а заложен длъжник е „Петрол Транс
Експрес” ЕООД, което е заложило влекачи с полуремарке и цистерни за гориво. Кредита е
обезпечен със залог на вземания от трети лица от продажба на горива (залог върху 52 хил.
тона гориво в Петролна база – Пловдив, на обща стойност 52 млн. щ. долара, което
впоследствие (при извършване на описа по образуваното от КТБ АД (н) изпълнително
дело), се оказва, че липсва – горивото е било продадено без паричните средства да са
постъпили по сметка на банката) и залог на 10 търговски марки на „Петрол” АД,
продадени от „Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД също на „Прима Консулт Индъстри“
ЕООД.
1.10. „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД
„Прима Консулт Индъстри“ ЕООД е създадено през 2014 г., като до 15.01.2016 г. е
било 100% собственост на Чавдар Йорданов Йорданов (роден през 1947 г.), баща на
Росица Йорданова. Росица Йорданова е управител/изпълнителен директор и/или
собственик на множество търговски дружества, свързани с „Литекс Комерс“ АД и Гриша
Ганчев, а именно: „Уотърсий България“ ЕАД, „Литекс Трейд“ ЕАД, „Хидро електрик
България“ ЕАД, „Литекс Бояна Палас“ ЕАД, „Литекс Сий Пропърти“ ЕАД, „Ловен
комплекс бялка“ ЕАД, „Апартаментен комплекс Литекс Банско“ ЕАД, „Карла Пропърти“
ЕООД, „Литекс Моторс“ АД, “Литекс Тауър“ ЕАД, „Литекс травел“ АД.
От 15.01.2016 г. всички дружествени дялове от капитала на „Прима Консулт
Индъстри“ ЕООД са собственост на „Дарк Софт Лимитид“, регистрирано в Обединени
Арабски Емирства, чиито пълномощник също е Чавдар Йорданов Йорданов.
Макар, че „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД не дължи пряко на КТБ АД (н) суми
по договор за банков кредит, същото дружество придоби през периода 2015 – 2016 г. чрез
серия от юридически сделки (и към момента е собственик) на следните активи,
обезпечавали първоначално отпуснати от КТБ АД (н) кредити на Групата „Петрол“, а
именно : 147 бензиностанции, които е придобило от заложния кредитор на „Елит Петрол –
Ловеч” АД – „Кристъл Асет Мениджмънт” ЕООД при изпълнение по реда на ЗОЗ; 100%
от капитала на „Петролна база – Варна” ЕАД, които е придобило от заложния кредитор на
„Варна Сторидж” ЕООД – „Недош Трейдинг” ЕООД при изпълнение по реда на ЗОЗ,
100% от капитала на „Петролна база – Петрол Варна” ЕАД, които е придобило от
заложния кредитор на „Варна Сторидж” ЕООД – „Недош Трейдинг” ЕООД при
изпълнение по реда на ЗОЗ, всички търговски марки на „Петрол“ АД, които е придобило
от заложния кредитор на „Петрол ” АД – „Кристъл Асет Мениджмънт” ЕООД при
изпълнение по реда на ЗОЗ.
В Търговския регистър е вписан особен залог на търговското предприятие на
дружеството в полза на „Първа Инвестиционна Банка“ АД.
В случая вероятно се касае за сделки (създаване на задължения, обезпечаване на
същите със залози по реда на ЗОЗ и изпълнение върху заложеното имущество), извършени
единствено с цел да се прекъсване връзката между вземанията на КТБ АД (н) и активите
7
(основно бензиностанции и петролни бази) на нейните длъжници от Групата „Петрол“,
като тези активи бъдат придобити от свързаното с Гриша Ганчев лице – „Прима Консулт
Индъстри“ ЕООД (с управител Чавдар Йорданов Йорданов).
1.11. „Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД
„Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД е създадено през 2008 г., първоначално с
фирма „Стормакс“, след това „Кристъл Шугър“, а от 14.07.2014 г. с настоящата фирма
(наименование). Първоначално едноличен собственик на капитала е била Ваня Божилова,
след това Тодор Иванов, от 25.08.2014 г. до 21.12.2015 г. е било 100% собственост на
Калоян Петков Енчев. От тази дата всички дружествени дялове са собственост на „Делта
Рийф Лимитид“, регистрирано в Обединени Арабски Емирства. При създаването си
дружеството е със седалище в гр. София, ул. “Банат“ 10, а от 12.06.2013 г. – в гр.София, ул.
“Лъчезар Станчев“ №3 (адреса на управление на дружествата от Групата „Литекс“). Сега
адресът на дружеството е в гр. София, ул. “Николай Лилиев” №21, офис 2, като „Кристъл
Асет Мениджмънт“ ЕООД се управлява от управителя Калоян Петков Енчев.
„Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД е свързано лице с „Петрол“ АД. Съгласно
справка в Търговския регистър по партидата на „Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД, в
същото на 19.10.2015 г. се е вляло дружеството „Петрол – Запад“ ЕООД. Отново от
справка в Търговския регистър по партидата на „Петрол – Запад“ ЕООД, което е заличено
без ликвидация, се установява, че дружеството е било създадено с непарична вноска от
„Петрол“ АД, което е внесло в капитала му 10 броя свои бензиностанции, находящи се гр.
София и е било едноличен собственик на капитала му.
„Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД не дължи на КТБ АД (н) суми по договор за
банков кредит, но е заложен кредитор на „Елит Петрол ” АД, „Елит Петрол – Ловеч” АД и
„Петрол” АД и като такъв е прехвърлило (продало) на „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД
147 бензиностанции, собственост на „Елит Петрол – Ловеч” АД и 10 броя търговски
марки, собственост на „Петрол“АД.
Всички гореописани дружества от Групата „Петрол“, както и дружествата, в които
се изваждат активи на Групата „Петрол“, имат връзка помежду си и вероятно са под
крайния фактически контрол на Гриша Ганчев, като управителите, изпълнителните им
директори и формалните им собственици са действали кординирано, с цел да осуетят
възможно изпълнение от страна на КТБ АД (н) върху активите на групата. Извън
погасяването на кредити чрез посочените по-горе прихващания, в полза на КТБ АД (н)
няма извършени плащания от фирмите от Групата „Петрол“ за погасяване на
съществуващите и към момента техни кредитни задължения.
2. „Дунарит“ АД
„Дунарит“ АД е било длъжник на КТБ АД (н) по 4 договора за банкови кредити в
размер на 86 млн. лева, погасени изцяло с прихващания (извършени и осчетоводени в
периода на квестурата на банката).
На 12.12.2014 г. търговското предприятие на „Дунарит“ АД е заложено за вземания
по договори за цесии в размер на около 24 млн. евро в полза на „Е.Миролио“ ЕАД. При
неизпълнение от страна на „Дунарит“ АД, „Е.Миролио“ ЕАД в качеството си на обезпечен
кредитор има право да пристъпи към изпълнение върху търговското предприятие на
8
„Дунарит“ АД като съвкупност от права, задължения и фактически отношения и/или към
отделни активи, собственост на дружеството. През 2016 г. вземането на „Е. Миролио“
ЕАД е прехвърлено чрез цесия в полза на „Виафот Инвестмънт България“ ЕООД, с адрес
на управление гр. София, ул. “Цар Борис ІІІ“ №159, но прехвърлянето не е вписано в
Търговския регистър – същото е спряно по съдебен ред.
Също през 2016 г. в Търговския регистър е заявено вписване на нов залог на
търговското предприятие на „Дунарит“ АД за обезпечават вземане на заложния кредитор
„Емко“ ЕООД, от „Дунарит“ АД, в размер на 10 млн. евро, по договор за заем от
06.06.2016 г. между същите дружества. Вписването е спряно от съда поради наличие на
съдебен спор.
На 22.08.2016 г. в Търговския регистър е заявено вписване на увеличение на
капитала на „Дунарит“ АД от 8 млн. лева на 68 млн. лева, като акциите от увеличението,
въз основа на решение на извънредно общо събрание на акционерите от 29.01.2016 г., е
предвидено да бъдат записани и заплатени от „Емко“ ЕООД. Досегашните акционери в
дружеството – „Кемира“ ЕООД и Асен Бабански (който е и изпълнителен директор на
„Хедж инвестмънт България“ АД), са се отказали от правата си да запишат акциите от
увеличението, в полза на „Емко“ ЕООД, което е внесло част от стойността на записаните
акции в размер на 15 млн. лева (или 25% от стойността им). След постановен отказ от
Търговския регистър същото обстоятелство е заявено отново на 21.10.2016 г., като отново
е постановен отказ, обжалван от „Дунарит“ АД пред Окръжен съд – Русе и съдът е
потвърдил отказа.
При вписване на увеличението на капитала на „Дунарит” АД биха се засегнали
интересите на КТБ АД (н), тъй като в резултат от това участието на досегашния
мажоритарен акционер „Кемира” ООД в капитала на „Дунарит“ АД ще бъде намалено
десетократно (КТБ АД (н), като кредитор на „Хедж Инвестмънт България“ АД – бивш
едноличен собственик на „Кемира“ ЕООД, е завела дело за прекратяване на „Кемира“
ЕООД и осребряване на актива – акциите на „Кемира“ ЕООД в капитала на „Дунарит“
АД, като делото е спряно предвид извършено увеличение на капитала на „Кемира“ ЕООД
и влизането на нов съдружник (описано по-долу), с което правната форма на дружеството
е променена от „ЕООД“ в „ООД“).
Към момента „Дунарит“ се контролира от съвет на директорите в състав: Кръстю
Кръстев, Никола Киров и Тодор Трифонов, които са управлявали дружеството в
продължителен период от време преди производството по несъстоятелност на КТБ АД (н),
т.е. още от времето, когато според медийни публикации „Дунарит“ АД е под контрола на
Цветан Василев (според изнесеното в публичното пространство Василев е бил краен
собственик на „Дунарит“ АД чрез чуждестранната офшорна компания “EFV International
Financial Ventures” Ltd., която от своя страна е била основен акционер в „Хедж
Инвестмънт“ България“ АД, което дружество е било едноличен собственик (до 2015 г.) на
„Кемира“ ЕООД, което дружество от своя страна е било мажоритарен акционер в
„Дунарит“ АД). Горното се потвърждава и от изложеното относно дружествата – преки и
непреки собственици на „Дунарит“ АД, в точки 3, 4 и 5 по-долу.
2.1. „Хедж Инвестмънт България“ АД
„Хедж Инвестмънт България“ АД е длъжник на КТБ АД (н) по 2 договора за
кредит с общ размер на задълженията от около 53 млн. евро, за които има образувано
9
изпълнително дело за събирането им. След насочването на изпълнението върху дяловете
на 100% притежаваното от длъжника дружество „Кемира“ ЕООД, капиталът на „Кемира“
ЕООД бе увеличен 10 пъти по начина, описан по-долу.
Независимо от това на 08.02.2016 г. са освободени досегашните членове на Съвета
на директорите и за нови членове са избрани предложените от “EFV International Financial
Ventures” Ltd. Асен Бабански, Асен Асенов и Юлия Янчева, изпълнителен директор е
Асен Бабански. С две последващи решения на СД на 15.04.2016 г. и 18.05.2016 г. е
направен опит Бабански да бъде освободен като изпълнителен директор на дружеството и
за такъв да бъде вписан Асен Асенов (нов пълномощник на “EFV International Financial
Ventures” Ltd. още на събранието от 08.02.2016 г.), но вписванията са спрени от Бабански,
който е оспорил решенията по съдебен ред.
2.2. “EFV International Financial Ventures” Ltd. („И Еф Ви Интернешънъл
Файненшъл Венчърс Лтд.)
“EFV International Financial Ventures” Ltd. е търговско дружество, учредено на
Британските Вирджински острови. Това дружество е било мажоритарен акционер в
дружествата „Хедж Инвестмънт България“ АД и „Технологичен център – Институт по
микроелектроника – (ТЦ-ИМЕ)” АД. Предвид акционерната структура на двете български
дружества, към момента няма информация относно актуалната собственост на акциите от
техния капитал.
Чуждестранното дружество участва формално и като наддавач на публичната
продан, извършено по реда на ГПК за акциите на „Хедж Инвестмънт България“ АД в
капитала на „Авионамс“ АД, но без да внесе необходимия задатък от 10%. След това
същото дружество обжалва (въпреки липсата на правен интерес) постановлението за
възлагане, издадено в полза на платилия акциите купувач – „Държавна Консолидационна
Компания“ ЕАД, което постановление, поради обжалването от м.май 2016 г., не можеше
да влезе в сила продължителен период от време.
От м.май 2016 г. “EFV International Financial Ventures” Ltd. прави опити да участва
и в заседанията по делото за откриване на производство по несъстоятелност на
„Технологичен център – Институт по микроелектроника – (ТЦ-ИМЕ)” АД, като иска
допускане на задачи по назначена по делото експертиза, без самото то да е страна по него.
По искане на “EFV International Financial Ventures” Ltd., депозирано по делото и до
Председателя на СГС, както и поради множеството медийни публикации, съставът на СГС
си направи отвод в деня на последното съдебно заседание, отвод си направи и следващия
избран състав на СГС, в резултат на което делото по несъстоятелността на „Технологичен
център – Институт по микроелектроника – (ТЦ-ИМЕ)“ АД се забави във времето.
“EFV International Financial Ventures” Ltd. е основното чуждестранно дружество, за
което се твърди, че е под контрола на Цветан Василев. Продължителен период от време
дружеството е било краен собственик по веригата на собствеността на „Дунарит“ АД (чрез
„Кемира“ ЕООД и „Хедж Инвестмънт България“ АД) и на „Авионамс“ АД (чрез „Хедж
Инвестмънт България“ АД).
2.3. „Кемира“ ООД
Чрез 100% дъщерното му дружество „Кемира“ ЕООД“, „Хедж Инвестмънт
България“ АД (длъжник на КТБ АД (н)) е притежавал 99,5% от капитал на „Дунарит“ АД.
10
За събиране на вземанията си от „Хедж Инвестмънт България” АД КТБ АД (н) насочи
изпълнението върху притежаваните от длъжника дялове, представляващи 100% от
капитала на „Кемира” ЕООД и поиска от СГС прекратяването на „Кемира“ ЕООД. След
образуване на делото, на 11.02.2016 г. в Търговския регистър беше вписано заличаването
на „Хедж Инвестмънт България” АД като едноличен собственик на капитала на „Кемира”
ЕООД (и преобразуване на „Кемира” ЕООД в „ООД“) с оглед приемането на нов
съдружник – “ТМН” ЕООД чрез увеличаване на капитала на „Кемира” ЕООД от 5000 лева
на 55 0000 лева, като всички нови 500 дружествени дяла с обща номинална стойност в
размер на 50 000 лева са записани от новоприетия съдружник – “ТМН” ЕООД. По този
начин участието на „Хедж Инвестмънт България” АД в капитала на „Кемира“ ЕООД е
намалено десетократно, което намали до пренебрежимо малка сумата, която банката ще
има право да получи от осребреното имущество на „Кемира” ООД, което притежава все
още 99,5% от акциите на „Дунарит“ АД.
„ТМН“ ЕООД е с едноличен собственик и управител Иван Езерски, за който не
разполагаме с информация (съществува вероятност да е в роднинска връзка с Даниела
Езерска, участвала доскоро в управлението на „НУРТС Диджитъл“ АД и „НУРТС
България“ АД, за които в публичното пространство се твърди, че са били под контрола на
Цветан Василев, чрез офшорното дружество „Манселорд Лимитид“, Кипър (преди
придобиването им през 2015 г. от „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД)).
По този начин и чрез лицата Иван Езерски и „ТМН“ ЕООД, се прекъсва връзката,
която „Хедж Инвестмънт България“ АД има с „Дунарит“ АД (през едноличното му
дружество „Кемира“ ЕООД), което от своя страна препятства КТБ АД (н) от
възможността за принудително изпълнение върху акциите на „Дунарит“ АД, за
задълженията на „Хедж Инвестмънт България“ АД.
Към момента непряк мажоритарен собственик на „Дунарит“ АД (чрез
мажоритарния акционер в „Дунарит“ АД – „Кемира“ ООД) е дружеството „ТМН“ ЕООД,
с управител и едноличен собственик Иван Веселинов Езерски. Чрез съвета на директорите
на „Дунарит“ АД – Кръстев, Киров и Трифонов, контролът върху същото дружество може
да се предположи, че продължава да се осъществява и към момента от Цветан Василев.
3. „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД („БТК” ЕАД)
„БТК“ ЕАД и свързаните с него дружества в Люксембург и „Кръшър Инвестмънт
Лимитид“ (“Crusher Investment Limited”) не дължат на КТБ АД (н) суми по договори за
банков кредит, с изключение на участието на банката в мостовия заем (заедно с банка
„ВТБ Кепитъл Пи Ел Си“ (VTB Capital PLC)), погасен вследствие на действията на „ВТБ
Кепитъл Пи Ел Си“ през м.август 2016 г., а именно – извършената публична продан.
„БТК“ ЕАД е било част от групата дружества – „Вива Телеком България“ ЕООД и
дружествата, регистрирани в юрисдикцията на Люксембург. Посочената група е била
структурирана със сключването на 03.08.2012 г. на Споразумение за поемане на
ангажименти и обезпечаване на задължения, с което група кредитори на структурата,
обхващаща българските дружества „НЕФ Телеком България“ ООД и „БТК“ ЕАД, са се
договорили за опростяването и преобразуването на част от задълженията на длъжниците,
чрез т.нар. от тях „Преструктуриране на групата“. Във връзка с горното е изградена нова
11
структура от фирми (чуждестранни и български), като крайната цел е придобиването на
100% от капитала на „БТК“ ЕАД. В резултат на това в Люксембург са учредени:
V.Telecom Investment S.A. General Partner (акционерно дружество) и V Telecom Investment
SCA (командитно дружество с акции, което притежава 1 акция от предходното
акционерно дружество), двете с еднаква акционерна структура (освен едната акция,
посочена по-горе), което притежава 100% от V2 Investment S.a.r.l. (В2 Инвестмънт
С.а.р.л., Люксембург), което пък е едноличен собственик на Inter V Investment S.a.r.l
(ИнтерВ Инвестмънт С.а.р.л., Люксембург). Последното притежава 100% от „Вива
Телеком България“ ЕООД, което от своя страна закупува акциите на „БТК“ ЕАД и по-
късно става негов едноличен собственик на капитала. КТБ АД (н) и „ВТБ Кепитъл Пи Ел
Си“ (VTB Capital PLC) получават чрез посочени от тях дружества съответно 43,3,% и
33,4% от V.Telecom Investment S.A. General Partner и V Telecom Investment SCA, а
останалите се получават от по-малките досегашни кредитори.
Доколкото в Споразумението е предвидена възможността, че КТБ АД (н) и „ВТБ
Кепитъл Пи Ел Си“ (VTB Capital PLC) имат правото да прехвърлят свободно техните
акции в двете посочени дружества в Люксембург на своите „филиали“, КТБ АД (н)
прехвърля правата си по Споразумението на „Бромак“ ЕООД (еднолично дружество на
Цветан Василев). Прехвърлянето е направено с Договор за продажба на опция, сключен
между тях, с който КТБ АД (н) прехвърля на „Бромак“ ЕООД опцията последното да бъде
страна по прилагане на Споразумението и да придобие полагащите се на КТБ АД (н)
акции от капитала на V.Telecom Investment S.A. General Partner и от капитала на V
Telecom Investment SCA, а чрез тях непряко и мажоритарно участие в „БТК“ ЕАД. ВТБ
Кепитъл Пи Ел Си (VTB Capital PLC) също предоставя правата си по Споразумението на
„Кръшър Инвестмънт Лимитид“ (“Crusher Investment Limited”).
Събрани са достатъчно доказателства, че извършения от „Бромак“ ЕООД превод на
дължимата по споразумението сума в размер на 60 млн. евро по сметката на „Вива
Телеком България“ ЕООД е набран от КТБ АД (н), чрез банкови преводи, получени от
множество други кредитополучатели на банката, които впоследствие са предоставени на
„Бромак“ ЕООД. С такъв произход са и възстановените от „Бромак“ ЕООД на банката
5 млн. евро, както и възстановените от „Технологичен център – Институт по
микроелектроника – (ТЦ-ИМЕ)” АД на „Кръшър Инвестмънт Лимитид“ (“Crusher
Investment Limited”) 60 млн. евро, платени от последното по сметката на „Вива Телеком
България“ ЕООД.
Междувременно „Бромак“ ЕООД е прехвърлило участието си във V.Telecom
Investment S.A. General Partner и V Telecom Investment SCA на „Бромак Телеком Инвест“
АД, последното ги е прехвърлило вероятно безвъзмездно на „Лик Телекомюникейшънс“
(LIC Telecommunications S.a.r.l.), Люксембург (тогава действащо под фирма „SHCO 79
S.a.r.l.“, което дружество също се твърди, че е било еднолична собственост на Цветан
Василев), като има изявления в медиите, че същите акции са предмет и на прехвърляне в
полза на „Лик 33“, Люксембург (LIC 33 S.a.r.l., което дружество се свързва с Пиер
Луврие), а по- късно и на „Емпрено Венчърс“ (Empreno Ventures) – което от своя страна
публикации свързват с Дмитрий Косарев. Тези прехвърляния, ако са били извършвани,
касаят чуждестранни дружества извън страната.
