На проведено на 3 декември 2021 г. заседаниe Управителният съвет на БНБ определи капиталов буфер за системен риск в размер на 3% за всички банки, приложим за всички експозиции в Република България, съобщиха от БНБ.

Текущият преглед на вътрешноприсъщите за банковата система рискове и влиянието на външната среда показва запазване на дългосрочни макропруденциални и системни рискове в банковия сектор. 

Оценените рискове и фактори могат да имат усилващ ефект за потенциално негативно въздействие върху устойчивостта на банковата система, което обуславя запазване на натрупания капиталов резерв чрез потвърждаване на нивото и обхвата на буфера за системен риск, посочват още от централната банка.

От БНБ посочват, че оповестяването на решението се извършва след уведомлението до Европейския съвет за системен риск и компетентните и определените органи на съответните държави членки.

Решението на УС на БНБ е взето при спазване на заложените процедури за макропруденциални инструменти с Европейската централна банка съобразно регламент на Съвета на ЕС от 15 октомври 2013 година за възлагане на европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции.