Докладът на назначените от Българска народна банка квестори показва, че Корпоративна търговска банка е стабилна и в добро здраве. Това коментираха отстранените изпълнителни директори на поставената под надзор банка в специално писмо до медиите.
Вчера БНБ публикува данни, според които лошите кредити в банката с мажоритарен собственик Цветан Василев са под 10 процента &ndash; около 498 млн. лева.<br /> <br /> &bdquo;Голословните твърдения на някои медии за лоши кредити за милиарди левове и несъвместими с добрата банкова практика процедури и действия на мениджмънта, които бяха услужливо тиражирани от отговорни длъжностни лица, без да разполагат с никакви факти и доказателства, се опровергават категорично&rdquo;, коментират от КТБ. Те допълват, че искането банката да бъде поставена под надзор е било с цел тя да бъде подпомогната, а не да се спира цялото й функциониране.<br /> <br /> Шефовете на КТБ отричат твърдението на БНБ, че вътрешните правила на банката по отношение на обезценката на кредитните експозиции не съответстват на стандартите. В позицията си те питат защо банковият надзор, КФН (която упражнява надзор над публичните дружества) и международните рейтингови агенции не са излезли с подобна констатация.<br /> <br /> <strong>Вижте пълния текст на писмото: </strong><br /> <br /> Обръщение на временно отстраненото Ръководство на КТБ АД по повод на доклада на квесторите <p>Ръководството на КТБ АД в лицето на отстранените изпълнителни директори с удовлетворение посрещна публикуването на доклада на квесторите, назначени от БНБ. Удовлетворението се дължи най-вече на това, че публикуваните факти опровергават широко тиражираните от някои медии и отговорни длъжностни лица информации, които не отговарят на фактите, и целят единствено създаване на негативен имидж на КТБ АД и нейния мениджмънт.</p> <p>Радваме се, че след известно забавяне най-после започват да се прилагат законовите разпоредби. Очакваме загубата на ценно време да бъде компенсирана чрез спешни действия на квесторите и наетите от тях лица, както и от страна на Централната банка.</p> <p>Предизвиканата от външни фактори паника сред вложителите и последвалата я ликвидна криза, при невъзможност да получим адекватна подкрепа, доведе закономерно до нашето искане КТБ АД да бъде поставена под специален надзор. С това ние целяхме единствено банката да бъде подпомогната в рамките на законовата процедура, без да бъде спирана изцяло нейната дейност и без да бъдат съществено засегнати интересите на нейните клиенти.</p> <p>Наложените от БНБ крайни мерки не спомогнаха за постигане на тези цели и започването на истинска оздравителна програма. Забраната за спиране на всички банкови операции, отстраняването на ръководството и другите подобни мерки се предприемат по преценка на БНБ и не са задължителни. Предприемането им доведе до блокирането на банковата дейност и напълно логичното натрупване на загуби, което се вижда в представения от БНБ доклад.</p> <p>Във връзка с направените от квесторите констатации считаме, че са необходими и някои уточнения. Не искаме да вземаме отношение по описаните в доклада мерки, макар че не намираме пряката им връзка с декларираната от БНБ цел за оздравяване на банката. Не можем да отминем обаче коментарите по кредитната ни политика.</p> <p>До поставянето на банката под специален надзор кредитният портфейл беше с изключително високо качество - при прилагане на консервативна кредитна политика и индивидуален подход при изграждане на схемите на финансиране, при най-тесни връзки с клиентите и превантивни действия при обслужването на задълженията.</p> <p>Обратно на необоснованото твърдение на БНБ, в своите правила и политики, регламентиращи оценката на кредитния риск в своите експозиции, КТБ АД е заложила и прилага стриктно разпоредбите на МСС 39. Действащите политики са в пълно съответствие и с регулаторните изисквания, наложени от БНБ. Годишните, както и междинните финансови отчети (полугодишни) до този момент винаги са били обект на задължителен независим финансов одит от специализирано одиторско предприятие. Те са съставяни в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане,изготвени от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз.</p> <p>Съвсем логично, във връзка с твърдението на БНБ, че съществуващите в КТБ АД процедури за прилагане на вътрешните правила на банката по отношение на обезценката на кредитните експозиции не осигуряват пълно съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане, възникват следните въпроси:</p> <p>&middot;&nbsp;&nbsp; Защо до този момент няма подобни констатации от надзорните инспекции, осъществявани от Банков надзор?</p> <p>&middot;&nbsp;&nbsp; Защо Комисията за финансов надзор не забелязва това несъответствие, при положение че упражнява финансов надзор върху публичните дружества и КТБ АД отчита пред нея своята финансова информация в края на всяко тримесечие?</p> <p>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Защо международните рейтинговите агенции, които оценяват банката ежегодно, не констатират несъответствие?</p> <p>Отговорът се налага сам и явно не касае вътрешно-банкови факти и процеси.