Правителството разгледа доклади за финансовото състояние на държавните предприятия и търговските дружества с над 50% държавно участие в капитала и на дружествата, които те контролират. Представянето им е част от новия механизъм за наблюдение и контрол на финансовата дисциплина в тях и е съобразен с предоставените компетентности на отрасловите министерства, упражняващи правата на държавата, съобщиха от правителствената информационна служба.
В доклада на министъра на земеделието и храните Валери Цветанов се посочва, че „Напоителни системи” ЕАД поддържа финансова стабилност. Дружеството е в състояние да посрещне задълженията си, няма непокрити загуби от предходни години и просрочени задължения към 31 декември 2007 г.

Реализираните приходи за 2007 г. са 32 687 хил. лв. В сравнение с предходната година те са със 100 000 лв. или с 0,31% повече. Извършените разходи са в размер на 32 526 хил. лв., а нетната печалба е 161 хил. лв. „Напоителни системи” ЕАД не е изложено на валутен риск, защото всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи – парични средства и вземания от клиенти. Паричните средства и разплащателните операции са съсредоточени в една обслужваща банка със стабилна ликвидност и може да се счита, че не е налице риск. Към 31 декември 2007 г. вземанията от клиенти са в размер на 7 120 хил. лв., като от тях 5 624 хил. лв. са със срок на забава повече от една година. За всички свои вземания дружеството е завело съдебни дела. Освен това, то провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност за финансиране на стопанската си дейност, като разполага с достатъчно собствени средства и не ползва привлечени кредитни ресурси.

„Напоителни системи” ЕАД е най-голямото еднолично акционерно дружество в системата на Министерството на земеделието и храните и е структурирано в 21 клона в страната. Предметът му на дейност е стопанисване, експлоатация, ремонт, поддържане, разширяване, инвестиране, проучване и проектиране, научно-изследователска, развойна и инженерингова дейност за комплексно използване на хидромелиоративния фонд; доставка и продажба на вода за напояване и промишлено водоснабдяване; мелиоративно и селскостопанско строителство; отдаване под наем на хидротехнически съоръжения и сгради, експлоатация и поддържане на хидромелиоративния фонд. Дружеството е с регистриран капитал 21 106 727 лв. Бъдещото му развитие е свързано с неговото преструктуриране, за което има подготвена концепция.

В доклада на министър Петър Мутафчиев за финансовото състояние на дружествата в сектор транспорт се посочва, че БДЖ ЕАД е приключило 2007 г. с положителен финансов резултат – печалба от 24 126 хил. лв., при загуби за 2006 г. от 29 934 хил. лв. НК „Железопътна инфраструктура” отчита загуба от 70 978 хил. лв. Приходите са нараснали с 39 116 хил. лв. или с 16,48%. Реализирани са по-малко приходи от инфраструктурни такси и други постъпления от неоперативни активи, но се повишават приходите от други услуги.

Летищата София, Пловдив и Горна Оряховица отчитат нарастване на общите приходи с 14,74 на сто спрямо 2006 г. Общите разходи са се увеличени с 41,57%. Счетоводната печалба е 24 596 хил. лв. Печалбата на „Летище София” през м. г. е 24 294 хил. лв. За укрепване на пазарните позиции дружеството е набелязало конкретни действия, изразяващи се в създаване на благоприятна логистична среда за увеличение на трафика, създаване на конкурентоспособна ценова среда, нови бизнес продукти в специфични пазарни ниши и др.

В отчета се посочва, че пристанищата Варна, Бургас и Видин и комплексите Русе и Лом присъстват активно на пазара на пристанищните услуги, използвайки конкурентните си предимства за запазване на постигнатите пазарни позиции и за привличане на нови товари и клиенти. За нарастване търсенето на пристанищни услуги съществено влияние оказва и развитието на икономиката, увеличаването на вноса а износа. През 2007 г. се запазва тенденцията за увеличаване на контейнерните товари в морските пристанища.

През м. г. се отчита намаление на общите приходи от 10 321 хил. лв. или 9,95 на сто. Разходите са нараснали с 1 470 хил. лв. или 1,58%. Обработените товари са намалели с 18,6% като най-голям е спадът в пристанищен комплекс Русе – 26,53%. Ръст на товарооборота има в пристанищен комплекс Лом и пристанище Видин. През 2007 г. комплексите в Русе, Лом и Видин отчитат повишение на счетоводната печалба общо с 10,3 на сто, докато пристанищата Варна и Бургас приключват годината със загуба.

