Съветът на директорите на Български енергиен холдинг ЕАД е решил да освободи двама от членовете на СД на „Мини Марица Изток” ЕАД без освобождаване от отговорност - Иван Марков и Гочо Христов, досегашни изпълнителни директори на минното дружество, съобщиха от там. Решението е взето на основата на изводите от финансовия одит на дружеството, назначен преди два месеца.
Според заключенията на доклада&nbsp;оперативното ръководство на &bdquo;Мини Марица Изток&rdquo; ЕАД е допуснало сериозни злоупотреби и нарушения на финансовата дисциплина, липса на контрол при планиране и изразходване на финансови средства на дружеството, както и липса на контрол при провеждане и финализиране на процедури по ЗОП за доставки на активи и услуги. <br /> <br /> Печалбата на &bdquo;Мини Марица Изток&rdquo; ЕАД е силно занижена, като голяма част от направените разходи не кореспондират с основните цели и приоритети в дейността на дружеството, а именно увеличаване на производството и създаване на добавена стойност.<br /> <br /> Спешно е избран за нов член на борда Тодор Тодоров, който е финансов директор на ТЕЦ &bdquo;Марица Изток 2&rdquo; ЕАД.<br /> <br /> За да се изяснят причините за недобрите финансови резултати на Националната електрическа компания и за да се подобри финасовата дисциплина, БЕХ&nbsp;назначава вътрешен финасов одит в НЕК ЕАД. Комисията, която ще бъде назначена, трябва да приключи одита до 31 август 2009 г. и да представи доклад с анализ на фактическото финансово състояние на НЕК ЕАД, както и предложения за оптимизиране на разходите на дружеството.<br /> <br /> СД на БЕХ ЕАД е приел решение да бъде прекратено започването на&nbsp;всички процедури за покупка на суровини, материали и стоки, и ползване на услуги, включително и такива по Закона за обществените поръчки, освен в случаите на неотложна необходимост -&nbsp;за гарантиране сигурността на доставките и безопасността на производството. <br /> <br /> Прекратява се извършването на сделки за разпореждане с дълготрайни материални активи на дружествата, сключването на договори за кредит, заем, залог и/или ипотека, освен в изключително важни случаи, или договори с европейски институции, съобщават още от енергийния холдинг. /БЛИЦ