От анализа става ясно, че Цветан Василев е контролирал (притежавал) непряко
(първоначално чрез „Бромак“ ЕООД (и „Бромак Телеком Инвест“ АД), а впоследствие
12
чрез чуждестранното дружество „SHCO 79“ S.a.r.l”), 43,3% от акциите в структурата на
собствеността на „БТК“ ЕАД. След извършената през м.август 2016 г. в Люксембург
публична продажа на Inter V Investment S.a.r.l., контролът на Василев е преустановен, като
към момента според публикации в пресата „БТК“ ЕАД се контролира (притежава) непряко
от купувачите на публичната продан – Спас Русев и структури на „ВТБ Кепитъл Пи Ел
Си“, чрез дружеството купувач „Viva Telecom (Luxembourg)”.
Независимо от движенията в собствеността в структурата на „БТК“ ЕАД, КТБ АД
(н) е обезпечила паричната си претенция за първоначалното придобиване на „БТК“ ЕАД
със средства, с произход от банката, чрез съдебни запори на акции и на парични средства,
представляващи част от цената на извършената през м.август 2016г. публичната продан на
Inter V Investment S.a.r.l..
4. „Костенец ХХИ“ АД и неговия приобретател – „Костенец Пейпър Мил“
ЕАД
Към 07.10.2016 г. просрочените и неплатени задължения на „Костенец ХХИ“ АД,
към КТБ АД (н) са около 12,9 млн.евро по 3 договора за банкови кредити. Тези кредити са
погасени чрез прихващания, извършени с цедирани на това дружество вземания от
вложители в банката.
С Договор за продажба на търговско предприятие от 19.10.2015 г. заложните
кредитори на търговското предприятие на „Костенец-ХХИ“ АД – „Българска
индустриална и търговска корпорация“ АД, представлявано от Пламен Марков, „К
Кепитал“ АД, представлявано от Кристиян Христов, „Сафин“ АД, представлявано от
С.С.М. (Сървисиз), Белиз, което е представлявано от Борислав Сарандев и „Г и М
Консулт“ АД, представлявано също от Пламен Марков, продават търговското
предприятие на „Костенец-ХХИ“ АД на дружеството „Костенец Пейпър Мил“ ЕАД, за
сумата от 2.9 млн. евро, като цената е дължима разсрочено, в рамките на 4 месеца от
подписване на договора. Купувачът – „Костенец Пейпър Мил“ АД е вписано в търговския
регистър на 15.10.2015 г., т.е. четири дни преди покупката на търговското предприятие.
Едноличен собственик на „Костенец Пейпър Мил“ АД е „Костенец Пейпър АГ“,
Швейцария, кантон Цуг.
Посочените по-горе дружества са придобили залога върху търговското
предприятие на „Костенец- ХХИ“ АД от „Банка ДСК“ на 07.08.2015 г., за сумата от 4.9
млн. евро, сключвайки Договор за цесия, по силата на който купуват вземането на „Банка
ДСК“ от „Костенец-ХХИ“ АД по Договор за банков кредит от 20.04.2015 г.
На 19.09.2016г. върху търговското предприятие на „Костенец Пейпър Мил“ АД е
учреден залог в полза на „Българска индустриална и търговска корпорация“ АД,
обезпечаващ вземане спрямо „Костенец Пейпър Мил“ АД по Договор за заем от
03.05.2016 г. за сумата от 2 млн. евро и Договор за прехвърляне на вземания от 09.10.2014
г. сключен с „Костенец – ХХИ“ АД (като праводател на „Костенец Пейпър Мил“ АД), за
сумата от 3 млн. евро. По този начин към момента цялото търговско предприятие на
„Костенец Пейпър Мил“ АД е под контрола на „Българска индустриална и търговска
корпорация“ АД.
13
Всички изброени по-горе дружества, са свързани и се контролират от Борислав
Сарандев Сарандев. Същият е член на съвета на директорите на „Българска индустриална
и търговска корпорация“ АД, „К Кепитал“ АД и „Г и М Консулт“ АД, представляващ е и
на „Сафин“ АД. Сарандев е и един от крайните собственици на „Българска индустриална
и търговска корпорация“ АД.
5. „ИПК Родина“ АД
Към 09.06.2016г. просрочените и неплатени задължения на „Издателско-
полиграфически комплекс Родина“ АД, към КТБ АД (н) са около 67 млн. лева по 2
договора за банков кредит.
Вземанията на банката са обезпечени с учредена договорна ипотека върху
недвижим имот – Редакционен корпус в груб строеж и прилежащи терени с обща площ от
около 45 000 кв.м., находящ се в гр. София, бул. “Цариградско шосе“ №113.
До 08.04.2015 г. съветът на директорите на дружеството е бил с минималния по
закон брой трима души: Теодора Петрова Танева, Мартин Милчев Апостолов и Людмила
Георгиева Петрова. Последната е заличена на 08.04.2015 г., като от този момент
дружеството съществува със СД под минимума от трима души. Мажоритарен акционер в
капитала на „Издателско – полиграфически комплекс Родина“ АД вероятно продължава
да е „Обединени Български Вестници“ АД (с около 96% от капитала), като в капитала на
„Обединени Български Вестници“ АД мажоритарен акционер е „Си Ди Дивелопмънтс“
ЕАД (последното дружество е в несъстоятелност и е с едноличен собственик –
„Технологичен център – Институт по микроелектроника – (ТЦ-ИМЕ)” АД и изпълнителен
директор Александър Радев).
Според публикации в пресата адвокат Мартин Апостолов и към момента е свързан
с Цветан Василев (твърди се, че същият е адвокат по значителен брой дела в защита
интересите на свързани с Василев дружества), а Людмила Петрова е близко до Василев
лице, като е имала (и има) множество участия в управлението на дружества, също
кредитополучатели от КТБ АД (н) (включително и в т.н. „дружества – бушони“, които са
били под контрола на Василев).
6. „Рубин“ АД (в несъстоятелност)
„Рубин“ АД, е обявен в несъстоятелност още на 16.07.2012 г. Към това дружество
КТБ АД (н) продължава да има вземане за дължими лихви по облигационна емисия
корпоративни облигации.
„Рубин“ АД участва в капитала на “Сръбска фабрика за стъкло” АД, Сърбия, гр.
Парачин, чрез консорциум, създаден през 2011 г. между „Глас индъстри“ АД и “Рубин”
АД. Към този момент “Рубин” АД е било основен акционер в “Сръбска фабрика за
стъкло” АД в резултат на проведена приватизационна процедура. Според данните, с които
КТБ АД (н) разполага, създаването на консорциума между „Глас индъстри“АД и “Рубин”
АД е наложено от финансовите затруднения на последното по изпълнение на
инвестиционната програма, заложена в договора за приватизация. На 28.11.2011 г. с
Агенцията за приватизация на Република Сърбия е подписан договор за прехвърляне, по
14
силата на който “Рубин” АД е прехвърлило на консорциума своите права и задължения по
приватизационния договор. Този консорциум след създаването му е регистриран в
Сърбия, което означава, че относно корпоративния му статут и представителната му власт
е приложим сръбският закон. Към датата на прехвърлителната сделка участието на „Глас
индъстри“ АД в консорциума е било 49,999 %, а на “Рубин” АД – 50,001 %. В последствие
с анекс към договора за консорциум, подписан на 17.04.2012 г., „Глас индъстри“ АД е
увеличил участието си в консорциума до 99.999 %, а това на „Рубин“ АД е намаляло до
0,001 %.
7. „Гипс“ АД
Предприятието „Гипс“ АД, с. Кошава, е длъжник на КТБ АД (н) със задължения в
общ размер около 37 млн. лева по договори за банкови кредити и анекси към тях, които
банката е обявила за предсрочно изискуеми. По тези договори за банков кредит банката
няма надлежно учредени обезпечения.
При така описаната фактическа обстановка, „Гипс“ АД е сключил следните три
сделки, които увреждат банката, а именно:
На 26.11.2014 г. между „Гипс“ АД и „Индустриални Инвестиции“ АД, е сключен
нотариален акт за учредяване на договорна ипотека за обезпечаване вземания на
„Индустриални Инвестиции“ АД към „Гипс“ АД, като ипотеката е учредена върху 12
недвижими имоти, собственост на „Гипс“ АД;
На 29.04.2015 г. между „Гипс“ АД и „Индустриални Инвестиции“ АД е сключен
нов нотариален акт за учредяване на договорна ипотека за обезпечаване вземания на
„Индустриални инвестиции“ АД към „Гипс“ АД, като ипотеката е учредена върху 2
недвижими имоти, собственост на „Гипс“ АД;
След учредяване на описаните по-горе ипотеки, в Търговския регистър е вписан
особен залог върху търговското предприятие на „Гипс“ АД отново в полза на
„Индустриални Инвестиции“ АД, учреден за обезпечаване вземания на „Индустриални
Инвестиции“ АД към „Гипс“ АД в размер на 14,6 млн. лева по цесии на вземания по
банкови сметки в КТБ АД (н).
И трите сключени от „Гипс“ АД сделки зясагат интересите на КТБ АД (н) като
основен кредитор, чийто вземания са възникнали преди вземанията, предмет на
обезпечаване с ипотеките, тъй като на практика поставят „Индустриални Инвестиции“ АД
в положението на непривилегирован кредитор, което води до невъзможност КТБ АД (н)
да се удовлетвори за вземанията си.
КТБ АД (н) е подала молба за откриване на производство по несъстоятелност на
„Гипс“ АД.
Кредиторът „Индустриални Инвестиции“ АД е контролирано от Веселин Атанасов
Бушев дружество (до м.май 2016 г. Бушев е председател на съвета на директорите и
изпълнителен директор на дружеството кредитор). Според твърдения в медиите Веселин
Бушев е близко до Цветан Василев лице в периода преди несъстоятелността на КТБ АД
(н), като е участвал и в други дружества, свързани с Василев – например „Интегрирани
Пътни Системи“ АД (един от основните кредитополучатели от КТБ АД (н), който
понастоящем е обявен в несъстоятелност).
15
8. „Русенска корабостроителница – Запад“ АД
„Русенска корабостроителница – Запад“ АД е длъжник на КТБ АД (н) по договор за
кредит за сума от около 30 млн. евро. Дружеството е придобило търговското си
предприятие от „Русенска Корабостроителница“ ЕАД, регистрирано на същия адрес, чрез
Договор за прехвърляне на търговско предприятие от 28.02.2014 г.
В Търговския регистър не е публикувана книга на акционерите на дружеството, но
от проследяването им по публикуваните списъци на акционерите е видно движение на
акциите към датите на проведените общи събрания на акционерите. След като при
учредяване на дружеството, акционери са „Гипс Трейд“ АД с 500 000 акции и „Глобални
Пътни Системи“ АД с 500 000 акции, към 23.07.2015 г. акционери на дружеството вече са
„Русе Шипбилдинг Къмпани“ АД със 750 000 акции и „Вип Пропъртиз“ ЕООД с 250 000
акции. От 16.11.2015 г. изпълнителен директор на дружеството е Митко Сашев Димитров.
Посочените дружества акционери са кредитополучатели от КТБ АД (н), а „Вип
Пропъртиз“ ЕООД участва и в акционерния капитала на „Петрол“ АД.
По твърдения на „Русенска корабостроителница – Запад“ АД, върху част от
притежаваните ДМА (движими вещи, машини и съоръжения) са били учредени особени
залози от страна на предходните собствените „Русе Индъстри” АД (в несъстоятелност) и
„Корабостроителница Русе” АД, преди придобиването им от „Русенска
Корабостроителница – Запад“ АД. Това твърдение е използвано като аргумент на
„Русенска корабостроителница – Запад“ АД да се спрат принудителните действия по
изпълнителното дело, образувано от КТБ АД (н).
„Русенска корабостроителница – Запад“АД е собственик на активи – движими
вещи, заложени от предходния им собственик „Русе Индъстри” АД (в несъстоятелност),
на основание Договор за особен залог на ДМА от 27.03.2009 г., сключен с предходния
заложен кредитор КТБ АД (н). Този залог е учреден за обезпечаване на всички вземания
на банката от „Корабостроителница Русе” АД, произтичащи от Договор за банков кредит
от 27.03.2009 г., подписан между банката и „Корабостроителница Русе” АД.
С Договор за прехвърляне на вземане от 31.01.2011 г. „КИК-Дизайн” ООД е
придобило вземанията, които КТБ АД (н) има от „Корабостроителница Русе” АД. С
Договор за прехвърляне на вземане от 31.07.2015 г. „КИК-Дизайн” ООД, прехвърля
вземанията си от „Корабостроителница Русе” АД на „ФОКС Къмпани” ЕООД. С Договор
за прехвърляне на вземане от 13.01.2016 г. „ФОКС Къмпани” ЕООД е прехвърлило
вземанията си от „Корабостроителница Русе” АД, на „Ню Лайт Хаус” ЕООД. На
25.04.2016 г., денят в който КТБ АД (н) вписва пристъпване към изпълнение срещу
търговското предприятие на „Русенска корабостроителница – Запад“АД, „Ню Лайт Хаус”
ЕООД също вписва пристъпване към изпълнение, в качеството си на заложен кредитор,
съгласно Договор за прехвърляне на вземане от 13.01.2016 г. „Русенска
корабостроителница – Запад“ АД е било уведомено за пристъпването към изпълнение от
страна на „Ню Лайт Хаус” ЕООД на 27.04.2016 г., но не е уведомило банката. На
28.04.2016 г. представителите на „Русенска корабостроителница – Запад“АД, са предали
държанието върху заложеното имущество в полза на „Ню Лайт Хаус” ЕООД. На
29.06.2016 г. е подписан Договор за покупко-продажба на движими вещи по реда на ЗОЗ
между заложния кредитор „Ню Лайт Хаус” ЕООД и купувача „Фабриа” ЕООД, с който
„Ню Лайт Хаус” ЕООД, от свое име и за сметка на „Русенска корабостроителница – Запад“
АД, е продало на купувача „Фабриа” ЕООД част от обременените с особен залог вещи.
16
На 05.07.2016 г. е подписан втори Договор за покупко-продажба на движими вещи по реда
на ЗОЗ между заложния кредитор „Ню Лайт Хаус” ЕООД и купувача „Фабриа” ЕООД, с
който „Ню Лайт Хаус” ЕООД, от свое име и за сметка на „Русенска корабостроителница –
Запад“ АД, е продало на купувача „Фабриа” ЕООД обременените с особен залог вещи.
Общата продажна цена на ДМА по двата Договор за покупко-продажба на движими вещи
по реда на ЗОЗ (машини и съоръжения) е само 199 900 лeвa.
С Договор за покупко-продажба от 11.08.2016 г. „Фабриа” ЕООД, е продало
движимите вещи на „ВИП Осем” ЕООД, а с Договор за наем от 15.08.2016 г. „ВИП Осем”
ЕООД ги е отдало под наем на „Русенска Корабостроителница” АД. Част от активите на
„Корабостроителница Русе” АД в крайна сметка са активите, които са собственост на
„Русенска Корабостроителница – Запад“ АД, и които са продадени от „Ню Лайт Хаус”
ЕООД на „Фабриа” ЕООД.
КТБ АД (н), макар да е кредитор, обезпечен с особен залог върху търговското
предприятие на „Русенска Корабостроителница – Запад“АД, част от което са и вещите,
които са продадени от „Ню Лайт Хаус” ЕООД на „Фабриа” ЕООД, не е уведомено за
проданта и не му е предоставено право на становище. Като краен резултат, ДМА (машини
и съоръжения), които следва да са част от търговското предприятие на „Русенска
корабостроителница – Запад“ АД и които да служат като обезпечение на задълженията на
последното към банката и които към 04.05.2016 г. възлизат на 16,8 млн. евро, са били
продадени за по-малко от 200 хил. лева.
На 18.05.2016 г. между „Русенска Корабостроителница“ АД, като наемател и
„Русенска Корабостроителница – Запад” АД, като наемодател, е сключен договор за наем,
с който под наем са отдадени имоти, сгради, машини, съоръжения, инсталации, МПС и
друг производствен инвентар за строителство и ремонт на кораби за наемната цена в
размер на 48 000 лв. без ДДС, за целия срок на договора – 2 години, т.е. месечната наемна
цена възлиза на 2000 лв. без ДДС.
Първоначалните акционери в „Русенска Корабостроителница – Запад“ АД, а
именно „Гипс Трейд“ АД, „Глобални Пътни Системи“ АД, „Русе Шипбилдинг Къмпани“
АД и „Вип Пропъртиз“ ЕООД (акционер и в „Петрол“ АД), както и кредиторите на
дружеството „Русе Индъстри“ АД и „КИК – Дизайн“ ЕООД, са дружества –
кредитополучатели от КТБ АД (н).
Последващите приобретатели на вземанията и на активите на „Русенска
Корабостроителница – Запад“ АД са новоучредени дружества или дружества без търговска
дейност, както следва – „ФОКС Къмпани“ ЕООД (учредено през 2009 г., с 5000 лева
капитал, с управител и едноличен собственик Александър Феодоров Кръстев), „Ню Лайт
Хаус“ ЕООД (учредено през 2013 г., със 100 лева капитал, няма обявени счетоводни
отчети, с управител и едноличен собственик Рашид Ахмед Али), „ВИП Осем“ ЕООД
(учредено през 2013 г., с 8 лева капитал, с 12 000 лева приходи от продажби и с управител
и едноличен собственик Валентин Иванов Проданов) и „Фабриа“ ЕООД (учредено през
м.12.2015 г., с капитал от 2 лева, с управител и едноличен собственик Павел Тодоров
Кирилов).
Разпорежданията с активите на „Русенска Корабостроителница – Запад“ АД са
извършени на занижени цени, кординирано между дружествата и вероятно имат за цел
единствено да възпрепятстват КТБ АД (н) в опитите на банката да осребри заложеното в
нейна полза имущество.
17
9. „ТЦ – ИМЕ“ АД
„Технологичен център – Институт по микроелектроника – (ТЦ-ИМЕ)” АД, е
длъжник на КТБ АД (н) по договори за заем на финансови инструменти, по които дължи
около 88 млн.евро. Вземането на банката е било необезпечено, като на 03.09.2015 г. между
КТБ АД (н) и „ТЦ-ИМЕ“ АД е сключен Договор за финансово обезпечение, с който ТЦ-
ИМЕ АД (чрез изпълнителния директор Теодора Танева) предоставя на банката
финансово обезпечение, учредено по реда на Закона за договорите за финансово
обезпечение (ЗДФО), с предоставяне (прехвърляне) на всички свои права и вземания от
„Кръшър Инвестмънт Лимитид“ (Crusher Investment Limited), включително правата върху
акциите държани от „Кръшър Инвестмънт Лимитид“ (Crusher Investment Limited) в
сруктурата на собствеността на „БТК“ ЕАД и вземанията за заплащане (възстановяване)
от страна на „Кръшър Инвестмънт Лимитид“ (Crusher Investment Limited) на заплатената
от „ТЦ-ИМЕ“ АД стойност на тези акции), произтичащи от сключения между „ТЦ-ИМЕ“
АД и „Кръшър Инвестмънт Лимитид“ (Crusher Investment Limited) договор на 5 септември
2012г. с предмет „Сделка за замяна [на дълг] срещу собствен капитал (преобразуване на
дълг в собственост; сделка суап за дълг срещу ценни книжа)“.
Това действие на изпълнителния директор на „ТЦ-ИМЕ“ АД Теодора Танева е
един от малкото случай на добросъвестно поведение на длъжник на КТБ АД (н), след
обявяване на несъстоятелността на банката.
След сключване на горепосочения договора другите двама членове на Съвета на
директорите – Мартин Апостолов и Людмила Петрова, на които не е предоставено
управлението, са упълномощили адвокатска кантора в Лондон, която е завела дело в
Арбитражния със при МТТ – Париж срещу „Кръшър Инвестмънт Лимитид“ (Crusher
Investment Limited) за акциите, предмет на договора от 05.09.2012 г.
КТБ АД (н) води дело за обявяване на „ТЦ-ИМЕ“ АД в несъстоятелност, което към
момента не е приключило.
Мажоритарен акционер в капитала на „ТЦ-ИМЕ“ АД е чуждестранното дружество
“EFV International Financial Ventures” Ltd., което както беше посочено се свързва медийно
с името на Цветан Василев.
Отново посочваме, че aдвокат Мартин Апостолов и Людмила Петрова имат и други
участия в свързвани с Василев фирми – също кредитополучатели от КТБ АД (н).
10. „Генимекс“ и свързаните с него дружества
Корпоративна група „Генимекс“ е група от търговски дружества, свързани
помежду си чрез различни физически и юридически лица. Проследяването и анализа на
връзките между дружествата от групата „Генимекс“ водят до физическото лице Георги
Петков Георгиев, неин учредител. Твърди се, че през последните години Георги Георгиев
е близко до Цветан Василев лице – факт, който неведнъж е бил обект на медийни
публикации. Основните дружества от групата „Генимекс“ са „Ди енд ди джи инвест“
ЕАД, „Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД, „Джи еър“ ЕАД, „Джи еф груп“ ЕООД,
които са кредитополучатели и длъжници на КТБ АД (н).