</p> <p>&nbsp;</p> <p>След като БНБ категорично твърди, че съществуващите в КТБ АД процедури за прилагане на вътрешните правила на банката по отношение на обезценката на кредитните експозиции не осигуряват пълно съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане, възникват следните въпроси:</p> <p>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Защо до този момент няма подобни констатации от надзорните инспекции, осъществявани от Банков надзор?</p> <p>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Защо Комисията за финансов надзор не забелязва това несъответствие, при положение че упражнява финансов надзор върху публичните дружества и КТБ АД отчита пред нея своята финансова информация в края на всяко тримесечие?</p> <p>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Защо международните рейтинговите агенции, които оценяват банката ежегодно, не констатират несъответствие?</p> <p>Влошаването на кредитния портфейл се наблюдава едва след налагането на ограничителните мерки от БНБ. То се дължи конкретно на следните обстоятелства:</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Огромна част от кредитите са предоставени под формата на кредитни линии и овърдрафти с многократно усвояване и погасяване. Други са с дълъг период на усвояване. Неразрешаването да се усвоява след 20.06.2014 г. води до изкуствено влошаване на състоянието на кредитополучателите и блокиране на тяхната дейност.</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; От момента на поставяне на КТБ под специален надзор служителите в Управление &bdquo;Кредитиране&rdquo; са ангажирани със задачи не само от квесторите, но и от одиторите, служители на банков надзор и Софийска градска прокуратура. Повечето от тези задачи са несвойствени и нямат пряко отношение към кредитната дейност, поради което те не могат да осъществяват служебните си задължения по оперативно обслужване на кредитните сделки.</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Наложените ограничения са толкова крайни, че БНБ не допусна и вътрешен сетълмент (прехвърляне на средства от една сметка в друга в рамките на КТБ). По този начин трети лица не могат да погасяват задълженията на кредитополучателите със средствата си в банката. Така например, износителите не могат да се разплатят с поддоставчици, имащи заеми от банката, въпреки че средствата са по сметки в самата банка. Подадени са искания за прихващане на задължения от наличности в банката срещу вземания на самата банка. Исканията на тези клиенти не са разглеждани изобщо. Прави впечатление, че квесторите тепърва ще &bdquo;анализират и систематизират&rdquo; случаи, чиито решения са в техните компетенции, както и ще питат БНБ за разрешение на случаи, които изискват единствено прилагане на закона. През това време клиентите се ощетяват, като им се начисляват лихви за просрочие и в резултат същите ще бъдат вписани в ЦКР като неизправни длъжници. Откъде ще получат нови средства, при условие че банките не отпускат кредити на неизправни длъжници?!</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; В резултат от консервативната кредитна политика и силно централизираната организация на кредитната дейност, качеството на кредитния портфейл беше на изключително добро ниво до въвеждането на специален надзор, което е потвърдено и от данните в доклада на квесторите. Това качество на портфейла е поддържано дълги години и поради това никога досега не се е налагало да се създава специална &bdquo;структура по управление на влошени или лоши кредити&rdquo;. Нещо повече, добрата организация и структуриране на дейността по мониторинг на отпуснатите кредити винаги е позволявала превантивно да се управляват потенциалните рискове, доказателство за което е фактът, че влошаването се наблюдава едва в периода на квестурата. Причините се коренят в неестественото прекъсване на производствения процес на КТБ, в силно нарушената комуникация с кредитополучателите и липсата на конструктивен подход от страна на централната банка за решаване на повдигнатите от страна на клиентите и служителите проблеми.</p> <p>&nbsp;Изводите, които се налагат от публикувания доклад на квесторите, са следните:</p> <p>&nbsp;Докладът за пореден път доказва, че КТБ АД е една изключително здрава и стабилна институция. Това твърдение се илюстрира с цитираните в доклада финансови резултати и ниво на капиталова адекватност.</p> <ol type="1" start="1"> <li>Голословните твърдения на някои медии за лоши кредити за милиарди левове и несъвместими с добрата банкова практика процедури и действия на мениджмънта, които бяха услужливо тиражирани от отговорни длъжностни лица, без да разполагат с никакви факти и доказателства, се опровергават категорично. Докладът доказва, че тези твърдения са безпочвени и тенденциозни.</li> <li>Вместо да се приложи действащият закон, институциите бездействаха месец и половина. Докладът и мерките, препоръчани от БНБ, илюстрират не само това бездействие, но и постепенното спиране на функции, отнемането на правомощия, замирането на цялостната дейност на банката.</li> </ol> <p>А всъщност инициативата на ръководството на банката за поставянето й под специален надзор, както и духът и буквата на закона са, че това е специална оздравителна процедура.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:BG">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} </style> <![endif]-->