Общите приходи на ДП „Пристанищна инфраструктура” през м. г. са 26 793 хил. лв., което е ръст от 3% спрямо 2006 г. Разходите на дружеството са 26 610 хил. лв. Те се увеличават с 3,64 на сто спрямо предходната година. Повишението се дължи основно на отчетеното нарастване на разходите за амортизации с 2 022 хил. лв.

„Параходство Български морски флот” през 2007 г. е реализирало приходи от 455 127 хил. лв., което е с близо 3% повече от предходната година. Дружеството отчита нарастване на общите разходи от 13,29 на сто.

Приходи от 42 884 хил. лв., което е с 67% повече от 2006 г. е постигнало м. г., ДП „Транспортно строителство и възстановяване”. Те са от изпълнението на строително монтажни работи в железопътното строителство. Отчетените разходи нарастват с 29 на сто спрямо 2006 г. Печалбата на дружеството е 3 521 хил. лв. Сериозно влияние върху положителния финансов резултат оказва продажбата на дълготрайни материални активи – 7 907 хил. лв.

Консолидираните приходи през 2007 г. на БТК са 1,2 млрд. лв., което е с 15 млн. лв. повече от предходната година. Постъпленията от телефонни услуги (изходящ трафик, месечен наем и инсталационни такси) намаляват с 4,2% спрямо 2006 г. Приходите от наети линии интеркънект се повишават с 0,3 на сто. В сравнение с 2006 г. постъпленията от продажби намаляват с 2%. В доклада се посочва още, че пазарът на телекомуникационни услуги у нас продължава да бъде много конкурентен, което налага приоритетно развитие на мобилния бизнес и услугите за предаване на данни. Според анализа, растящият брой на клиентите на Вивател ще продължи да компенсира намаляването на абонатите на фиксирани услуги.

5479 полета е реализирала през м. г. авиокомпания „България Ер” АД, което е с 1,4 на сто повече от 2006 г. Постъпленията от полети са 204 567 хил. лв. В структурата на приходите най-голям относителен дял имат редовните международни линии – 78,43%. Следват тези от чартър пътници и вътрешни линии. Общите разходи през 2007 г. намаляват с 11,5% спрямо 2006 г.

Енергийните търговски дружества със 100% държавно участие приключват 2007 г. с положителен финансов резултат от 219 761 хил. лв., се посочва в доклада на министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров. Спрямо 2006 г. финансовите резултати в стойностно изражение нарастват със 136 853 хил. лв. За подобряване на този показател голямо влияние оказва групата на газоснабдяването – „Булгаргаз холдинг” ЕАД и дъщерните му предприятия. Нарастването на финансовия резултат при тях е със 135 842 хил. лв.

Общо пасивите на енергийните дружества са 2 786 130 хил. лв. Спрямо 2006 г. те се повишават с 21,81%. Това се дължи на увеличената дългосрочна кредитна задлъжнялост на търговските дружества НЕК, „ТЕЦ Марица изток 2”, „Булгаргаз” и „Мини Марица изток”.

НЕК завършва 2007 г. с печалба от 41 479 хил. лв., което е с 54 хил. лв. повече от предходната година. Пасивите са 1 260 258 хил. лв., главно банкови заеми. Спрямо 2006 г. те се повишават с 395 905 хил. лв. Печалбата за АЕЦ „Козлодуй” е 4 044 хил. лв., което е със 72,97% или 1 706 хил. лв. повече от 2006 г.

„Булгартабак холдинг” приключва 2007 г. с печалба преди данъчно облагане от 13 219 хил. лв., което е с 62% по-малко от 2006 г. Намалението е в резултат на понижените приходи, по-малкия размер на дивидентите от дъщерните дружества, увеличението на разходите за реклама и т. н. През м. г. е извършено преструктуриране на холдинговата структура, като са продадени акциите в „Гоце Делчев табак” АД, „Дупница табак” АД, „Сандански БТ” АД и „Смолян табак” АД. От извършените продажби е реализиран нетен доход от 4 956 хил. лв. От продажбата на 2 дъщерни дружества „Пловдив Юрий Гагарин БТ” АД и „Пазарджик БТ” АД през 2006 г. е реализиран нетен доход от 35 682 хил. лв. /БЛИЦ