18
10.1. „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД
„Ди енд ди джи инвест“ ЕАД е кредитополучател по три договора за кредит,
сключени с КТБ АД (н). Едноличен собственик на капитала е „Ди енд ди джи петрол
продуктс“ ЕАД. На 19.08.2015 г. в Търговския регистър е вписана промяна в персоналния
състав на Съвета на директорите (СД), като всички досегашни членове на СД – Георги
Петков Георгиев, Дора Петкова Георгиева (сестра на Георги Георгиев), и Красимир
Тодоров Конов, са заличени и на тяхно място са вписани нови членове – „Фърст Априлци“
ЕООД, „Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД и Радостин Иванов Иванов. Към 19.08.2015
г. „Фърст Априлци“ ЕООД е с управител Радостин Иванов Иванов и със собственик на
100% от дяловете в капитала „Априлци холидейс 2000“ ЕООД, което по същото време е
притежавано от Мая Иванова Николова, вписана като едноличен собственик на капитала и
управител от учредяването на това дружество на 26.07.2010 г. (Мая Иванова Николова е
съпруга на Георги Петков Георгиев). „Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД е с едноличен
собственик на капитала също Георги Петков Георгиев.
До 20.06.2014 г. седалището и адресът на управление на „Ди енд ди джи инвест“
ЕАД са в гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов“ №27, ет.7, офис1. На 11.12.2014 г. в ТР
е вписана промяна в седалището и адреса на управление – в гр. София, бул. „Джеймс
Баучер“ №95-97, ет.2, а на 07.05.2015 г. седалището е преместено отново в Плевен, а
новият адрес на управление е: гр. Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №18, ет.1, ап.1.
На 25.03.2016 г. седалището и адресът на управление на дружеството са преместени в гр.
Пловдив, район Централен, бул. „Васил Априлов“ №25. Два месеца по-късно, на
31.05.2016 г., адресът и седалището са отново с регистрация в гр. Плевен, ул. „Св. Св.
Кирил и Методий“ №18, ет.1, ап.1, актуална и към настоящия момент.
Непосредствено, след като КТБ АД (н) се снабдява с изпълнителни листове срещу
дружеството, на 13.08.2015 г. е подадена молба за откриване на производство по
несъстоятелност от друг кредитор, за който има вероятност да е свързан с длъжника „Ди
енд ди джи инвест“ ЕАД. На основание подадената молба за несъстоятелност съдът спира
образуваните от КТБ АД (н) изпълнителни дела срещу длъжника. Изпълнителните дела
няколкократно са възобновявани от съда и отново спирани по искане на длъжника.
След показаната по-горе промяна в седалището и адреса на управление на „Ди енд
ди джи инвест“ ЕАД, на датата 11.04.2016 г. е подадена нова молба за откриване на
производство по несъстоятелност на дружеството от трето лице – „Джи ем еър“ ЕООД,
претендиращо, че е кредитор, въпреки висящността на първоначалното дело по
несъстоятелност, образувано по молба на банката. Така образуваното второ дело по
несъстоятелност, вероятно е симулативно (с фиктивен кредитор), с цел да противодейства
на усилията на КТБ АД (н) да събере вземанията си от длъжника, като това е така и
поради следното:
– „Джи ем еър“ ЕООД е част от групата „Генимекс“ и е свързано с „Ди енд ди джи
инвест“ ЕАД лице. Учредено е на 14.08.2012 г. от Мая Иванова Николова, която е негов
едноличен собственик на капитала и управител и до настоящия момент. Седалището и
адресът на управление на това дружество се намират в гр. Велико Търново, ул.
„Александър Пенчев“ №2, където по това време са седалището и адресът на управление на
„Интерхотели“ АД.
– „Интерхотели“ АД е част от групата „Генимекс“ и е свързано с „Ди енд ди джи
инвест“ ЕАД лице. Мажоритарен собственик на капитала на „Интерхотели“ АД е „Ди енд
ди джи петрол продуктс“ ЕАД, а членове на съвета на директорите през годините са били
19
Стела Петкова Иванова, Дора Петкова Георгиева и Радостин Иванов Иванов. Седалището
и адресът на управление на това дружество се намират в гр. Велико Търново, ул.
„Александър Пенчев“ №2, където за кратки периоди след 20.06.2014 г. се местят
седалището и адресът на управление на част от дружествата от групата „Генимекс“.
– Мая Иванова Николова е съпруга на Георги Петков Георгиев; Стела Петкова
Иванова е майка на Мая Иванова Николова; Дора Петкова Георгиева е сестра на Георги
Петков Георгиев.
– всички документи, представени по делото за откриване на производство по
несъстоятелност на „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД, образувано по молба на „Джи ем еър“
ЕООД, не са отразени в счетоводствата на дружества.
– последица на откритото производство по несъстоялност е спирането на всички
изпълнителни дела, насочени срещу имуществото на длъжника.
За осуетяване събирането на вземанията на КТБ АД (н) от страна на „Ди енд ди
джи инвест“ ЕАД, дружеството е предприело и множество действия, насочени към
освобождаване от имущество:
– На 08.07.2014 г. „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД е прехвърлило на „Жечев транс БГ“
ЕООД, собствеността върху недвижим имот с площ 2920 кв. м, в град Ловеч, ул. „Източна
промишлена зона“;
– На 31.10.2014 г. „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД е прехвърлило на
„Електрогрупинженеринг“ ООД, собствеността върху недвижим имот с площ 3060 кв. м, в
град Ловеч, ул. „Източна промишлена зона“.
– На 19.02.2015 г. „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД е прехвърлило на „Жечев транс БГ“
ЕООД, собствеността върху недвижими имоти: поземлен имот с площ 1500 кв. м, в град
Ловеч, ул. „Източна промишлена зона“ и поземлен имот с площ 9000 кв. м, в град Ловеч,
ул. „Източна промишлена зона“.
– На 09.04.2015 г. „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД е прехвърлило на „Кепитъл сити
пропърти“ ЕООД, собствеността върху недвижими имоти: поземлен имот с площ 111 кв.
м, поземлен имот с площ 1289 кв. м, поземлен имот с площ 427 кв. м, поземлен имот с
площ 484 кв. м, поземлен имот с площ 267 кв. м, находящи се в гр. София, ул.
„Околовръстен път“.
– На 23.06.2015 г. „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД е прехвърлило на „Кепитъл сити
пропърти“ ЕООД, собствеността върху недвижим имот, сграда (със смесено
предназначение) с площ 71 кв. м., в гр. Априлци, ул. „Васил Левски“.
10.2. „Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД
„Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД е кредитополучател по един договор за
кредит, сключен с КТБ АД (н).На 14.08.2015 г. са вписани промени в състава на Съвета на
директорите (СД), като досегашните членове на СД – Георги Петков Георгиев, Стела
Петкова Иванова и Гергана Донкова Иванова, са заличени. На тяхно място са вписани
нови членове – „Фърст Априлци“ ЕООД, „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД и Радостин Иванов
Иванов.
Към 20.06.2014 г. седалището и адресът на управление са в гр. София, бул.
„Джеймс Баучер“ №95-97, ет.2. На 07.05.2015 г. в ТР е вписана промяна в седалището и
адреса на управление – гр. Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №18, ет.1, ап.1. На
23.10.2015 г. относно седалището и адресът на управление на дружеството са вписани
нови данни: гр. Пловдив, район Централен, бул. „Васил Априлов“ №25. Седем месеца
20
месеца по-късно, на 31.05.2016 г., адресът и седалището са отново с регистрация в гр.
Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №18, ет.1, ап.1, актуална и към настоящия момент.
На 12.09.2015 г. в Окръжен съд – Плевен от „Финира“ ЕООД е подадена молба за
откриване на производство по несъстоятелност на „Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД,
по-късно делото е прекратено поради оттегляне на молбата.
На 01.10.2015 г. в Окръжен съд – Плевен отново от „Финира“ ЕООД е подадена
нова молба за откриване на производство по несъстоятелност на „Ди енд ди джи петрол
продуктс“ ЕАД, по която е образувано дело, което по-късно също е прекратено.
На 18.01.2016 г. в Окръжен съд – Пловдив е подадена молба за откриване на
производство по несъстоятелност на „Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД, като молител
отново е „Финира“ ЕООД, което се легитимира като кредитор на „Ди енд ди джи петрол
продуктс“ ЕАД с вземане по Договор за цесия, сключен на 03.02.2014 г. между „Джи еър“
ЕАД, което е свързано лице с „Ди ен ди джи петрол продуктс“ ЕАД.
С молбата за откриване на производство по несъстоятелност е поискано от съда
допускане на предварителни обезпечителни мерки – спиране на изпълнителните дела,
образувани от КТБ АД (н) срещу дружеството. С определение от 15.02.2016 г. съдът е
наложил исканите мерки. Подадена е жалба от КТБ АД (н) до Апелативен съд – Пловдив
за отмяна на допуснатото спиране на принудителното изпълнение. Още преди
произнасяне по жалбата, на 27.05.2016 г. с решение на съда производството по
несъстоятелност на „Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД е открито и едновременно с
това е спряно за срок от една година поради липса на средства за покриване на началните
разноски на несъстоятелността и дружеството е обявено в несъстоятелност.
10.3. „Джи еър“ ЕАД
„Джи еър“ ЕАД е кредитополучател по един договор за кредит, сключен с КТБ АД
(н), като едноличен собственик на капитала е Дора Петкова Георгиева, сестра на Георги
Петков Георгиев.
Към 20.06.2014 г. седалището и адресът на управление са в гр. Горна Оряховица,
община Велико Търново, ж.к. Аерогара (Летище) – Аероклуб Горна Оряховица. На
15.10.2014 г. в ТР е вписана промяна в седалището и адреса на управление в гр. София,
район Красно дело, ул. „Топли дол“ №1А, ет.3, ап.5. На 09.11.2015 г. седалището и
адресът на управление на дружеството са променени отново в гр. Велико Търново, ул.
„Александър Пенчев“ №2. Няколко месеца по-късно, на 19.02.2016 г. седалището и адреса
на управление на дружеството са преместени в гр. Пловдив, район Централен, бул. „Васил
Априлов“ №25, ет.3, ап.6.
След последната промяна на седалището, на 09.03.2016 г. до Окръжен съд –
Пловдив е подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност на „Джи еър“
ЕАД, по която молител е „Фърст Априлци“ ЕООД – свързано лице с „Джи еър“ ЕАД и
което се легитимира като кредитор с вземане, придобито от „Интерхотели“ АД (също
дружество от групата).
