В личните стопанства на физически лица ще могат да се гледат до 3 прасета, различни от свине майки и некастрирани нерези, 2 едри преживни животни и приплодите им до 12-месечна възраст, 10 дребни преживни с приплодите им до 9-месечна възраст, два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст, 10 възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо, 50 възрастни птици независимо от вида и 100 бройлера или подрастващи птици независимо от вида.

Това е записано в новите изисквания за по-висока биосигурност на такива обекти, съобщава "Монитор". 

Измененията и допълненията в Наредба 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти са обнародвани в последния брой на „Държавен вестник“.

Въвеждат се и редица нови мерки за биосигурност. Стопаните трябва да предприемат действия за дезинфекция, както и за ограничен контакт с хора и други животни.

В домашната кочина трябва да е осигурена поне по 1 кв. м площ за всяко животно. Място за отглеждане, използваните съоръжения и инвентар да са от материали, позволяващи цялостно и ефективно почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Определени са и размерите и на копанките за хранене и се въвежда задължително наличие на поилки.

Влизането на лицата до мястото за отглеждане на прасета за угояване и излизането да става с с работно облекло и обувки след преминаване през място за дезинфекция.

Около индустриалните свинеферми за ограничаване на всякакъв контакт с глигани се обособява буферна зона с отстояние не по-малко от 500 м от оградата на обекта до горски територии и обработваеми земеделски земи за добив на продукция или двойна ограда, състояща се от мрежа и електропастир или плътна ограда, която е метална или зидана.

Друга промяна е, че и при отглеждането на свине ще трябва да има обособени места и/или съоръжения за съхранение на фураж за изхранването им и те трябва да са покрити и заградени по начин,
осигуряващ защита от диви птици и гризачи.

Нови животновъдни обекти за отглеждане на свине във фамилна и индустриална ферма се изграждат при спазване на мерките за биосигурност и на разстояние не по-малко от 10 км от други обекти за отглеждане на свине във фамилна, индустриална ферма и заградена територия за отглеждане на космат дивеч, пише още в промените на наредбата. Същото условие за отдалеченост е предвидено и за обектите за отглеждане на птици.

С промените нормативния документ вече се изисква животновъдните ферми да разполагат не само достатъчно количество, а да са снабдени постоянно с вода за пиене от собствени и/или от обществени водоизточници, като при свине и птици, отглеждани във фамилни и индустриални ферми, се осигурява питейна вода.

На входа на всяка сграда за отглеждане на животните да има филтър за смяна на работното облекло, оборудван с вана за измиване и дезинфекция на обувките и съоръжение за дезинфекция на ръцете, пише още във влязлата в сила наредба.

За пунктовете за събиране на труповете на умрелите животни във фермите трябва да има изградена канализация или пречиствателно съоръжение за отпадните води от измиване и дезинфекция, ограден е по начин, непозволяващ достъп на други животни или хора. В предишния вариант на нормативния документ се разрешаваше наличието на септична яма вместо канализация.

За пасищата се въвежда изискване да имат ограда, която не позволява свободен достъп на хора и други животни, а също да има навес. Всяко отглеждано добиче там трябва да разполага поне с по 2 дка площ.