• Печалбата след данъци с ръст от 155% или два и половина пъти спрямо същия период на миналата година • Клиентите се увеличават с близо 30 000 на годишна база до 737 750
Райфайзенбанк (България) ЕАД отчита печалба след данъци в размер на 33.6 млн. лева за първото тримесечие на 2011 г., спрямо 13.2 млн. лева през същия период на 2010 г., което представлява ръст от 155% на годишна база.<br /> <br /> Към 31 март на 2011 г. оперативните приходи на Райфайзенбанк възлизат на 90.9 млн. лева, в сравнение с 88.8 млн. лева през същия период на миналата година, а оперативните разходи отчитат минимален ръст до 45.4 млн. лева (първо тримесечие на 2010 г.: 43.8 млн. лева). По този начин оперативният резултат на банката към 31 март 2011 г. остава почти непроменен спрямо същия период на миналата година &ndash; 45.5 млн. лева (първо тримесечие на 2010 г.: 45 млн. лева).<br /> <br /> Към 31 март 2011 г. активите на Райфайзенбанк възлизат на 6.36 млрд. лева, в сравнение с 6.8 млрд. лева година по-рано, а кредитният портфейл достига 4.69 млрд. лв. спрямо 4.64 млрд. лв. в края на първото тримесечие на 2010 г. Към 31 март 2011 г. депозитната база възлиза на 4.04 млрд. лв. в сравнение с 4.46 млрд. лв. през същия период на миналата година. <br /> <br /> През първото тримесечие на 2011 г. банката задели 8.2 млн. лв. провизии, като към 31 март 2011 г. те достигат 261.6 млн. лева. <br /> <br /> &ldquo;Райфайзен отчита два и половина пъти увеличаване на печалбата след данъци в сравнение със същия период на миналата година, благодарение на подобрената ефективност и управление на проблемните експозиции&rdquo;, коментира Момчил Андреев, Председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк. &ldquo;Процентът на просрочените кредити на банката се задържа на нива значително под средните за банковата система.От януари Райфайзен намали цената на ресурса по действащите кредити за граждани и фирми, което подпомогна клиентите ни в трудните за тях зимни месеци. Икономическото възстановяване по линия на износа е факт. През изминалото тримесечие отчетохме нарастващо търсене на нови кредити включително и инвестиционни при по-големите фирми и в по-малка степен при микрофирмите и гражданите. Предварителните окуражаващи данни за туристическия сезон и прогнозите за добра реколта в селското стопанство, ако се реализират, ще допринесат за увеличаването на заетостта и доходите на част от населението&rdquo;, допълни той.<br /> <br /> 19% капиталова адекватност при изискуем минимум от 12%<br /> <br /> Към 31 март 2011 г. капиталовата база на Райфайзенбанк възлезе на 893.9 млн. лева, а общата капиталова адекватност достигна 19%, значително над изискуемия минимум според Наредба 8 на БНБ от 12%. <br /> Увеличение на клиентите с близо 30 000 на годишна база <br /> Райфайзенбанк продължи да увеличава клиентската си база и през първото тримесечие на 2011 г., като към 31 март 2011 г. броят на клиентите &ndash; физически лица и фирми, възлезе на 737 750, спрямо 708 110 година по-рано, което представлява ръст от 4% на годишна база.<br /> <br /> 601 млн. евро външно финансиране<br /> <br /> Към 31 март 2011 г. общият размер на привлечените от Райфайзенбанк средства възлиза на 601 млн. евро, от които 294 млн. евро кредитни линии и гаранционни споразумения с международни финансови институции като Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската Инвестиционна Банка , Европейския инвестиционен фонд, КфВ, Европейския Фонд за Югоизточна Европа и други. <br /> <br /> През първото тримесечие на 2011 г. Райфайзенбанк и Националният Гаранционен Фонд подписаха ново Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити и банкови гаранции в размер общо на 40 млн.лв. Целта на Гаранционната схема е да подпомогне развитието на малките и средни предприятия със стартиращ и съществуващ бизнес в България, като се улесни достъпа им до финансиране при отпускането на инвестиционни и оборотни кредити.<br /> <br /> <u><strong>Групата Райфайзен България <br /> </strong></u><br /> <strong>Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД<br /> </strong>Към 31 март 2011 г. нетната стойност на активите на договорните фондове, които Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД организира и управлява, достигна 152.65 млн. лева, с което затвърди лидерската си позиция сред управляващите дружества у нас, достигайки пазарен дял от 31.34%. Освен шест местни фонда, Райфайзен Асет Мениджмънт предлага и 13 чуждестранни схеми на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена.<br /> <br /> <strong>Райфайзен Лизинг България ООД<br /> </strong>Към 31 март 2011 г. активите на Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД възлязоха на 321 млн. лв., а лизинговият портфейл на двете дружества към 31 март 2011 г. достигна 290 млн. лв. Според статистиката на БНБ и данни от Българската асоциация за лизинг, към 31 март 2011 г. Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД имат пазарен дял от 7.60%.<br /> <br /> <strong>Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД<br /> </strong>Дъщерното дружество на Райфайзенбанк - Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД се наложи като един от лидерите на пазара на застрахователните посредници, като предлага на клиентите си застрахователни продукти на 15 компании. <br /> <br /> <strong>Райфайзен Имоти ЕООД<br /> </strong>За първото тримесечие на 2011 г. Райфайзен Имоти ЕООД отчете ръст в броя на сделките за покупко-продажба на жилища от 16%, в сравнение със същия период за 2010 г. Компанията осъществява дейността си чрез офиси в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Плевен, като освен посредническите услуги по сделки с недвижими имоти, предлага и инвестиционно и проектно консултиране, пазарни проучвания и анализи.<br /> <br /> <strong>Райфайзен Факторинг ЕООД<br /> </strong>Райфайзенбанк, чрез Райфайзен Факторинг ЕООД предлага финансиране на отложено плащане по търговски договори и събиране на търговски вземания, финансови и бизнес консултации, гъвкави и модерни схеми на финансиране и разплащане, както и международен факторинг.