Към 30 септември 2011 г. активите на Райфайзенбанк възлизат на 6.45 млрд. лева, в сравнение с 6.36 млрд. лева година по-рано, а кредитният портфейл достига 4.95 млрд. лв. спрямо 4.60 млрд. лв. в края на деветмесечието на 2010 г., което представлява ръст от 7.5% на годишна база – изпреварващо спрямо банковия сектор.
&nbsp;Депозитите също отбелязват устойчив растеж от 7.9%, като към 30 септември 2011 г. депозитната база възлиза на 4.24 млрд. лв., в сравнение с 3.93 млрд. лв. през същия период на миналата година. За деветте месеца на 2011 г. нетният резултат от комисиони се увеличи със 7.6% до 42.4 млн.лв., като комисионите от кредитиране отбелязват ръст от 69% спрямо същия период на миналата година, в резултат на новоотпуснатите кредити за периода януари-септември 2011 г. <br /> <br /> &laquo;Устойчивият ръст на кредитите и депозитите от началото на годината е показателен за активността на банката във всички сегменти, а новите 35 000 клиенти са доказателство, че бизнес моделът ни работи добре и в условията на криза&raquo;, коментира Момчил Андреев, Председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк. &laquo;Райфайзенбанк продължава да е един от основните партньори на международните финансови институции в България. От началото на годината договорихме нови 135 млн. евро кредитни линии от тях и от Националния гаранционен фонд&rdquo;, допълни той. <br /> <br /> <strong>18% капиталова адекватност при изискуем минимум от 12%<br /> </strong><br /> Към 30 септември 2011 г. капиталовата база на Райфайзенбанк възлезе на 879.2 млн. лева, а общата капиталова адекватност достигна 18%, значително над изискуемия минимум според Наредба 8 на БНБ от 12%. <br /> <br /> <strong>Увеличение на клиентите с над 35 000 на годишна база <br /> <br /> </strong>Райфайзенбанк продължи да увеличава клиентската си база и през деветте месеца на 2011 г., като към 30 септември 2011 г. броят на клиентите &ndash; физически лица и фирми, възлезе на 757 700, спрямо 722 487 година по-рано, което представлява увеличение с 35 200 клиенти на годишна база (ръст от близо 5%). Броят на служителите през отчетния период се увеличи със 100 души и достигна 3576 служители. <br /> <br /> <strong>Ръст във възвращаемостта на капитала след данъци от 2.7 процентни пункта на годишна база до 8.6%<br /> <br /> </strong>Към 30 септември 2011 г. възвращаемостта на капитала след данъчно облагане възлезе на 8.6%, което представлява ръст от 2.7 процентни пункта спрямо същия период на миналата година (деветмесечието на 2010 г.: 5.9%). Възвращаемостта на активите след данъци също бележи ръст като към 30 септември 2011 г. достигна 1.2% спрямо 0.8% година по-рано. <br /> <br /> <strong>6 нови кредитни линии и гаранционни споразумения с международни финансови институции и Националния гаранционен фонд за 134.73 млн. евро <br /> <br /> </strong>За периода януари &ndash; септември 2011 г. Райфайзенбанк подписа 4 нови кредитни линии и гаранционни споразумения с международни финансови институции и Националния гаранционен фонд (НГФ), част от Българската банка за развитие. В допълнение на това, Райфайзен Лизинг България подписа нови две кредитни линии с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Банката за развитие към Съвета на Европа (БРСЕ) за финансиране на лизингови сделки на малкия и среден бизнес за общо 40 млн. евро. По този начин общата сума на договореното финансиране от Групата Райфайзен в България възлезе на 134.73 млн. евро.<br /> <br /> През първото тримесечие на 2011 г. Райфайзенбанк и Националният Гаранционен Фонд подписаха Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити и банкови гаранции в размер общо на 40 млн.лв., чиято цел е да подпомогне развитието на малките и средни предприятия със стартиращ и съществуващ бизнес в България. През юли Райфайзенбанк подписа с ЕБВР договор за финансиране по програмата REECL за кредитиране на енергийната ефективност в дома. Това е второто поред кредитно споразумение между двете банки по програмата. Същият месец Банката сключи гаранционно споразумение по инциативата JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за малки и средни предприятия) с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), част от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). С подписването на споразумението Банката ще осигури финансиране при преференциални условия на малки и средни предприятия в цялата страна. В допълнение на това, през август Националният гаранционен фонд (НГФ) и Райфайзенбанк подписаха ново споразумение за гарантиране на портфейл от кредити и банкови гаранции, чиято цел е да подпомогне развитието на малките и средни предприятия в сектор &quot;Рибарство&quot;.<br /> Към 30 септември 2011 г. общият размер на привлечените от Райфайзенбанк дългосрочни средства възлиза на 631 млн. евро, от които 348 млн. евро кредитни линии и гаранционни споразумения с международни финансови институции като Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската Инвестиционна Банка, Европейския инвестиционен фонд, КфВ, Европейския Фонд за Югоизточна Европа и др<br /> <br />