Правителството предлага промени в Закона за търговския регистър, с които в българското законодателството се изпълняват изискванията на Директива 2012/17/ЕС относно взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.
Създаването на европейска централна платформа ще позволи предаването на информация от всеки един от регистрите на държава- членка до компетентните регистри на друга държава- членка в стандартен формат за съобщения и съответната езикова версия.<br /> <br /> Свързването на търговските регистри ще улесни сътрудничеството между търговците, ще намали бариерите пред трансграничната стопанска дейност и ще редуцира административната тежест, особено за малките и средните предприятия, уточняват от МС. <br /> <br /> Дружествата ще имат по-лесен достъп до информация, съдържаща се в мрежата на търговските регистри. Така ще се увеличи прозрачността на единния пазар и ще се засили защитата на притежателите на акции и дялове.<br /> <br /> Въвеждането на системата за взаимно свързване на регистрите налага страните да предприемат необходимите мерки за адаптиране, като разработи интерфейс, който да свърже всеки регистър с централната платформа. <br /> <br /> Функцията по осъществяване на адаптирането на информационната система на Търговския регистър в съответствие с разпоредбите на директивата ще бъде възложено на Агенцията по вписванията. Тя ще осигури оперативната съвместимост на регистъра в рамките на системата за взаимно свързване на регистрите. <br /> <br /> Чрез нея Агенцията незабавно ще предоставя безплатна информация относно започването или прекратяването на производство по ликвидация на вписано в Търговския регистър дружество, обявяването му в несъстоятелност и относно заличаването му от регистъра. <br /> <br /> След вписване на дадено обстоятелство по Търговския закон, чрез системата тя уведомява за това регистрите, в които са вписани преобразуващите се дружества със седалище в друга държава- членка, съобщават още от МС. /БЛИЦ<br /> <br />