Президентът Росен Плевнелиев обяви своята номинация за член на Управителния съвет на Българска народна банка. Държавният глава ще назначи на длъжността доц. д-р Лена Русенова.
На страницата на президентската институция е публикувана биографията на доц. д-р Лена Минкова Русенова. Тя е дългогодишен преподавател в катедра &ldquo;Финанси&rdquo; на Университета за национално и световно стопанство. От 1991 г. преподава дисциплините &bdquo;Парична теория и парична политика&ldquo;, &bdquo;Европейска парична и финансова интеграция и &bdquo;Европейски икономически и паричен съюз&ldquo; в специалност &quot;Финанси&quot; и &quot;Международни икономически отношения&quot; в УНСС. Ръководи и участва в редица изследователски проекти. Била е член на Специализирания научен съвет по Финанси, счетоводство и контрол при ВАК и заместник-ректор във Висшето училище по застраховане и финанси в София.<br /> <br /> През 1996-1997 г. Лена Русенова е главен икономист и член на Управителния съвет на Българска народна банка. Участва в изработването и провеждането на паричната политика на БНБ, както и в преговорите с МВФ, Световната банка и три български правителства по време на финансовата криза в същия период. Работи върху изготвянето на новия Закон за БНБ (1997 г.) и въвеждането на Паричния съвет в България. През 1998 г. и 1999 г. отговаря за изследванията и дейността на Мисията на Световна банка в България в областта на макроикономическата и финансова политики.<br /> <br /> От 2000 г. до 2005 г. е главен икономист към Европейския институт в София. От 2006 г. до 2012 г. Русенова е главен икономист и програмен директор в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.<br /> <br /> От 2007 до 2012 г. е член на Икономическия и социален съвет, а от 2008 г. е член на Европейския икономически и социален комитет в Брюксел. Като член на Бюрото на секция &ldquo;Европейски икономически и монетарен съюз&rdquo; и член на секция &ldquo;Единен пазар&ldquo;, Русенова участва в изготвянето на становищата на Комитета по проблемите на новите финансови регулации, съвременната финансова криза, Банковия съюз, Единния надзорен механизъм, Единния механизъм за преобразуване на банки, Европейския икономически и паричен съюз и други. Докладчик е на становища върху предложенията на Европейската комисия относно Фондовете за преобразуване на проблемни банки, Европейската рамка за управление на кризи във финансовия сектор, Директивата за възстановяване и преструктуриране на банки.<br /> <br /> До декември 2013 г. е председател на Управителния съвет на Българо-американската комисия за образователен обмен &bdquo;Фулбрайт&rdquo; в София. Председател е на Настоятелството на Института за икономическа политика.<br /> <br /> Лена Русенова е магистър по икономика от Московски държавен университет &ldquo;Ломоносов&rdquo; в Русия, доктор по икономика с докторска дисертация върху монетаристката концепция за инфлацията и антиинфлационната политика. Специализира в Университета &ldquo;Джордж Мейсън&rdquo; в САЩ със стипендия &bdquo;Фулбрайт&ldquo;. Има специализации в Stanford University, Wharton Business School, University of Pennsylvania, Английската банка, МВФ и Световната банка по проблемите на паричната политика, финансовото управление на търговските банки, международните инвестиции, реформите във финансовия сектор, новите методи и политики в областта на макроикономическото управление и икономическия растеж и други. Владее английски и руски език.<br /> <br /> Мотивите на държавния глава да номиниран доц. д-р Лена Русенова за член на Управителния съвет на БНБ са нейната професионална квалификация и богат управленски опит, придобити на отговорни постове в национални и международни финансови институции в ключови моменти от най-новата история на страната. Нейните професионални качества и опит са гаранция за ценна експертиза, необходима при вземането на решения при транспонирането на най-новите директиви на Европейския съюз в областта на банковия сектор и хармонизирането на политиката на страната с политиката на Съюза относно регулирането на финансовите пазари.<br /> <br /> За номинацията на Лена Русенова за член на Управителния съвет на БНБ е уведомен Управителят на БНБ Иван Искров. Шестгодишният мандат на новия член на Управителния съвет на БНБ ще започне на 12 юни 2014 година.<br /> <br /> <br />