Днес ръководствата на „Български държавни железници” ЕАД и дъщерните дружества на железопътния превозвач („БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Тягов подвижен състав (локомотиви)” ЕООД) подписаха с ръководителите на синдикалните организации новите колективни трудови договори.
Работодатели и синдикати постигнаха съгласие по всички основни въпроси, свързани с необходимостта от прилагане на антикризисни мерки за оптимизиране на технологията на работа, изпълнение на бизнес-плановете на дъщерните дружества в съответствие с реалната производителност на труда и редуциране на разходите в условията на намален обем на превозите.
Изпълнителният директор на „Български държавни железници” ЕАД, Христо Монов, запозна ръководствата на синдикатите с резултатите от проведената вчера среща между министъра на труда и социалната политика, министъра на транспорта, изпълнителния директор на Агенцията по заетостта и ръководствата на „Български държавни железници” ЕАД и Национална компания „Железопътна инфраструктура”. Монов посочи, че възможностите за кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси” и програмите, предвидени в Националния план за действие по заетостта, на Министерство на труда и социалната политика ще бъдат обсъдени със синдикалните структури в „БДЖ” ЕАД и дъщерните дружества, за да се набележат конкретни действия в интерес на работниците и служителите на железопътния превозвач. /БЛИЦ