От следващата седмица ДФ „Земеделие” започва изплащането на средствата на изрядните проекти по Програма САПАРД. Националният ръководител на предприсъединителната програма вече одобри промените в правилниците за работа на отдел „Европейско финансиране" на агенцията.
Съгласно Постановление на МС № 74 от 30.03.2009 г., правителството даде съгласие ДФ „Земеделие” да разходва 100 млн. лв. за изплащане на изпълнените проекти по програма САПАРД.
Плащанията по подадените заявки ще се извършват в съответствие с акредитираните процедури за работа по Програма САПАРД. Проектите ще бъдат изплащани по реда на подаване на заявките в агенцията. Актуална информация за етапите на обработка на всеки проект ще бъде публикувана регулярно на интернет страницата на ДФ „Земеделие”.
Основен приоритет на ръководството на ДФ „Земеделие” – Агенция САПАРД е изграждането на организационна среда, която да не недопуска нередности.
В последните три месеца Агенция САПАРД взе под внимание всички препоръки на Генерална Дирекция „Земеделие” при разработването и извършването на съответните контроли с цел защита на финансовите интереси на Европейската общност и Република България. Препоръките бяха предоставени с писмо от 26 юни 2008 г. на генералния директор на Генерална дирекция „Земеделие” на Европейската комисия – господин Жан Люк Демарти. В следствие на това Агенция САПАРД разработи подробен План за действие /т. нар. Екшън план/, който беше предоставен на вниманието на Европейската комисия.
Допълнително разработените процедури в следствие на изпълнението на Плана за действие гарантират обективна оценка и дават достатъчна сигурност за предприетите мерки. По този начин е осигурена добра вътрешна контролна среда и максимална защита на финансовите интереси на Европейската общност. Предприетите действия са в съответствие с изискванията на националното и европейско законодателство и в пълна степен покриват препоръките, отправени от Европейската комисията. За които предприетите действия по съответния ред е уведомена Европейската комисия, съобщават от Министерството на земеделието и храните. /БЛИЦ