С молбата за откриване на производство по несъстоятелност на „Джи еър“ ЕАД е
поискано от съда допускане на предварителни обезпечителни мерки – спиране на
изпълнителните дела, образувани от КТБ АД (н) срещу дружеството. Искането не е
уважено, а отказът на съда е потвърден от Апелативен съд – Пловдив по жалба на „Фърст
Априлци“ ЕООД.
21
Видно от изложеното – чрез множество правни действия (създаване на задължения
и откриване на производства по несъстоятелност) длъжниците от групата „Генимекс“
целят да възпрепятстват събирането на вземанията на КТБ АД (н) по образуваните от
банката изпълнителни дела.
11. „Партнер Лизинг“ АД
„Партнер Лизинг“ АД има изискуеми задължения към КТБ АД (н) по общо 27 бр.
договори за банков кредит, при размер на експозицията приблизително 130 млн. лева.
След 20.06.2014 г. в Търговския регистър са вписани поредица от промени на
обстоятелства относно представителството на дружеството – длъжник, съответно – и
промени в състава на Съвета на директорите на дружеството, като от 05.08.2015 г. за
изпълнителен директор е вписан Гюнайдън Рамадан, а на 26.10.2015 г. са сменени и
останалите членове на СД.
През месец август 2014 г., в рамките на 8 дни – между 18.08.2014 г. и 26.08.2014 г.,
са заличени последователно и клоновете на „Партнер Лизинг“ АД в страната – във Велико
Търново, Стара Загора, Пазарджик, Шумен, Бургас, Хасково, Варна, Пловдив, Добрич и
Плевен.
Освен посоченото дружеството е извършило и поредица прехвърляния на негова
собственост – през 2015 г. е извършено разпореждане със заложено в полза на банката
имущество, предмет на образувано изпълнително дело – 33 бр. товарни автомобили; при
опит за изпълнение – публична продан на 5 бр. плавателни съдове – кораби и баржи,
находящи се в акваторията на Пристанище Силистра, на които КТБ АД (н) е ипотекарен
кредитор, с вписани в регистъра на корабите в Пристанище Лом първи по ред морски
ипотеки, като „Партнер Лизинг“ АД се е разпоредило в полза на „Петрол Енерджи“
ЕООД, гр. Пловдив. Липсва достатъчна информация за притежаваните от „Партнер
Лизинг“ АД към 20.06.2014 г. и отдадени на лизинг МПС, които след тази дата са били
прехвърлени (включително и срещу символични цени).
Отделно от това, КТБ АД (н) е завела много на брой изпълнителни дела и е
предприела публични продани върху движимо и недвижимо имущество на „Партнер
Лизинг“ АД (имоти, баржи, автомобили и товарни МПС-та), върху което банката е имала
учредени обезпечения (ипотеки и/или залози) – към момента е приключила продажбата на
недвижимия имот (терен и сграда) на ул.“Мими Балканска“ (представляващ печатарски
комплекс), който е закупен на публичен търг от „София Принт Инвестмънт“ ЕООД –
дъщерно дружество на „Печатница София“ ЕООД, срещу цена от 4,4 млн. лева.
„Партнер Лизинг“ АД се представлява пред Търговския регистър от адвокат
Ивайло Богомилов Боев (според справка в регистрите адвокат Боев е съдружник в
Адвокатско дружество „Карадалиев и партньори“, като е медийно известно, че адвокат
Лазар Евгениев Карадалиев е личен адвокат на Цветан Василев). Към момента (предвид
смяната на собствеността, дори и от формален характер), няма достатъчно информация
относно лицата, които пряко или непряко контролират дружеството.
22
12. „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ
„Хелт енд Уелнес“ АД е едно от дружествата – длъжници на КТБ АД (н) с големи
кредитни експозиции – 40 млн. лева. Същото притежава множество недвижими имоти
(хотели, земеделска земя и други имоти), в цялата страна, придобити/реализирани изцяло
със средства с произход КТБ АД.
Към момента „Хелт енд Уелнес“ АД няма законен представител, както и членове на
съвета на директорите. До 2014 г. съветът на директорите е в състав Весела Росенова
Осиковска, Васил Иванов Гунчев (финансист, работил за Цветан Василев преди
несъстоятелността на банката) и Божидар Бориславов Миладинов (юрист, работил за
Цветан Василев преди несъстоятелността на банката). На 01.07.2014 г. Весела Осиковска е
заличена по реда на чл. 233 от ТЗ като изпълнителен директор и член на съвета, като за
изпълнителен директор е определен Васил Гунчев. На 17.10.2016 г. като изпълнителен
директор и член на съвета е заличен Васил Гунчев (поради смърт), а на 25.10.2016 г. по
реда на чл. 233 от ТЗ е вписано и заличаването на Божидар Миладинов като член на
съвета.
В края на 2015 г. и началото на 2016 г. започва реализация на схема, която вероятно
е е насочена към осуетяване на възможността КТБ АД (н) да се удовлетвори от активите
на „Хелт енд Уелнес“ АД, като същевременно същите бъдат придобити от дружества под
контрола на трети лица.
На 11.02.2016 г. в Търговския регистър е вписано ново дружество – „Лодж
пропърти“ АД, с изпълнителен директор Йордан Иванов Златков (който според
публикации се свързва и със „Сана Спейс Хотел Хисаря“ АД, разгледано по-долу).
Акционери в дружеството са „Кронос лимитед“ ЕООД (50% от акциите), вписано в
Търговския регистър на 14.12.2015 г. с едноличен собственик на капитала и управител
Йордан Златков и „Фобос консулт“ ЕООД (50% от акциите), вписано в Търговския
регистър на 08.12.2015 г. с едноличен собственик на капитала и управител Георги Иванов
Пазвантов.
На 12.02.2016 г. е сключен Договор за прехвърляне на вземане (цесия) между
„Кронос лимитед“ ЕООД и „Лодж пропърти“ АД, по силата на който „Кронос лимитед“
ЕООД прехвърля (срещу цена от 19 917 100 лева) на „Лодж пропърти“ АД свое вземане от
„Хелт енд Уелнес“ АД, на стойност 18 400 000 лева. Въпросното вземане „Кронос
лимитид“ ЕООД е придобило на 21.12.2015 г. (само 7 дни след регистрацията си) от
„Технотел инвест“ АД. От своя страна „Технотел инвест“ АД е придобило вземането от
„Хелт енд уелнес“ АД на основание „Предварителен договор от 20.10.2010 г. за покупко-
продажба на недвижими имоти“. „Технотел инвест“ АД е с предишно наименование
„Бромак инвест“ АД, като същото е с изпълнителен директор Иван Драгнев Стойков и
член на съвета на директорите Мартин Милчев Апостолов. И двамата са лица, за които в
публичното пространство се твърди, че са близки до Цветан Василев от периода преди
несъстоятелността на КТБ АД (н).
На 12.02.2016 г. е сключен Договор за прехвърляне на вземане (цесия) между
„Фобос консулт“ ЕООД и „Лодж пропърти“ АД, по силата на който „Фобос консулт“
ЕООД прехвърля (срещу цена от 11 000 000 лева) на „Лодж пропърти“ АД свое вземане от
„Хелт енд Уелнес“ АД на стойност 10 100 000 лева. Въпросното вземане „Фобос консулт“
ЕООД е придобило по следния начин:
– 900 000 лева – част от вземането по Споразумение за признаване на задължение
от 29.12.2015 г. сключено между „Фобос консулт“ ЕООД и „Хелт енд Уелнес“ АД
23
(длъжник), като „Фобос консулт“ ЕООД е придобило вземането на основание сключен
Договор за цесия от 22.12.2015 г. между „Фобос консулт“ ЕООД и „Ем Стейт“ ЕООД, по
силата на който „Ем Стейт“ ЕООД прехвърля вземането си за цената по сключен между
„Ем Стейт“ ЕООД и „Хелт енд Уелнес“ АД Договор за цесия от 09.03.2015 г. (съгласно
този договор вероятно „Хелт енд Уелнес“ АД е придобило прехвърлено му от „Ем Стейт“
ЕООД вземане, срещу което се е задължило да заплати определена цена – 900 000 лева).
– 9 200 000 лева – остатъка от вземането но Споразумение за признаване на
задължение от 29.12.2015 г., сключено между „Фобос консулт“ ЕООД и „Хелт енд
Уелнес“ АД (длъжник), като „Фобос консулт“ ЕООД е придобило вземането на основание
сключен Договор за цесия от 23.12.2015 г. между „Фобос консулт“ ЕООД и „Сън Сити 03“
АД, по силата на който „Сън Сити 03“ АД прехвърля вземането си за цената по сключен
между „Сън Сити 03“ АД и „Хелт енд Уелнес“ АД Договор за цесия от 05.03.2015 г.
(съгласно този договор вероятно „Хелт енд Уелнес“ АД е придобило прехвърлено му от
„Сън Сити 03“ АД вземане, срещу което се е задължило да заплати определена цена – 9
200 000 лева)
На 23.02.2016 г. е сключен Договор за прехвърляне на вземане (цесия) между
„Фобос консулт“ ЕООД и „Лодж пропърти“ АД, по силата на който „Фобос консулт“
ЕООД прехвърля (срещу цена от 18 334 000 лева) на „Лодж пропърти“ АД свое вземане
от „Хелт енд Уелнес“ АД на стойност 18 333 333 лева. Въпросното вземане „Фобос
консулт“ ЕООД е придобило на 22.02.2016 г. от „Стаджиори Лимитед“ Република
Сейшели. „Стаджиори лимитед“ е придобило това вземане на 19.02.2016 г. от „Перфето
консултинг“ ЕООД. „Перфето консултинг“ ЕООД на свой ред е придобило вземането на
24.09.2014 г. от „Карне-М“ ЕООД. „Карне-М“ ЕООД е придобило вземането спрямо от
„Хелт енд Уелнес“ АД от сключен с последното Предварителен договор за покупко-
продажба на недвижим имот от 24.08.2011 г., който е бил развален.
По този начин, на основание посочените три договора за цесии от месец февруари
2016 г., е формирано задължение на „Хелт енд Уелнес“ АД към „Лодж пропърти“ АД в
размер на 46,8 млн. лева, като праводателите на вземанията „Ем Стейт“ ЕООД, „Сън Сити
03“ АД и „Карне-М“ ЕООД са оповестени като дружества под контрола на Цветан
Василев (част от структурата на т.н. „дружества-бушони“), с огромни по размер кредити
към КТБ АД (н), които и към настоящия момент не са погасени.
Както „Лодж пропърти“ АД, така и „Кронос лимитед“ ЕООД и „Фобос консулт“
ЕООД са новоучредени дружества, нямат никаква търговска дейност и евентуално поети
задължения в особено големи размери, както между тях, така и към трети лица по
сключените договори, не биха могли да бъдат изпълнени.
На 16.05.2016 г. е вписано увеличение на капитала на „Лодж пропърти“ АД от 50
000 лева на 49 301 100 лева, с апортна вноска на вземане на „Кронос лимитид“ ЕООД и
„Фобос консулт“ ЕООД към „Лодж пропърти“ АД, представляващо цената по сключените
три броя договори за цесия от месец февруари същата година.
Следва да се има предвид, че „Карне-М“ ЕООД е кредитополучател от КТБ АД (н),
със задължения по 4 броя кредити в общ размер на 33 млн. евро и 1,3 млн. лева. Управител
на дружеството е Васил Шуманов – същият е бивш служител в сградата на бул. “Цар
Борис III“ №159, където са се помещавали офисите на Цветан Василев и на свързаните с
Василев фирми.
24
„Перфето консултинг“ ЕООД е с едноличен собственик и управител Мирослав
Димитров Маринов, бивш член на съвета на директорите на „Ловеч Ленд“ ЕАД, което
дружество публично се свързва с Гриша Данаилов Ганчев.
От изложеното може да се направи извод, че под контрола на лица, свързани с
Цветан Василев и Гриша Ганчев, е формирано задължение с изключително големи
размери на „Хелт енд Уелнес“ АД към „Лодж пропърти“ АД, което надвишава по размер
вземането на КТБ АД (н) към това дружество, като реално са използвани вземания на
дружества (от т.н. „дружества-бушони“) към „Хелт енд Уелнес“ АД, които дружества
също са кредитирани от КТБ АД (н) в големи размери.
На 13.10.2016 г. в Софийски градски съд е заведена молба за откриване на
производство по несъстоятелност на „Хелт енд Уелнес“ АД от Божидар Бориславов
Миладинов, в качеството му на член на съвета на директорите (същият е заличен като
такъв 4 дни след подаването на молбата). Същевременно, по образувано преди това (на
27.09.2016 г.) дело по искане на КТБ АД (н) за откриване на производство по
несъстоятелност на „Хелт енд Уелнес“ АД, „Лодж пропърти“ АД е депозирало молба за
предявяване на вземането си спрямо „Хелт енд Уелнес“ АД.
Считаме, че посоченият дълг от 46,8 млн. лева на „Хелт енд Уелнес“ АД спрямо
„Лодж пропърти“ АД вероятно е създаден единствено с цел увреждане на масата на
несъстоятелността на КТБ АД (н) и създаване на предпоставки за невъзможност същата да
бъде попълнена с активите на „Хелт енд Уелнес“ АД.
13. „Сана спейс хотел Хисаря“ АД
Вземането на КТБ АД (н) от „Сана спейс хотел Хисаря“ АД е в размер на 41,5 млн.
лева по 2 договора за кредит и един договор за встъпване в дълг по договор за кредит на
„Корси Маунтин Рисорт“ АД. Дружеството притежава множество имоти – хотели в
страната.
След 20.06.2014 г. „Сана Спейс Хотел Хисаря“ АД е извършило множество
действия по намаляване активите си, вписване на тежести в полза на трети лица върху
активите си, промяна на състава на управителните си органи, както и други опити за
осуетяване на действия на КТБ АД (н) за удовлетворяване на вземанията й, както следва:
– На 14.08.2014 г. „Сана Спейс Хотел Хисаря“ АД продава дяловото си участие в
„Олимп Спорт Тетевен“ ООД, на дружеството „Вулевич Корект“ ЕООД. Номиналната
стойност на дяловете, с които „Сана Спайс Хотел Хисаря“ АД се е разпоредило е 7,4 млн.
лв. Продажбата на дяловете е вписана по партидата на „Олимп Спорт Тетевен“ ООД на
25.11.2014 г.
– На 31.07.2014 г. от съвета на директорите на „Сана Спейс Хотел Хисаря“ АД е
освободена Роксанда Светозарова Сотирова, която е била и изпълнителен член на съвета
(изпълнителен директор). На нейно място за член на Съвета на директорите и
изпълнителен директор е избран Васил Илиев Дойчев.
– На 13.10.2014 г. от съвета на директорите на „Сана Спайс Хотел Хисаря“ АД е
освободен Антони Димитров Танев, а на негово място е избран Марио Красимиров
Първанов.
– На 02.09.2015 г. „Сана Спайс Хотел Хисаря“ АД подава заявление за вписване на
промени в съвета на директорите, адреса на дружеството, както и представляващите го,
като се представят документи, от които е видно, че на проведено общо събрание вместо
25
акционерът „Корси Маунтин Рисорт“ АД се явява „РНК Трейдинг“ ЕООД, което твърди,
че е придобило акциите на „Корси Маунтин Рисорт“ АД. На общото събрание са
присъствали представители на КТБ АД (н), които са гласували против промените. Със
заявлението за вписване на промените са представени временни удостоверения на „Корси
Маунти Рисорт“ АД, заедно с алонжи към същите, по силата на които акциите са били
прехвърлени на „РНК Трейдинг“ ЕООД. Въпросните акции са били заложени в полза на
КТБ АД (н) преди извършеното прехвърляне. Регистърното производство е спряно с
определение на съда и вписването не е извършено. Лицето, представляващо дружеството
„РНК Трейдинг“ ЕООД, е Максим Димов.
– На 18.12.2015 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията е
регистрирано дружеството „Ливия Спа“ ЕООД, с капитал от 2 лева, с едноличен
собственик на капитала и управител лицето Йордан Иванов Златков. Документите в
регистъра са подадени от адвокат Ивайло Богомилов Боев, като пълномощник на Йордан
Златков. (както беше посочено по-горе, от справка в регистрите става ясно, че от
26.02.2016 г. адвокат Боев е съдружник в Адвокатско дружество „Карадалиев и
партньори“, като е медийно известно, че адвокат Лазар Евгениев Карадалиев е личен
адвокат на Цветан Василев. В търговския регистър, по партидата на „Хедж Инвестмънт
България“ АД, е налично и пълномощно на адвокат Боев от “EFV International Financial
Ventures” Ltd., Британски Вирджински острови, което е основното чуждестранно
дружество, свързвано с Цветан Василев). „Ливия Спа“ ЕООД не развива търговска
дейност, подаденият годишен финансов отчет за 2015 г. е с нулеви стойности.
На 18.02.2016 г. е вписана ипотека в полза на „Ливия Спа“ ЕООД върху хотел
„Сана Спейс“ в гр. Хисаря, собственост на „Сана Спейс Хотел Хисаря“ АД, за сумата от 5
млн. лева (като обезпечение на задължение на „Сана Спейс Хисаря“ АД към „Ливия Спа“
ЕООД в същия размер).
На 18.02.2016 г. е вписана ипотека в полза на „Ливия Спа“ ЕООД върху хотел
„Белмонт” в курорта Пампорово, собственост на „Сана Спейс Хотел Хисаря“ АД, за
сумата от 4 млн. лева.
На 19.02.2016 г. е вписана ипотека в полза на „Ливия Спа“ ЕООД върху къщи за
гости „Тинтява“ и „Невена“ в село Боженци, собственост на „Сана Спейс Хотел Хисаря“
АД, за сумата от 500 хил. лева.
На 25.02.2016 г. са вписани в имотния регистър ипотеки в полза на „Ливия Спа“
ЕООД върху 39 броя апартаменти в к.к. „Св.Св. Константин и Елена”, собственост на
„Сана Спейс Хотел Хисаря“ АД, за сумата от 4 млн. лева.
На 25.02.2016 г. „Сана Спейс Хотел Хисаря” АД продава на „Стратус-В” ЕООД 9
(девет) обекта в кв. Чайка, Варна.
Общият размер на задължението на „Сана Спейс Хотел Хисаря“ АД по вписаните
ипотеки в полза на „Ливия Спа“ ЕООД, възлиза на сумата от 13.5 млн. лева.
На 25.02.2016 г. са вписани в имотния регистър ипотеки в полза на „Литекс
Комерс“ АД, върху 14 броя апартаменти в к.к. „Св.Св. Константин и Елена”, собственост
на „Сана Спейс Хотел Хисаря“ АД, за сумата от 600 хил. лева. „Литекс Комерс“ АД е
дружество, управлявано до 2014 г. пряко от Гриша Данаилов Ганчев.
Считаме, че така формираният дълг от общо 14.1 млн. лв. на „Сана Спейс Хотел
Хисаря“ АД към „Ливия Спа“ ЕООД и към „Литекс Комерс“ АД цели единствено да
26
създаде предпоставка за вписване на договорни ипотеки върху активите на „Сана Спейс
Хотел Хисаря“ АД в полза на цитираните дружества.
Същевременно Йордан Златков, едноличен собственик на капитала и управител на
„Ливия Спа“ ЕООД, вероятно е свързано с Цветан Василев лице. Освен връзката му с
адвокат Ивайло Боев (респективно адвокат Лазар Карадалиев по изложеното по-горе), на
03.11.2014 г. е направен неуспешен опит същият да бъде вписан в Търговския регистър
като изпълнителен директор на „Технологичен център – Институт по микроелектроника
(ТЦ-ИМЕ)” АД, на мястото на Теодора Петрова Танева (заявител на вписването е адвокат
Мартин Апостолов – адвокат и член на съвета на директорите на „ТЦ-ИМЕ“ АД, за когото
се твърди, че е лице, приближено до Цветан Василев).
На 03.10.2016 г. „Ливия Спа“ ЕООД е подало в Софийски градски съд молба с
искане за откриване на производство по несъстоятелност на „Сана Спейс Хотел Хисаря“
АД, като от съда е поискано да бъде назначен и временен синдик на дружеството.
Основанието на искането е неизпълнение на задължението на „Сана Спейс Хотел Хисаря“
АД към „Ливия Спа“ ЕООД по така формирания привиден дълг от 13.5 млн. лв.
Посочените действия вероятно разкриват координирани действия между
посочените по-горе лица, публично свързвани с Цветан Василев и с Гриша Ганчев, и
насочени към обременяване на активите на „Сана Спейс Хотел Хисаря“ АД с ипотеки,
както и към поставяне на дружеството в несъстоятелност, контролиране на
производството по несъстоятелността (чрез създадените и описани по-горе вземания) и
спиране на заведените изпълнителни дела от КТБ АД (н) срещу длъжника „Сана Спейс
Хотел Хисаря“ АД.
14. „Корси Маунтин Резорт“ АД
Вземането на КТБ АД (н) от „Корси Маунтин Резорт“ АД е в размер на 90 млн.
