На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди доклад по внесеното на 12.02.2024 г. заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец март 2024 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на Комисията. В заседанието участваха представители на "Булгаргаз“.

След анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления, в доклада на Комисията се предлага цената на природния газ през м. март 2024 г. да бъде 62.,9 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Тази прогнозна цена е с около 12 % по-ниска от утвърдената цена за м. февруари.

Предложената цена включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в Подземното газово хранилище "Чирен", в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук