"Булгаргаз" предлага на КЕВР да утвърди през април цената на природния газ да бъде по-евтина с 40% или с 17,83 лв./MWh.

В съответствие с изискванията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за м. април 2020 г., в размер 26,21 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ и за лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия (ЗЕ, чл. 30, ал. 1, т.7).

В сравнение с утвърдената за първото тримесечие на 2020 г. цена (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), предложената от "Булгаргаз" ЕАД цена за м. април 2020 г. е по-ниска с 40,49% или с 17,83 лв./MWh.

Намалението на цената се дължи на успешно приключилите преговори на “Булгаргаз” ЕАД с ООО “Газпром eкспорт” за предоговаряне на механизма на ценообразуване на доставната цена на природния газ за България.

На 02.03.2020 г. “Булгаргаз” ЕАД и ООО “Газпром eкспорт” подписаха Допълнение към Договора за доставка на природен газ, с което беше договорен новият механизъм за ценообразуване на доставната цена по хибридна формула, включваща петролна компонента и хъбова индексация, която е преобладаваща във формулата.

Преговорите между двете компании за преразглеждане на цената се проведоха при условията на „механизма за преразглеждане на цена“, заложен в Ангажиментите, поети от ООО “Газпром eкспорт” пред Европейската Комисия по дело АТ.39816 - Газови доставки нагоре по веригата в Централна и Източна Европа.

Допълнението влиза в сила, считано от 01.03.2020 г., като ценообразуването занапред ще е на месечна база.

Съгласно Допълнението и Ангажиментите, поети от ООО “Газпром eкспорт” пред Европейската Комисия, новата ценообразуваща формула се прилага ретроактивно, считано от 05.08.2019 г. - датата, на която “Булгаргаз” ЕАД изпрати на ООО “Газпром eкспорт” искането за преразглеждане на цената на газа.

Прилагането на новия ценови механизъм ще доведе до разлики в доставните цени по месеци за периода 05.08.2019 г. – 29.02.2020 г., както и до формиране на сума за този период, която ООО “Газпром eкспорт” ще възстанови на “Булгаргаз” ЕАД.

„Булгаргаз“ ЕАД предприе съответните действия пред КЕВР, с цел регулиране и уреждане на отношенията между Обществения доставчик и неговите клиенти за периода до 31.03.2020 г., във връзка със сключеното с ООО „Газпром eкспорт“ Допълнение към Договор за доставка на природен газ.