15% от всички интервюирани през 2010 година са твърдели, че мнението им за ромите е отрицателно и не общуват изобщо с тях. Българските младежи, които имат подобна позиция през юни 2013 г. възлизат вече на 23% от всички участвали в изследването млади хора. Това сочат резултатите от Национално представително проучване "Българската младеж 2013", направено от Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ)
Вторичният прочит на данните показва, като цяло, много различна картина на отношението към ромите в зависимост от населеното място, в което живеят интервюираните от НЦИОМ млади хора. Едва 27% от младите, които живеят в столицата приемат напълно ромите и общуват с тях, докато този дял сред младите, които живеят в селата е много висок-63% от тях декларират пълна толерантност по отношение на ромите.<br /> <br /> 51% от столичните младежи твърдят, че имат отрицателно отношение към ромите и не общуват с тях. Подобно твърдение е приемливо едва за 8% от живеещите в селата млади българи.<br /> <br /> Настоящото изследване на българската младеж през 2013 година показва, че най-толерантни са младите хора към хората с различни възгледи и към хората с начин на живот различен от техния.<br /> <br /> От данните се вижда известно свиване на предубежденията и нетолерантността към представителите на други раси и към психично болните хора. Едва 4% от младите у нас през 2013 година имат изградено негативно отношение към представителите на други раси, поради което избягват да общуват с тях.<br /> <br /> За последните три години крайно негативно настроените млади българи към психично болните са намалели от 55% на 37%. Това е една значима промяна, която е свързана с по-широко и масово огласяне на проблемите на психичноболните и по-голяма яснота за опасностите и заплахите, които те представляват.<br /> <br /> Проститутките, психично болните, наркоманите и заразените с вируса на СПИН като цяло продължават да провокират най-ниска декларативна толерантност от страна на младите хора у нас, въпреки, че пълното им отричане не е толкова драстично, както при религиозните фанатици и ромите. Освен това, що се отнася до проститутките, е регистрирана специфика в зависимост от профила на респондентите. Проститутките са много по-приемливи за образованите млади хора, както и за младежите, които живеят в столицата и в големите градове. Нетолерантност регистрираме спрямо проститутките главно сред живеещите в малките населени места и нискообразованите респонденти.<br /> <br /> Силно впечатление прави известното свиване на крайно негативните наласи сред младите хора що се отнася до заразените с вируса на СПИН. През 2010 година с тях са избягвали да общуват 38%, а сега отрицателно мнение към тези болни регистрираме сред 29%, които твърдят, че ги избягват.&nbsp;По-скоро отношението на младите към тези групи хора е назидателно и в резултат на принципно неприемане, отколкото конкретно осъдително както при религиозните фанатици и ромите.<br /> <br /> Малко над средната е толерантността към проститутките например единствено сред младите и образованите столичани.<br /> Докато лесбийките са в равна степен (макар и не висока) приемливи за младите мъже и жени, то гейовете пораждат доста по-изразителен негативизъм сред младите мъже, в сравнение с младите жени.<br /> <br /> Гейовете са три пъти по-добре приети от младите столичани в сравнение с младите жители на селата, докато лесбийките са два пъти по-добре приемани от столичната младеж, отколкото от селската.<br /> <br /> Изразително нараства нетърпимостта към религиозните фанатици сред младите хора. След 2010 г. се случиха няколко атентата, включително и един в България, които създадоха впечатление за непосредствена близост и обвързаност на религиозния фанатизъм с тероризма. Ето защо в регистрираните представи на младите хора по въпроса прозира не само пълно отхвърляне на мисълта за общуване с подобни хора, но и неподправен страх от феномен със световни измерения. 29% от младите хора през 2010 година са твърдели, че имат напълно отрицателно отношение към религиозните фанатици и не общуват с подобни хора.<br /> <br /> Процентът на крайно негативно настроените към религиозните фанатици е скочил двойно. 62% от интервюираните млади българи твърдят, че имат отрицателно отношение към религиозните фанатици и не общуват с тях.<br type="_moz" />