лева по 3 договора за банков кредит. Дружеството не поддържа офис на адреса си на
управление.
По данни от документи, публикувани Търговския регистър на 07.08.2014 г.,
акционери в „Корси Маунти Резорт“ АД са били „Рема Трейд“ ЕООД и физическото лице
Роксанда Атанасова Сотирова, като „Рема Трейд“ ЕООД е участвало/участва в капитала и
на други кредитополучатели на банката – „Телиш“ АД, „Агро Ж.А.“ ООД, „Критие“ ООД,
„Принт Инвест 1“ ЕООД (т.е. дружеството е от т.н. „дружества-бушони“).
От 20.06.2014 г. до момента са освободени двама членове на Съвета на директорите
на дружеството – през август 2014 г. е освободена Роксанда Светозарова Атанасова (която
в същия период е освободена и от „Сана Спейс Хотел Хисаря“ АД), а вторият освободен
директор е Соня Борисова Зарева – през февруари 2015 г., което заличаване е заявила сама
на основание чл.233, ал. 5 ТЗ.
Изпълнителен директор на „Корси Маунтин Рисорт“ АД (както и на „Сана Спейс
Хотел Хисаря“ АД) е лицето Васил Илиев Дойчев, като същият е едноличен собственик на
капитала и на „Рема Трейд“ ЕООД (което дружество от своя страна е мажоритарен
акционер с 99.8% от капитала на „Корси Маунтин Рисорт“ АД). Т.е. на практика Васил
Дойчев има възможност да упражнява пълен едноличен контрол върху активите на „Сана
Спейс Хотел Хисаря“ АД.
27
Васил Дойчев е член на съвета на директорите на „Телиш” АД, бил е управител на
„Принт Инвест 1” ЕООД за периода 16.11.2011 г. – 22.11.2011 г., бил е член на съвета на
директорите на „Юлита 2002” АД за периода 10.05.2008 г. – 22.05.2008 г., както и
едноличен собственик и управител на „Дивал-59“ ЕООД до 2003 г. Всички посочени
дружества са кредитополучатели от КТБ АД (н) с кредити в особено големи размери
(всички са от т.н. „дружества-бушони“, за които се твърди, че са били под контрола на
Цветан Василев).
С оглед участието му в множество дружества – кредитополучатели от КТБ АД (н),
както и действията му преди и след поставяне на банката под специален надзор, може да
се направи предположението, че Васил Дойчев е лице, близко до Цветан Василев, който и
към настоящия момент вероятно упражнява контрол върху активите на „Сана Спейс
Хотел Хисаря“ АД.
15. Симпролит-БГ“ АД
КТБ АД (н) е кредитор на длъжника „Симпролит-БГ“ АД по 2 броя Договори за
банков кредит, в общ размер от около 6,7 млн. евро. Това задължение е обезпечено с
договорна ипотека върху поземлен – производствен терен по КВС на село Крупник,
находящ се в село Крупник, община Симитли, с площ 4957 дка и поземлен имот „Завод за
производство на бетонови изделия и КПП“.
След просрочване на изискуемото задължение към банката от страна на
„Симпролит-БГ“ АД и въз основа на подадено заявление по чл. 417 от ГПК, е издадена
заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. Въз основа на така издадения
изпълнителен лист, е образувано изпълнително дело, по което е присъединен като
кредитор и „Б&В Лийгълконсулт“ ООД. Основание за присъединяването му е издаден на
01.09.2016 г. изпълнителен лист, въз основа на издаден от длъжника „Симпролит-БГ“ АД
запис на заповед от 12.07.2016 г.
За удовлетворяване на вземането на КТБ АД (н) е била насрочена публична продан
на цитираните по-горе недвижими имоти, собственост на „Симпролит-БГ“ АД, като
проданта е реализирана за времето от 08.08.2016 г. до 08.09.2016 г.
На 09.09.2016 г. са били отворени наддавателните предложения и е било проведено
устно наддаване, при което за купувач е било определено „Б&В Лийгълконсулт“ ООД.
Следва да се има предвид, че „Симпролит-БГ“ АД и „Б&В лийгълконсулт“ ООД са
свързани лица, като управителят на „Б&В Лийгълконсулт“ ООД Люба Борисова Осеярска
участва като член на съвета на директорите в дружествата „Био Доспат“ АД и „Съни-Тера
2007“ АД, в които изпълнителен директор е лицето Кирил Борисов Анзов, който от своя
страна е изпълнителен директор и на длъжника „Симпролит-БГ“ АД.
Предвид горното, вероятно са налице координирани действия от посочените лица,
представляващи длъжника „Симпролит-БГ“ АД и определеното за купувач при
публичната продан дружество „Б&В Лийгълконсулт“ ООД, целящи да осуетят
удовлетворяването на КТБ АД (н).
28
16. “Домтех Холдинг“ АГ, Лихтенщайн („Техномаркет България“ АД)
„Техномаркет България“ АД няма към момента непогасени задължения към КТБ
АД (н). „Техномаркет България“ АД е било длъжник на КТБ АД (н) по 2 договора за
банкови кредити, съответно за 5 млн. евро и 3 млн. евро (последният кредит е бил закупен
от КТБ АД (н) от „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД чрез договор за цесия). Задълженията
и по двата кредита са погасени с прихващания, основно с вземания на групата „Миролио“
по депозити в банката (прихващането е извършено по време на квестурата на банката).
Дружеството е било страна и по 7 договора за издаване на банкови гаранции и
контрагаранции. Всички издадени гаранции са върнати на КТБ АД (н) и за тях са платени
всички дължими такси.
„Техномаркет България“ АД е било част от групата „Домтех Холдинг“ АГ,
акционерно дружество, регистрирано в Лихтенщайн. „Домтех Холдинг“ АГ също е
кредитополучател от КТБ АД (н) – около 34,8 млн. лева, като всички акции от
„Техномаркет България“ АД са заложени в полза на КТБ АД (н) и залогът е вписан в
„Централен депозитар“ АД. На 18.09.2014 г. от „Домтех Холдинг“ АГ, в качеството му на
едноличен собственик тогава на „Техномаркет България“ АД, е взето решение за
увеличаване на капитала на „Техномаркет България“ АД от 1 709 000 лв. на 5 639 000 лв.,
като новите 393 000 акции се придобиват само от нови акционери – досегашните членове
на Съвета на директорите – Николай Китов, Евгений Гълъбов и Ангел Велев, по
номинална стойност. Впоследствие, с ново решение от 05.12.2014 г. на Общото събрание,
капиталът на „Техномаркет България“ АД е увеличен на 11 278 000 лв., като новите
563 900 акции се придобиват също от трети лица – посочените по-горе, Франко Миролио
и „Е.Миролио“ ЕАД. Така извършеното увеличение на капитала на „Техномаркет
България“ АД е намалило съществено дяловото участие на длъжника на КТБ АД (н) –
„Домтех Холдинг“ АГ, в капитала на „Техномаркет България“ АД (до сегашните около
15%). Срещу увеличението на капитала КТБ АД (н) е завела искова молба срещу
ответниците Николай Китов, Евгений Гълъбов, Ангел Велев, Франко Миролио и
„Е.Миролио“ ЕАД, като делото е висящо и към момента.
По-късно, през м.март 2016 г., акционерите Франко Миролио, „Е.Миролио“ ЕАД,
Евгений Гълъбов и Ангел Велев продават акциите си от капитала на „Техномаркет
България“ АД (общо около 72%) на новия акционер – „НСН Инвестмънт“ ЕООД (към
този момент съдружник в дружеството е бил Делян Пеевски). Също през 2016 г. (според
публично разгласена информация) е реализирана следваща продажба на акциите, като
„НСН Инвестмънт“ ЕООД продава същите на новия акционер – „TGI Middle East FZE“,
Обединени Арабски Емирства, който и към момента вероятно продължава да е
мажоритарен акционер в капитала на „Техномаркет България“ АД.
17. „Рубин Инвест“ АД
„Рубин Инвест“ АД, е било длъжник на КТБ АД (н) по 3 договора за банкови
кредити – за 17,8 млн. лв., за 7 млн. лв. и за 4 млн. евро.
На 29.10.2014 г. КТБ АД (н) е уведомена по реда на чл.99, ал.3 ЗЗД, че „Рубин
Инвест“ АД е придобило вземания от вложители в банката – Милена Димитрова Стайкова,
Станимир Минчев Стайков, „Кепитъл Инвестмънт“ АД (за вземане на Александър
29
Александров Сталийски), Пламен Борисов Петров и Валери Илиев Филипов. С така
придобитите вземания, с изявления за прихващане от м.октомври 2014 г. „Рубин Инвест“
АД е извършило прихващане на своите задължения към КТБ АД (н), произтичащи от
описаните по-горе договори за банков кредит. По този начин всички задължения на
„Рубин инвест“ АД по договорите за банкови кредити са погасени изцяло (в периода на
квестурата на банката).
Срещу така извършеното прихващане синдиците на КТБ АД (н) са подали на
10.12.2015 г. искове с правно основание чл.59 от ЗБН, като по исковете са образувани
съдебни дела. На 01.09.2016 г. е постановено решение, с което прихващанията, извършени
от „Рубин Инвест“ АД с вземането на „Кепитъл Инвестмънт“ АД срещу банката, са
обявени за недействителни по отношение кредиторите на несъстоятелността на КТБ АД
(н). Дружеството „Кепитъл Инвестмънт“ АД е подало въззивна жалба срещу
постановеното решение. Към момента „Кепитъл Инвестмънт“ АД е в процедура по
ликвидация, като негов мажоритарен акционер (с почти 99% от капитала) е лицето
Антоний Тончев Иванов.
През м.декември 2014 г. „Рубин Инвест“ АД е продало собствени недвижими
имоти, находящи се в гр. Плевен (стъкларския завод) на „Кепитъл Инвестмънт“ АД
(вероятно срещу формирания дълг по договорите за цесии, сключени между двете
дружества).
През м.януари 2015 г. недвижимите имоти са апортирани от „Кепитъл
Инвестмънт“ АД в капитала на ново дружество – „Рубин Пропърти“ ЕАД, като
впоследствие същото е заличено като търговец, след последващо прехвърляне на
търговското му предприятие като отделни активи по реда на ЗОЗ, от кредитора му
„Кепитъл Инвестмънт“ АД.
С тази поредица от сделки активите (недвижимите имоти) на евентуалния
длъжник „Рубин Инвест“ АД (при потвърждаване на отмененото прихващане от страна на
съда) са отдалечени от патримониума на длъжника, което възпрепятства възможността на
КТБ АД (н) да търси изпълнение върху тях, при положителни за банката решения по
делата за оспорените прихващания.

Източник: "Труд"